hétfő

Baráz Csaba: A szívközpont őrzői, a pálosok?

Már szinte közhely az analógiás gondolkodók számára legalábbis , hogy a Kárpát-medencében található a Föld szívközpontja, pontosabban a pilisi Dobogókő lenne a Föld szívcsakrája. Mondják, a Föld szíve Dobogókőn dobog. Körülötte pedig pálos kolostorok csoportosulnak: Szentkereszt, Szentlélek, Kékes, mintha a pálosok legfőbb titkos feladata eme földcsakra (földi energia-csokor) őrzése, védelme, működtetése lett volna...

Ezt a feltevést erősíti, hogy az ország más részein is, például Felső- Magyarországon, a Mátra-erdőben is van olyan pálos rendház, amely közelében a Dobogó földrajzi nevet is megtaláljuk.

Egertől északra, a szarvaskői határban emelkedő Dobogó-bérc alatti völgyben is rejtőzik egy pálos kolostor romja: Almárban. A Bükk keleti szegletében, a diósgyőri vártól nem messze is volt egy pálos rendház (egy 1304-ben kelt oklevél szerint a remetetestvérek Dyosgewr falu végénél Krisztus Szent Teste tiszteletére alapított egyházban laktak), tőle K-DK-re szintén találunk Dobogó földrajzi nevet (az Avas melletti Csemőkén), csakhogy köztük 6 km-es távolság van, ami kétségessé teszi összetartozásukat.

A Mátrában is van egy pálos kolostor Dobogó helynév páros. Az Árpád- kor végén az Aba nemzetségből sarjadt Csobánka család birtoka volt (Aba)Sár, de az egész Szár-patak völgye, így Bene (ma Mátrafüred) is a várral. A bencések mellett a pálos rend itteni jelenlétére több okleveles adat is utal: 1304-ben Csobánka Pál, Sámuel és Dávid az egri káptalan előtt a pálosoknak ajándékozták a Bene nevű birtokuk Veresmart nevű földjét - ma ezt az évszámot tekintik a Szent Pál, Keresztelő Szent János és Szent Sixtus pápa tiszteletére szentelt pálos kolostor alapításának. A 16. századig fennállt páloskonvent klastromát egyesek a mai pálosveresmarti r.k. templom helyén valószínűsítik, mások a ma is álló mátrafüredi kápolna mellett, ahonnan 16. századi leletek és egy épület alapfalai kerültek elő 1887-ben, illetve 1930-ban. Ez utóbbi helyszín a valószínűbb, hiszen az itt magasodó hegy neve Dobogó.

Egyébként ez a Dobogó nevű hegy, melynek tetején ismeretlen eredetű (talán őskori) földvár található, egy hosszú kősáncokból (Ördögtornya-dűlése) és kőtöltéssel övezett gyűrű-alakú várakból (a gyöngyössolymosi Kishegy, Eremény-tető, a gyöngyös-mátrafüredi Benevár-bérc, az abasári Rónyabérc és a Hajnács-kő) kirajzolódó hatalmas patkó-alakzat gyújtópontjában van.

A Cserhátban szintén található néhány dobogó helynév: Dobogó-tető Hollókő és Kutasó közt, valamint Dobogó- hegy Kutasó és Herencsény között. Pálos kolostorról ezen a vidéken nincs tudomásunk, hacsak nem a 20 km-re délnyugatra lévő Nézsa határában lévő romok azok, melyeket egy helyi hagyomány kapcsolatba hoz a pálosokkal.

