szombat

Élő közvetítés 20- órától. Nagyszombat. 2015

Este 8 órától kezdődik a nagyszombati szertartás amelyet a feltámadási körmenet követ. A feltámadási szertartásra kérjük a testvéreket, hogy hozzanak magukkal gyertyát.

Nagyszombati liturgia a váci Győzelemről nevezett Szűz Mária plébániatemplomban.( Fehérek temploma )

Vácott a Győzelemről nevezett Szűz Mária plébániatemplomban (Fehérek temploma) a nagyszombati vigília szertartás 2015.04.04-én 19 óra 30 perckor a tűzszenteléssel kezdődött: a parázsló szén világított, s az arról vett tűzzel az egyik ministráns meggyújtotta a húsvéti gyertyát, miközben azt imádkozta, hogy Jézus Krisztus tegnap és ma, ő a Kezdet és a Vég, ő az Alfa és az Ómega, övé az idő, és övé az örökkévalóság, övé a dicsőség és a hatalom, mindörökkön örökké. A húsvéti gyertyához kapcsolódó ősi szertartás a galloknál nyerte el mostani formáját (a kereszt jelének, az évszámnak, valamint az alfa és omega betűknek a bevésését, a tömjénszemek ráhelyezését)
A húsvéti gyertya fénye maga is a feltámadt Jézus Krisztust jelzi, aki új reményt ad az embernek.
Húsvét ünnepe a kereszténység legnagyobb örömhírét hirdeti: Jézus feltámadt a halálból, s ezzel minden embert megváltott bűneitől és mindenkit meghív az örök életre.
A nagyszombati vigília templomi szertartása a IV. századra nyúlik vissza. A ma is jól elkülönülő négy lényegi rész már akkor kialakult: a fény liturgiája, az igeliturgia, a vízszentelés és az áldozati liturgia (Eucharisztia).
A tűzszentelés a pogány tavaszi tüzek ellensúlyozására alakult ki a Frank Birodalomban, Róma a XII. században vette át a szokást. Ekkor vált általánossá a bevonulási körmenet is.
A fellobbanó gyertya lángját fokozatosan osztották szét a templomban, miközben elhangzott a háromszori felhívás: „Krisztus világossága!” A hívek ezt válaszolták rá: "Istennek legyen hála!" A háromszor megismételt mondanivaló hirdetésével azt akarja hangsúlyozni az egyház, hogy ez a legfontosabb az emberiség számára, hogy elérkezett közénk Krisztus világossága, amely eligazítja az embert az univerzumban. Megmutatja feladatát és életének értelmét.
Sorban felgyúltak a templomi fények, majd a mise Glória részénél ismét megszólaltak a korábban elhallgató harangok, az orgona és a csengők.
Jézus feltámadásának evangéliumi felolvasása után Csáki Tibor plébános atya szentbeszédet mondott.
Ezután következett a vízszentelés, közben a mindenszentek litániáját a kórus énekelte.
A közösség megújította a keresztségben tett fogadalmait, vagyis hitet tett Isten mellett és ígéretet tett arra, hogy ellene mond a sátán kísértésének.
A vigília ünnepét az Eucharisztia ünnepélyes bemutatása koronázta meg, melynek során Jézusnak a kenyérről és borról az utolsó vacsorán mondott szavait elevenítették fel, majd lehetőség nyílott a szentáldozásra.

A liturgia befejezése után a plébános, a papság, a diakónus, a ministránsok és a hívek égő gyertyákkal kezükben az ilyenkor szokásos katolikus énekeket énekelve, körmenetben vonultak a Fehérek temploma előtti téren. Végül a Pápai és a Nemzeti Himnuszunk hangzott el trombitaszó kíséretével.

Nagyszombaton véget ért a negyvennapos böjt, a vigíliai szertartásról hazatérő családok ünnepélyesen elfogyaszthatták a nagyrészt sonkából és tojásból álló húsvéti vacsorát.

Nagyszombat, 2015 Déva 19 óra

Élő szentmise közvetítés: Nagyszombat 2015. április 4-én 19.00 A szertartást bemutatja: Bernardin testvér

Húsvéti vigília a Szent Mihály templomban

Főcerebráns Ft.Kovács Sándor főesperes plebános
Vízszentelés,Vigília és úrvacsora.
Kolozsvár 2015.április 4.

FÉNY és SÖTÉTSÉG - húsvéti Vigília (Kiskunhalas, 2015. 04. 04.)

Nagyszombat - Vigíliai Szentmise 2015.04.04

A Szentmisét bemutatta: Kövesi Ferenc plébános

Feltámadás liturgiája

Tihanyi Bencés Apátság
2015. április 4.

Inárcs Máriatemplom 2015. 04. 04. Nagyszombat

Húsvét nagyszombati szentmise Rezi 2015

Zarándoklatunk Lisieux-i Szent Terézhez, szentmise

péntek

Élő közvetítés 19- órától. Nagypéntek. 2015

Este 7 órától kezdődik a nagypénteki szertartás. A nagypénteki perselyadományokat a szentföldi Ferences kusztódia és a szentföldi keresztények megsegítésére továbbítjuk.

Nagypénteki szertartás, Sopronhorpács, 2015

Nagypénteki szertartás 2015.04.03. Pécs - Gyárvárosi templom

Nagypénteki szertartás, Újkér, 2015

Nagypéntek, 2015 Déva 17 óra

Nagypéntek - 2015.04.03

Nagypénteken Krisztus kereszthalálára emlékezünk. Nincs szentmise, nincs kezdőének, a pap és kísérete némán vonul a sötét szentélybe az üres oltárhoz és leborul, majd minden bevezetés nélkül a könyörgés következik. Az igeliturgia után kerül sor a kereszt ünnepélyes behozatalása, miközben az impropériákat énekeljük. A kereszt felmutatása után a kereszthódolat következik, majd a szentáldozás szertartása, amely után az Oltáriszentséget ismét őrzési helyére viszik, templomunkban a Szentsírhoz. Az ismét sötétbe borult szentélyben hangzik el a zárókönyörgés, nincs áldás, nincs ének, a pap és kísérete némán vonul ki a templomból. Tekintse meg idei nagypéntekünk összefoglalóját.

2015-04-03 Nagypénteki szentmise a Gazdagréti Szent Angyalok Plébánián

csütörtök

Élő közvetítés 19- órától. Nagycsütörtök. 2015

Élő közvetítés. Nagycsütörtök. Este 7 órától kezdődik a szentmise az utolsó vacsora emlékére, szentmise után virrasztás lesz a kegytemplomban.

Nagycsütörtök, 2015 Déva 18 óra

Élő szentmise közvetítés: Nagyszerda 2015. április 2-án 18.00 A szentmisét bemutatja: Bernardin testvér

Tihanyi Bencés Apátság. Szentmise Az Utolsó Vacsora emlékére

NAGYCSÜTÖRTÖKI SZENTMISE AZ UTOLSÓ VACSORA EMLÉKÉRE - VERES ANDRÁS, SZOMBATHELY (2015.04.02.)

Nagycsütörtöki szentmise - Pécs - Gyárvárosi templom 2015.04.02

A szentmisét bemutatta: Kövesi Ferenc plébános

NAGYCSÜTÖRTÖKI SZENTMISE DÉVÁN

2015-04-02 Nagycsütörtöki szentmise a Gazdagréti Szent Angyalok Plébánián

Inárcs Máriatemplom 2015. 04. 02. Nagycsütörtök