szerda

A Szeretetláng lényege

Mi a Szeretetláng?

szuzanyaA Szeretetláng Isten túláradó kegyelme, amit Szűz Mária által ad az emberiségnek a túláradó bűnnel szemben. E kegyelmi kiáradást Szt. Pál szavaival magyarázhatjuk: „Amikor elhatalmasodott a bűn, túláradt a kegyelem.” (Róm. 5,20) A Szeretetlángban a Szentháromság szeretete egyesül Szűz Mária anyai szeretetével, melyet Szeplőtelen Szíve által közvetít felénk.
A Szűzanya szavai szerint „Ilyen hatalmas kegyelmi erőt még nem bocsátottam rendelkezésetekre, mint most: Szívem szeretetének lobogó Lángját. Amióta az Ige Testté lett, ily nagy megmozdulás még nem történt részemről, mely így tört volna felétek, mint Szívem szeretetének Lángja.” (Szeretetláng Lelki Napló, 19632. aug.1.) Az Úr Jézus ígérete szerint ez a lángoló szeretet fogja megújítani a föld színét:
„Ez szinte olyan lesz, mint az első Pünkösd, mely elárasztja a Szeretet Lelkével, a Szentlélek erejével a Földet. Ez a nagy csoda, melyre felfigyel az egész emberiség, ez mind a Szent Szűzanya Szeretetlángja kegyelmi hatásának kiáradása. A Szent Szűz Szeretetlángja által a hitből fakadó bizalom gyökeret ver a lelkekben, és újra megújul a Föld színe. A szenvedésekkel elárasztott Föld megújhodása a Szent Szűzanya közbenjáró hatalmának ereje által történik.” (Szl. LN,1963. márc. 24.)
A Szeretetláng kiáradását Jézus Szent Sebeire, szenvedésének érdemeire hivatkozva esdette ki számunkra a Szűzanya a Mennyei Atyától a lelkek megmentésére és megszentelésére.
A Szeretetlángról szóló üzeneteket elsőként Kindelmann Ká-rolyné, Szántó Erzsébet, világban élő, harmadrendi karmelita édesanya kapta 1961-1983-ig Jézustól és Szűz Máriától, me-lyeket az Úr Jézus kérésére lelki naplójában jegyzett le.
E Szeretetláng Lelki Naplót már sok nyelvre lefordították, melynek nyomán világszerte imádságos, engesztelő lelkiségi mozgalom bontakozott ki. Dr. Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek 2009. április 5-én egyházi jóváhagyást adott a Szeretetláng Lelki Napló kiadásához, és egyházmegyéjében, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében megalapította a Szűz Mária Szeplőtelen Szívének Szeretetlángja Mozgalmat.
Első üzenetében így szólt a Szűzanya Erzsébet asszonyhoz: „Szent István király nekem ajánlotta országotokat, és én ígéretemmel biztosítottam, hogy szívemen viselem az ő és a magyar szentek kérését. Egy új eszközt szeretnék a kezetekbe adni. Nagyon kérlek benneteket, fogadjátok megértéssel, mert Szívem bánkódva néz országomra. Leányom, vedd e Lángot, melyet neked nyújtok először. Ez Szívem Szeretetlángja. Gyújtsd meg vele a tiédet és add tovább.” (Szl. LN, 1962. ápr. 13.)
Később azt is hozzáfűzte a Szűzanya, hogy hazánkból kiindulva akarja Szeplőtelen Szívének Szeretetlángját az egész világon elterjeszteni, minden népre és nemzetre kiárasztani.
A Szeretetláng így elsősorban nekünk, magyaroknak adott kegyelmi ajándék, de egyben feladat és felelősség is.
„Azt akarom – mondta a Szűzanya – , ahogy nevemet ismerik a világon, úgy ismerjék meg Szívem Szeretetlángját, mely csodákat tesz a szívek mélyén.” (Szl. LN, 1962. okt.19.)
Továbbá: „Szeretetlángom által, melyet most bocsátok a földre, a kegyelmi idők eddig még soha nem ismert korszaka kezdődik.” (Szl. LN, 1963. júl. 16.)
„Tüzet tűzzel fogunk oltani: a gyűlölet tüzét a szeretet tüzével. A Sátán gyűlöletének tüze oly magasra csap, hogy azt hiszi, győzelme biztos már, de Szeretetlángom megvakítja a Sátánt.” (Szl. LN, 1964. dec. 6.)
„Ilyen hatalmas kegyelmi erőt még nem bocsátottam rendelkezésetekre, mint most: Szívem szeretetének lobogó Lángját. Ilyen még nem volt, mely a Sátánt így megvakítaná.” (Szl. LN, 1962. aug. 1.)
Hogy a Sátán megvakítása, tehetetlenné tétele a Szeretetláng kiáradása által milyen konkrét valóság, azt több ördögűző bizonyította tapasztalatai alapján. (Pl. a Római Egyházmegye egyik exorcistája, a Szeretetláng Lelki Napló eddigi olasz nyelvű kiadását jól ismerő don Roberto Liani arról számolt be, hogy addigi gyakorlata során az ördögűzések alkalmával valahányszor a Szűzanya Szeplőtelen Szíve Szeretetlángjának kiáradását kérte, a megszállott egyén szabadulása feltűnően hamar és könnyen megtörtént.)
Hogy a Sátán megvakítását, tehetetlenné tételét mielőbb az egész világra kiterjeszthesse a Szűzanya, azt kérte:
„Az engem tisztelő imába, az Üdvözlégybe foglaljátok bele ezt a kérést ily módon: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes… Imádkozzál érettünk, bűnösökért, áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre most és halálunk óráján. Amen.” (Szl. LN, 1962.okt.)
A Szeretetláng kegyelmi hatása, hogy megvilágítja szá-munkra
Krisztus követésének útját, s lángra gyújtja szívünket, hogy Isten akarata szerint akarjunk és tudjunk élni.
Az Úr Jézus így fogalmazta meg küldetését: „Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön, mi mást akarnék, mint hogy már lángra lobbanjon.” (Lk 12,49) Az Isten- és emberszeretetnek ezt a tüzét szeretné a Szűzanya lángra lobbantani a szívekben. Azt kéri, legyünk ebben segítőtársai imáink, áldozataink, engesztelő életünk által.
„Imádság, áldozat: ez a ti eszközötök. A cél a megváltó munka érvényre jutása.” (Szűzanya, Szl. LN, 1963. júl.23.)
Engesztelés a Szeretláng szellemében