A Börzsönyben is találunk pálos-dobogó párost (pontosabban: hármast). A márianosztrai pálos kolostor, valamint tartozéka, az ún. toronyaljai kolostor és a hegység északi részén lévő Dobogó-hegy közti összefüggés sokkal nagyobb léptékű, mint az eddig bemutatottak, hiszen mindkét klastrom egyaránt 20-20 kilométerre van a Dobogó- hegytől. Hogy mégis kapcsolódnak egymáshoz, azt a Börzsöny természetföldrajzi és történeti topográfiája is alátámasztja: patkó-formába rendeződött természeti képződmények (geológiai és geomorfológiai alakzatok) és várláncolatok. A Börzsöny egy központi kalderás vulkánrom: egyesek szerint hatalmas sztratovulkán maradványa, amely 16-15 millió évvel ezelőtt 14 km átmérőjű és 1400 méter magas lehetett. Ma a legfiatalabb belső vulkáni kúp roncsa, a központi (Fekete- pataki) kaldera határozza meg a hegység tömegét. A kaldera peremét a patkó-formába rendeződő hegyvonulat jelöli ki, amelynek legmagasabb pontja a Csóványos (938 m) az Oltárkövekkel, ahol Ipolyi Arnold szerint pogány őseink áldoztak; a félkör közepén van egy mesterséggel vésett kerek verem, melybe a sejtelem szerint az áldozati barmok használatlan részei vettettek; szomszédságában állnak a Pogányvár és Kamorvár nevű rom várhelyek. A Csóványos a tengelyében (fókuszában) van annak a hatalmas, nyújtott patkó- alakzatnak, melyet középkori várak rajzolnak meg.

Ennek délnyugati sarkát az ipolydamásdi Zuvár alkotja alig két kilométerre bentebb áll a nosztrai pálos kolostor , majd a perőcsényi Salgóvár, a Bernecebarátiban álló Templom-hegy (őskori és Árpád-kori sánc rekeszes faszerkezettel) következik. Az északi szegletben Hont vára (vörösre égett, faszerkezetes sánc) áll. A patkó keleti ágát Drégely vára, a diósjenői Kámor és Csehvár, a Szokolya-Királyrét fölött magasodó Vár-hegy, valamint a Bibervár (Pusztatorony) alkotja. Ettől a vártól D-DNy-ra 300 méterre, a völgy túlsó oldalán láthatók a toronyaljai pálos kolostor romjai. A Börzsöny szíve e patkó (D-Dny É-ÉK-i irányú) szimmetriatengelyén, a honti vártól délre dobog. Körülötte a Jelenc-hegy ismeretlen eredetű és funkciójú sáncait, a Bába-hegyet, a Remete-kutat és Hont-Csitár Kutyika nevű búcsújáróhelyét találjuk, melyek így együtt egy szakrális körzetet jelölnek ki. (A hegység őskorinak tekintett sáncvárai a nagybörzsönyi Rustok-hegy, Magyar- hegy, a kemencei Godóvár, Pléska, Magosfa és a diósjenői Pogányvár is félkörívbe rendeződnek, mely láncolat gyújtópontjában mélyen a börzsönyi kaldera belsejében, a Kurucbérci kürtőkitöltés mellett bújik meg Halyagos sáncvára, őrizve a Csóványos kultikus körzetét, az Oltár-köveket.)

Visszaugorva Mátraerdő keleti szegletébe, az Eperjes Tokaji-hegységben (a mai Magyarországra eső részének jelenlegi neve: Zempléni hegység) is dokumentálhatunk két pálos kolostor Dobogó helynév párost. A gönci pálos kolostor ugyanis a Kis-patak völgyében, a Dobogó-hegy alatt bújik meg. Tőle keletre, a pata formájú, patkó alaprajzú (!) Sátor-hegyek északi tagjának, az 514 m magasságú Magas- hegynek északkeleti oldalát szintén Dobogónak nevezik, s alatta Sátoraljaújhely városa által bekebelezve áll a legkorábban megalakult pálos kolostoraink egyike: az Újhelyi.

BARÁZ CSABA (Az Élő táj 2, 2002. című könyvben megjelent cikk bővített változata)

Hol épült a Pálosok első, Szent Kereszt kolostora, ahol megszületett a Rend?

Idézetek Szőnyi Józseftől:

„Kinek nincs múltja, hová ülteti a jövendőt? Mely mélyebb földet kíván, mint a jelennek arasznyira ható kérge!" Az idézet szellemisége ifjúkoromtól kezdve tartja megfertőzve elmémet.