A Szűzanya szavai szerint a Szeretetláng által az engesztelés leghatékonyabb módját ismertette meg velünk.
Kérése szerint Jézus engesztelő áldozatához kapcsolódva igyekszünk engesztelést nyújtani Istennek saját és embertársaink bűneiért. Mivel tudjuk, hogy felajánlott imáinknak, áldozatainknak annál nagyobb az engesztelő ereje és értéke, minél bensőségesebben egyesülünk Jézussal, törekszünk az általa adott imádság szellemében élni. Erről az imáról így ír Erzsébet asszony Lelki Naplójában.:
„Az Úr megtanított engem egy kis imára és megkért, hogy adjam tovább, mert ezt is hatásos eszköznek tartja a Sátán megvakítására. Kért, hogy tegyük magunkévá az Ő örök gondolatait, óhajtásait, minden erőnkkel és egész elménkkel:
„Lábunk együtt járjon,
Kezünk együtt gyűjtsön,
Szívünk együtt dobbanjon,
Bensőnk együtt érezzen,
Elménk gondolata egy legyen,
Fülünk együtt figyeljen a csöndességre,
Szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon,
Ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért! Amen.
Igen, mert ha valaki együtt működik Velem, ezáltal is megva-kul a Sátán, és világtalansága által a lelkek felszabadulnak a bűntől.” (Jézus, Szl. LN,1962. máj. 4.)
Ez az egyszerű ima hűen fejezi ki Jézus örök óhaját, hogy a mindennapi életben állandóan Vele egyesülten éljünk. Ez földi előíze annak a tökéletes egyesülésnek, amely a mennyben vár reánk. A szeretetnek ugyanis az a sajátossága, hogy egyesülésre vágyik, és addig nem nyugszik, amíg azt el nem érte. Ez a vágy Isten és a lélek között kölcsönös. Az emberi léleknek is beléoltott örök vágya, hogy az isteni szeretetet birtokolja, mert csak ez teszi igazán boldoggá. Ebben az imában rejlik a Szeretetláng lényege és célja: ezt a benső egyesülést Isten és a lélek között egyre jobban elmélyíteni és kibontakoztatni.
A lelkek megszentelése mellett a Szeretetláng másik fő célja a lelkek megmentése.
Az Úr Jézus így szól erről: „Vegyetek részt mindnyájan meg-váltó munkámban! Ez legyen életetek legfőbb célja, legfőbb értéke, melyet Elém hozhattok. Ragadjatok meg minden alkalmat a lelkek megmentésére! Ezért fáradozzatok!”
Majd a Szűzanya fűzi hozzá: „Én azt akarom, hogy egyetlen lélek se kárhozzék el. Akarjátok ti is Velem együtt! Azért adom kezetekbe a Fénycsóvát, mely Szívem Szeretetlángja. (Szl. LN, 1964. jan. 15.)
Adjunk hálát a jó Istennek és a Szűzanyának a Szeretetláng nagy kegyelmi ajándékáért, s éljünk vele a magunk és ember-társaink javára, hiszen felelősek vagyunk egymásért, egymás örök sorsáért is!