Az elanyagiasodott, erkölcsileg meggörnyedt társadalomtól elcsüggedő ember igényli és keresi a biztos pontot, lelkének békéjét, igényesebb erkölcsi értékeket és a nemzeti büszkeségét, melyeket lassan már csak a múltban találja meg. Olyan segélykiáltás ez, mint a pusztába kiáltott tárogató hangja.
Úgy tűnik, a Pilis kitűnő terep eme hiányérzet kielégítésére. Bár a Pilis hegység egységes kultúrtörténeti hely, településeinek megvannak a saját, egyéni titkai, melyek iránt a társadalom minden rétegéből annál többen érdeklődnek, minél szánalmasabb a világ odakint.
...
Lejegyzett gondolataimmal hozzájárulni szeretnék a hegység múltjának teljesebb megismeréséhez, felderíteni szakralitásának okát. Vékony mankót kínálni a kilábalóknak, hátha egyszer már kigyógyulunk a történelmi sántikálásunkból.
Mások, egymástól független kutatók, Pilis és egyben hazánk történelmi múltja iránt érdeklődők munkáinak szeletkéi egyszer talán egységgé kovácsolódnak, és fény derülhet a hegység Kárpát- medencében betöltött jelentőségére.

Az utóbbi időben megszaporodott lelkes amatőr nyomkeresők, a dolog természetéből fakadóan, olykor vitatott, olykor meglepő eredményei egyben közösek: a rejtély itt van a Pilisben! Ezt tagadni már nem lehet a hivatalos szakma hiúságának csak a mundért védő ellenállásával. Őseink iránti alázattal, érthető válaszokat kell keresnünk közösen a felmerülő új kérdésekre!

Magam részéről jó szívvel osztom meg gondolataimat, elnézést kérve szülőfalum iránti érthető elfogultságomból eredő lelkesedésért!

Hol épült a Pálosok első, Szent Kereszt kolostora, ahol megszületett a Rend?

Hol volt a Pálosok első, Szentkereszt kolostora? from Atyaeg1 on Vimeo.

Máriaszéplak

Máriaszéplak városát hiába keresnéd a térképen. A középkori Széplak város, amely Cikó község és Bonyhád között feküdt, majdnem nyomtalanul tűnt el a török hódítók módszeres pusztítása nyomán, ma csak egy középkori templom romja emlékeztet rá.A román stílusú, Árpád-kori rom, a középkori Széplak város kéttornyú templomának szentélyrésze évszázadok óta a környék németségének búcsújáróhelye.Ez a XIII. századi templom, a Vörösmarty Mihály által megénekelt "széplaki bús rom", Náray Antal 1824-es regénye egyik helyszínévé tett - széplaki szentegyház.Búcsújáróhelyként szolgáló Árpád-kori rom, Illyés Gyula Kora tavasz című regényében is szerepel. A sántaságból és tüdőbajból meggyógyultak eldobott mankóikat, fogadalmi tábláikat, a világháborúk alatt a fronton lévők asszonyai, menyasszonyai fogadalmi tárgyaikat hozták ide.Nagyboldogasszony napján (augusztus 15-én) és Kisboldogasszony napján (szeptember 8-án) tartanak itt búcsút, de jóval kevesebb a zarándok, mint régen.