( Szeplőtelen Szív Alapítvány
1029 Budapest, Álmos vezér u. 22.)
www.szeretetlang.hu
1995-ben, Mexikóban pályázatot hirdettek meg a Szeretetláng-embléma megtervezésére és kivitelezésére. 25 résztvevő közül Morales Mária-Lujza festőnő nyerte el kompozíciójával az első helyet. Ő már évek óta hűségesen szolgálja az Úr ügyét.


A MENNYEI ATYA karjait kitárja az emberiség felé
Szűzanya: "E kegyelemmel teljes Lánggal, melyet Szívemből adtam nektek…, melyet Szent Fiam Sebeinek érdemei által eszközöltem ki a mennyei Atyától, gyújtsátok meg mindenkiét az egész országban." (1962. ápr. 13. Szeretetláng Napló 40. old)
Az Úr Jézus: "Ha erős támogatásra van szükséged, menj és mondd: Atyám, erős atyai támogatásodra van szükségem! Ő feléd nyújtja erős atyai karját, csak kapaszkodj bele, de ne csak egyedül, hanem mindazokkal a lelkekkel, akiket reád bíztam." (1962. aug. 8. SZLNapló 67. old.)

A SZENTLÉLEK
"Közben, míg ezeket mondta, kegyelmeinek hatalmas áradata tört be a lelkembe. Az Úr Jézus megkérdezte tőlem: "Érted-e ezt?" Ő felvilágosító szavaiban a Szentlélek Úristen, az Erősség Lelkének csodálatos kegyelmeit árasztotta rám. A hit és a bizalom csodálatos erejű kegyelmét adta most nekem - mondta az Úr Jézus. E kettő nélkül semmi erény nem gyökeresedik meg bensőmben, sem mások lelkében. Ez az alappillére annak a nagy, szent ügynek, melyet csakis így lehet megindítani." (1963. jan. 4. SZLNapló 125. old.)

A KÉT SZENT SZÍV - előtérben az Úr Jézusé, kicsivel mögötte a Szűzanyáé
Jézus Szent Szíve:
"Szívem túláradó szeretete nem kap viszonzást a lelkektől. Leánykám, szeress te még jobban: ölelj szívedre még szorosabban. Légy áldozatos lélekkel Irántam, és csak Engem szolgálj mélységes meghódolással azok helyett is, akik ezt nem teszik meg, pedig Nekem szentelt lelkek. Meg kellett az írást szakítanom, mert Szívének fájdalmát ismét lelkembe árasztotta." (61. old.)
Az Úr Jézus Szívének szándékai:
- "Az Isten országának eljövetele legyen életed fő célja." (1962. aug. 16. SZLNapló 69. old.)
- "Egész életed minden erejével és áldozatával óhajtsd szüntelenül az Én Országom eljövetelét, hogy Édesanyám Szeretetlángja gyulladjon, terjedjen a szeretet szikrái által." (1962. ápr. 17. SZLNapló 41. old.)
- A vágy fontossága: "A vágy csodálatos, érzékeny eszköz, mely még a legtehetetlenebb embernek is birtokában van, és mint csodás eszközt használhatja fel a lelkek megmentésére. A fontos az, hogy a vágyát egyesítse az Én oldalamból kifolyó Szent Véremmel. Leánykám, fokozd vágyaidat minden erőddel, mert ez sok lelket ment meg!" (1962. aug. 6. SZLNapló 65. old.)
Az Úr Jézus Szent Szívéből kifolyó Vér
- "Én vagyok a nagy Véradó. Isteni Véremtől megistenülhettek… Szent Vérem bemelegíti, mozgásba hozza a lelketek fagyos, megbénult erejét. Én átöm-lesztem és átömleszteném az egész világon minden emberbe, csak adjátok át magatokat isteni Kezem szent kezelésébe. Engedjétek lelketekben működni! … Akarjatok megistenülni, hogy gyönyörűségem teljék bennetek, veletek élni. Önmagamat adom. Tekintsetek lelketekbe a Szent Vér befogadása után, és vegyétek észre azt a pezsgést, melyet Szent Vérem ereje művel bennetek." (1964. jan. 16. SZLNapló 153. old.)
- "Ó, ha tudnád, mennyire kedvemben jársz, hogy Szent Véremről oly sok áhítattal elmélkedsz, engesztelsz és imádsz Engem!" (1964. jan. 19. SZLNapló 156. old.)
- "Boruljatok le szent Keresztem tövébe, és engedjétek, hogy hulljon reátok ez az áldott Szent Vér… Ki-ki azon legyen, hogy Szent Vérem váltságdíját mind gyakrabban igénybe vegye!" (1964. febr. 22. SZLNapló 161. old.)
- "Nem ontottam-e ki minden csepp Véremet érted, értetek? Az Én akaratom az, hogy üdvözítselek benneteket. Erzsébetem, akard te is minden erőddel, életed minden pillanatában!" (1965. aug. 13. SZLNapló 207. old.)
- "Én Szent Vérem árán bűneidet már megvásároltam tőled." (1966. ápr. 14. SZLNapló 219. old.)

Szűz Mária Szeplőtelen Szíve
- "Oly sok bűn van az országban! Segíts Nekem, mentsük meg! Én Fénycsóvát adok kezedbe, ez Szívem Szeretetlángja. Az Én Szívem Szeretetlángjához add a te szeretetedet is, és add tovább, kislányom!" (1962. aug. 13. SZLNapló 39. old.)
- "Én ígéretemmel biztosítottam Szent István királyt, hogy Szívemen viselem az ő és a magyar szentek kérését." (1962. aug. 13. SZLNapló 39. old.)
- "Egy új eszközt szeretnék a kezetekbe adni… Leányom, vedd e Lángot, melyet neked nyújtok először. Ez Szívem Szeretetlángja. Gyújtsd meg vele a tiédet és add tovább!" (1962. aug. 13. SZLNapló 39. old.)
- "Ne féljetek a Lángtól, mely észrevétlenül, szelíden fog kigyúlni, mint szelíd Fény. Senkiben sem kelt gyanút e szívetekben végbemenő csoda." (1964. máj. 4. SZLNapló 48. old.)
- "Ez lesz a csoda, mely tüzet fog, s amelynek fénye a Sátánt megvakítja." (1962. aug. 13. SZLNapló 40. old.)
- "Sajnos, a kevesek között is akadnak visszautasítók, és hogy fáj ez anyai Szívemnek!" (1964. máj. 4. SZLNapló 47. old.)
- "Ugye, tudod, milyen nagy bánat van Szívemben? A Sátán szédítő iramban viszi magával a lelkeket… Szükségem van a ti erőtökre. Emészti lelkemet a fájdalom, mert látnom kell a sok lélek elkárhozását. Segítsetek!!!" (1964. máj. 14. SZLNapló 50. old.)
- "Tudom, te megértesz Engem, ezért osztottam meg veled anyai Szívem érzését… Egy anya tud csak igazán együttérezni Velem. Én igazán Fájdalmas Anya vagyok, úgy szenvedek lelketek elvesztése miatt!" (1964. nov. 19. SZLNapló 96. old.)