Máriakéménd

Közigazgatásilag Baranya megyéhez és a Pécsi egyházmegyéhez tartozik.
A község sváb lakói 1725-ben költöztek Fuldából Kéméndre, amely a pécsváradi bencés apátság birtoka volt akkor. A telepesek érkezésekor csak a középkori Szent Miklós-templom romjai látszottak a régi falu helyén. A környéken már laktak horvátok, akik a kátolyi plébániához tartoztak. A németek Szent Márton tiszteletére építették meg első, még fa kápolnájukat, amelyet a versendi plébánia látott el. Kéménd 1744-ben lett önálló plébánia.
A búcsújáró hely kialakulása egy csodás jelenéshez kötődik. 1740 áprilisában a Szent Miklós-templom romjai között néhány helybeli kislány füvet gyűjtött, amikor egy mélyedésben a kis Jézust karján tartó Szűzanya fényben tündöklő szobrát pillantották meg. A szobrot nem tudták kiemelni a földből, eltűnt.
A jelenés hírére hamarosan közelről és távolról jöttek zarándokok. Ezért a falu bírója a búcsúsok követelésére a romos Szent Miklós-templom szentélyét szalmával befedette, hogy ott misézni lehessen. Kéménd ekkor még az esztergomi érsekséghez tartozott (ún. exempt terület volt), ezért 1754-ben az ügyet kivizsgáló püspöki visitator, gróf Esterházy Károly is Esztergomból jött.
Erre az időre (1753) fejeződött be a nagyobb templom építése. Az egy évtizeddel korábbi Mária-kápolna - a középkori romokon - az új templom szentélye lett. A kéméndiek 1754-ben rózsafüzér-társulatot alakítottak, s kiadtak egy német nyelvű ének- és imakönyvet. Ennek címlapján a híres budai rézmetsző, Binder János értékes metszete látható a kegyhely és a kegyszobor korabeli képével. Az egyházközséget 1776-ban a Pécsi egyházmegyéhez csatolták.
Máriakéménd első kegyképét egy pécsi asszony festtette 1746-ban, mert lánya szembajából Mária közbenjárására meggyógyult. Ennek helyébe 1758-ban egy újabb Mária-képet készíttettek, amely a filiális templomok patrociniumait is ábrázolta: Szent Józsefet (Márza), Szent Miklóst (Liptód), Szent Mártont (Kéménd) és Szent Lőrincet (Szederkény). Ezt másfél évtized múlva felcserélték a mai Mária-szoborral. A képre csupán kerete emlékeztet. A régi metszetek tanúsága szerint a Mária-szobor jobb kezében hármas rózsaszál volt, míg ma ott egy jogart látunk.
Az 1770-es években kripta került a templom alá. A Kálvária a múlt század közepén épült, s ekkor állították fel Szent Anna- és Nepomuki Szent János-mellékoltárait is a templomban.
Búcsúkiváltságait XIV. Kelemen pápától 1773-ban kapta Nagyboldogasszony napjára és más Mária-ünnepekre.
A templom első lelkészei ferences atyák voltak, majd egyházmegyés papok után 1914 és 1926 között az Isteni Ige Társasága telepedett le itt.
Máriakéménden a nagyobb Mária-ünnepeket búcsúkkal ünneplik. Fő búcsúi: Nagyboldogasszonykor (augusztus 15) és Kisasszony-napkor (szeptember 8) vannak. Fontosabb búcsúk még: Gyertyaszentelő Boldogasszony (február 2), Gyümölcsoltó Boldogasszony (március 25), Sarlós Boldogasszony (július 2), Mária nevenapja (szeptember 12) és Fájdalmas Anya ünnepe (szeptember 15). A mai barokk templom szentélye a XV. századból származik. Egyedülálló és figyelemre méltóan szép a főoltár építménye, amelynek két oldalán rokokó keretekben hét-hét rózsafüzér-titok fára festett képe látható. A dicsőséges olvasó 15. titkát a kegyszobor jeleníti meg: „Ki Téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott". Ezért tartotta a jobb kezében Mária az örvendetes, fájdalmas és dicsőséges olvasót jelentő hármas rózsát. (Szilárdfy Zoltán művészettörténész megállapítása.)
A templom déli oldalánál Antiochiai Szent Margitnak, a szülőanyák védelmezőjének szobra áll, amint a sárkányt legyőzi. A templom bejárata előtt Szent Bálint-szobor.
A keresztút stációinak oszlopai a templomkertben állnak.
A zarándokút során érdemes felkeresni a falu közepén álló Szent Márton-templomot is. Nem nagy kitérő P é c s v á r a d meglátogatása sem, ahol a XIV. századi várat az 1015-ben alapított bencés apátságból építették át. Az altemplom őrzi eredeti formáját. A XII. századból származik a temetői Mindszent-kápolna.
A kegyhely Pécsről távolsági autóbuszokkal közelíthető meg. Vasútja nincs.
(Forrás: Barna Gábor: Búcsújáró és kegyhelyek Magyarországon Panoráma, Budapest, 1990. 101-102.old.)

Fő búcsúi Nagyboldogasszony (augusztus 15.) és Kisboldogasszony (szeptember 8.) ünnepe.