Az Atyából és a Szentlélekből, Jézus és Szűz Mária Szívéből fénysugarak áradnak ki.
Ők árasztják ki az irgalom és a szeretet kegyelmeit az emberiségre, hogy annak hatása a szere-tet Istenéhez vezesse az embereket.
Ez a következők által történik:
- a szentmisén való részvétel
"A szentmise-áldozaton való részvétel a legnagyobb mértékben fokozza a Sátán megvakítását." (1964. nov. 22. SZLNapló 98. old.)
- a szentségek vétele
"Gyóntatód szava az Én szavam, s ennek el nem fogadása az ellenszegülés Istennek. Ezért kellett, hogy ily szigorú legyek hozzád. Szenvedéseidet most megváltoztatom, és nem a kételyek kínjait engedem rád. Most egyszer s mindenkorra életed végéig a Szeretet Tüze fog égetni, mely a lelkek után való sóvárgásban őrli fel tested erejét." (1965. júl. 17. SZL Napló 205. old.)
- éjszakai virrasztás
"Az éjszakai szent virrasztást, mely által a haldoklók lelkét akarom megmenteni, úgy szervezzék meg minden egyházközségben, hogy egyetlen perc se maradjon virrasztó imádság nélkül! Ez az eszköz, melyet kezetekbe adok. Ezáltal mentitek meg a haldoklók lelkét az örök kárhozattól. Az Én Szeretet-lángom fényétől megvakul a Sátán." (1965. júl. 9. SZLNapló 204. old.)
- engesztelő szentségimádás
"Ha valaki engesztelő szentségimádást tart, vagy szentséglátogatást végez, ezen időtartam alatt abban az egyházközségben a Sátán hatalmát veszti a lelkek felett. Mint világtalan megszűnik a lelkek felett uralkodni." (1962. nov.6. SZLNapló 93. old.)
- böjt
"Minden csütörtökön és pénteken kenyéren és vízen böjtölj, és ezt ajánld fel papi lelkekért. Mind a két napon négy-négy órát tölts el szent Színem előtt, és engesztelj az Engem ért sok bántalomért. A pénteki napon tizenkét órától három óráig imádd Szent Testemet és Szent Véremet, mely az egész világ bűneiért feláldoztatott. A pénteki böjtöt Szent Testemnek a keresztről való levétele idejéig tartsd meg. Ez egy különös kegyelmekkel járó áldozatvállalás." (1962. márc. 4-7. között SZLNapló 31. old.)
"Az Úr Jézus kérésére én a hétfői napon állandóan kenyéren és vízen böjtölök, és még ha ünnepre esik is a hétfői nap, ezt akkor sem hagyom el. Boldog vagyok, hogy megtarthatom ezt a szigorú böjtöt, hiszen azt ígérte, hogy min-den hétfői böjt után egy papi lélek jut színelátására." (1964. máj. 18. SZLNapló 174. old.)
"Az Általam kért (hétfői) böjt megtartása által a szenvedő papi lelkek a haláluk utáni nyolcad alatt kiszabadulnak a tisztítóhelyről. (A böjt módja: egy napon át csak kenyeret és vizet szabad fogyasztani.)" (1962. szept. 28. SZLNapló 79. old.)
- áldozathozatal
"Szívem Szeretetlángját szítsd áldozataiddal! Ne engedd, hogy Szeretetem Lángja, melyet reád árasztottam először, csak gyengén pislákoljon benned! A rendelkezésedre bocsátott időt jól használd ki, és fokozott vággyal hozd meg az áldozatot itt a földön." (1964. május 16. SZLNapló 174. old.)
- a Szeretetláng továbbadása által
"Leányom, a Szeretetláng továbbadása életed legfőbb célja legyen. Úgy kell ennek mennie, mint a vízfolyásnak. Útjába nem állhat senki és semmi. Ez a vízfolyás az Én kegyelmem, mely tisztít, ha kell rombol, vagy életet ment és ad, de ennek folynia kell, mert Isten akarja! Mondd ezt el lelkiatyádnak, ez az Én kérésem hozzá és mindazokhoz, kik hivatva vannak az ügyet elindítani." (1964. jún. 15. SZLNapló 175. old.)
- napi munka felajánlása által
"Napközben is ajánljátok fel munkátokat Isten dicsőségére! Ez a kegyelem állapotában történő felajánlás is a Sátán megvakítását fokozza. Éljetek tehát kegyelmeim szerint, hogy mind jobban és mind nagyobb területre terjedjen ki a Sátán megvakítása. A sok kegyelem, melyet nektek nyújtok, ha jól felhasználjátok, ez a lelkek tömeges megjavulását vonja maga után." (1962. nov. 30. SZLNapló 100. old.)

Az embléma alján látni lehet a Föld néhány országát:
A Szeretetlángnak az egész világra el kell jutnia!
- "egyetlen szál gyufa" - az Úr Jézus szavai
"…te is gyufaszál vagy. Az Én isteni kezemben meggyúltál, mert Én akartam, és gyújtani fogod az egész világot, mint egyetlen szál gyufa, mert ezt az Isten akarja. Kicsiny eszköz vagy te… Én mondom: egyetlen szál gyufával lángra lobbantom milliók lelkében Anyám Szeretetlángját, melyet a Sátán tüze nem tud eloltani, hiába készíti borzalmas gyűlölettől égő gonoszságait. Egyetlen szál gyufa, melyet Anyám gyújt, meg fogja vakítani a gonoszt, és te vagy az, akit Anyám erre eszközül használ." (1966. jan. 16. SZLNapló 215. old.)
- beragyogja majd az egész földkerekséget!
"Ezt az erőt mindenki érezni fogja, akihez csak eljut. Mert nemcsak a Nekem felajánlott országokban, hanem az egész földkerekségen ki fog gyúlni, és az egész világon el fog terjedni." (1962. aug. 1. SZLNapló 63. old.)
"Szeretetlángom el nem képzelhető fényességgel és jótékony melegséggel fogja elárasztani a földkerekséget (s az emberi szíveket)." (1964. dec. 6. SZLNapló 190. old.)
"Szeretetlángom olyan nagyon felhevült, hogy nemcsak fényességét, hanem annak melegségét is teljes erejével reátok óhajtom árasztani. Szeretetlángom oly nagy, nem tud megférni bennem, robbanó erővel tör felétek. Kiáradó szeretetem szétrobbantja a világot fertőző pokoli gyűlöletet, hogy minél több lélek megmeneküljön a kárhozattól. Mondom, ilyen még nem volt." (1962. okt. 19. SZLNapló 90. old.)
"Szívem Szeretetlángjának kegyelmi hatását minden népre és nemzetre kiterjesztem, nemcsak az Anyaszentegyházban élőkre, hanem mindazokra a lelkekre is, akik Szent Fiam áldott keresztjének jelével megjelöltettek. Utólagos naplóbejegyzés: a meg nem kereszteltekre is!" (1963. szept. 16. SZLNapló 142. old.)
"Minél több lesz az áldozatos és imában virrasztó lélek, annál nagyobb lesz Szeretetlángom ereje a földön. Tehát sorakozzatok fel szorosan egymás mellé, mert az áldozat és ima erejében megtörik a pokoli gyűlölettől égő láng,… a gonoszok gyűlölettől égő lángja kialszik, és Szeretetlángom fénye fogja betölteni a föld minden részét." (1964. dec. 6. SZLNapló 190. old.)
- felelősek vagyunk az egész emberiség sorsáért!
"Felelősek vagytok egymásért! Felelősek vagytok családotokért, hazátokért és az egész világért! Mindenki érezze magát felelősnek az egész emberiség sorsáért! (1975. júl. 11. SZLNapló 223. old.)
- futótűzként fog terjedni
"A Szent Szűz megígérte, hogy Ő velünk lesz, hogy a kis Láng elterjedjen, mint a futótűz." (1962. ápr. 13. SZLNapló 40. old.)

Az Úr Jézus meghív arra, hogy vegyünk részt megváltói munkájában:
"Akarjatok részt venni az Én megváltó munkámban! Ez legyen életetek legfőbb célja, és legfőbb értéke, amelyet Elém hozhattok. Ragadjatok meg minden alkalmat és módot a lelkek megmentésére! Ezért fáradozzatok!" (1964. január 15. SZLNapló 152. old.)
Ahhoz, hogy ezt megtehessük, állandóan Vele egyesülten kell élni.
"Arra kértelek, hogy mondj le önmagadról. Azért kértelek erre sokszor, mert megváltó munkámban csak úgy vehetsz részt, ha egészen és állandóan Velem egyesülve élsz minden pillanatban." (1965. dec. 1. SZLNapló 212. old.)

Jézus ehhez a következő imát tanította:

"Lábunk együtt járjon.
Kezünk együtt gyűjtsön.
Szívünk együtt dobbanjon.
Bensőnk együtt érezzen.
Elménk gondolata egy legyen.
Fülünk együtt figyeljen a csöndességre.
Szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon.
Ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért."

(1962. máj. 11. SZLNapló 50. o.)

Az embléma felirata:
Szűzanyánk, ments meg minket Szeplőtelen Szíved Szeretetlángja által!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése