szerda

"Szeretetlángom maga Jézus Krisztus" (A Szűzanya szavai 1962. aug. 31-én)

http://andrelowoa.files.wordpress.com/2009/05/szeretetlang.jpg
November hónapban minden elimádkozott Üdvözlégyre 10 lélek szabadul a tisztítótűzből,ha ezzel a kiegészítéssel imádkozzuk a Rózsafüzér tizedeket:
 
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, ÁRASZD SZERETETLÁNGOD KEGYELMI HATÁSÁT AZ EGÉSZ EMBERISÉGRE, most és halálunk óráján. Ámen.
Engesztellek én jó Istenem, ahogyan megbántott szüleimet, barátaimat, jótevőimet szoktam: bánattól megindult szívvel, őszinte fogadkozással és nagylelkű, áldozatos szeretettel. Bocsásd meg bűneinket!

   Érzem saját bűneim súlyát, látom testvéreim vétkét és ismerem a világ gonoszságát. Minél súlyosabb a vétek, arcátlanabb a hűtlenség és rútabb a hálátlanság, annál jobban szeretlek és ragaszkodom Hozzád.
    A Szűzanya Szeplőtelen Szívével egyesülve engesztellek Téged, legjobb Atya, leghívebb Barát és legkedvesebb Vendég. Magdolna könnyes töredelmével, a tékozló fiú alázatával, Zakeus nagylelkűségével és Péter keserű bánkódásával. Irgalmazz nekünk!
   Mint az emberiség tagja és népem fia-lánya, tudom, hogy a közösségért is kell vezekelnem, és hogy a bűn csak bánattal és vérontással tehető jóvá. Vállalkozom tehát arra, hogy a mind szélesebb rétegben terjedő engesztelő „kisded nyáj” közé álljak és tőlem telhetőleg mindent megtegyek, hogy ne a bűn, hanem a kegyelem és erény uralkodjék.
   Nem kételkedem abban, hogy sóhajomnak, aggódásomnak, könnyeimnek és véremnek értéke lesz és nem marad gyümölcstelen. Erősen hiszem, hogy a magam és engesztelő testvéreim áldozatai, jótettei egyesülnek Mária Szeplőtelen Szívének érdemeivel. Aki viszont Jézusáéval  egyesítve mutatja be az Atyának mindazt, amit Betlehemtől a Golgotáig szenvedett értünk.  
  Nem kételkedem: Uram, számít-e valamit szeretetem mécsese a bűn vaksötét éjszakájában, sem hogy kioltja-e a pokol tüzét, hogy imám eljut-e Hozzád a gonoszság orkánján keresztül, s áldozatom megtöri-e a bűn rettenetes erejét?!
   Hanem rendületlenül hiszem, hogy mindez irgalomra nyitja isteni Szívedet. Hiszen Te mondtad: „Kérjetek és adatik, keressetek és zörgessetek!”  Bízom, hogy égre emelt kezem elhárítja a kísértő Sátánt. Könnyem esőként hull a bűnben kiszáradt szívekre. Áldó, esdeklő fohászaim fénylő napsugárként jutnak el a börtönökbe, fogolytáborokban, korházakba, a szenvedők, küzdők milliói közé ; imáim az otthonok, utcák, műhelyek, irodák, mutatók bűnözőibe. Jézusom Vére által megvilágosodást, a bűntudatra – ébredést és az üdvösséget munkálják.
   Mindezt hiszem és utolsó leheletemig cselekszem, Ámen.
********
                                    

Még a legparányibb szál gyertya is megtanít arra, hogy érdemes leégni, egy parányi fényért és melegért.


Megismerni, szeretni és elválni: ez a föld!
Megismerni, szeretni és mindig együtt maradni: ez a menny!


Tettünknek a szeretet adja az értéket, a jószándék pedig megaranyozza azt az Úr Jézus előtt, Szentáldozáskor – ha hidegnek érezzük szívünket, mint a decemberi fagyos éjjel – ne szavakat keressünk és ne akarjuk a szeretet ömlengéseit, hanem szent bizalommal és édes reménnyel Szentséges Szívére hajtom fejem és csak ezt ismételgetem: „Akarlak szeretni, segíts! – És fog segíteni, hiszen a szeretetet szomjazza. Ha érzem, hogy milyen üres és hideg a szívem, a betlehemi jászol elé térdelek és ezzel a hideg szívemmel imádom az Örök Szeretetet. Ha látom, hogy azok az egyszerű pásztorok a maguk egyszerű szegénységében határtalan hittel és bizalommal térdelnek jászolya mellett, s egyikük tejet, másikuk ruhát ajánl fel, hogy a Szent Szűz betakarhassa Isteni Gyermekét. Nem volt másuk, csak ezt tudták adni egyszerű szegénységükben. S ha én is úgy érzem, hogy nincs semmim, hát odaadom a szívemet. Az is olyan egyszerű és talán olyan szegényes, mint a pásztorok ajándékai, de hogy mégis adhassak valamit, hát a szívemet adom oda.” – (G.E.)


”Sohasem veszítjük el azokat, akiket Abban szeretünk, Akit nem lehet elveszteni.”„A test öreg lehet, a lélek soha!

A gondolat elfáradhat, a szív szárnyal tovább.
Az évek elszállnak, a szeretet örök;
A természet kimerül, a kegyelem kimeríthetetlen.”


„Ha Jézus vendégségbe megy, Vele megy a Kereszt is, de sohasem megy Mária nélkül.”
Jézusért élni, Benne remélni,
Sötét viharokban, elfeledt sarokban
A fájó keresztet könnyek nélkül vinni,
Csak Őbenne bízni!

Küzdeni a tiszta ideálért.
Meghalni a földnek
Isten Szent Fiáért.
Erre tanítson meg
Krisztus égi Szent Szerelme
És daloló szívvel repülni a mennybe!”FELAJÁNLÓ IMÁM

Édes Jézusom, eressz Magadhoz engem! A Te keresztedhez simulva a világ legtombolóbb viharában is egyedül Téged akarlak szeretni, Jézusom! A Te kereszted az én üdvösségem, Te a keresztfán, én a kereszt alatt. Soha máshova nem nézek, csak a Te szenvedő arcodra és így olyan könnyű az élet vértanúsága. A legnagyobb szenvedést zúdítsd rám, hogy bűnnek ne legyen ereje erőt venni rajtam. Jézusom, törj össze, zúzz össze egészen, – csak a lelkemet ne engedd összeroppanni soha, egy pillanatra sem! Jézusom, fogadom Neked, hogy a legkisebb tökéletlenséget is kerülni akarom. A keresztemet átölelve vállalom mindig a sokkal nehezebbet is. Édes Jézusom, engedd, hogy szeretetből haljak meg Érted s kérlek, hogy a földi életem útja, a Te Golgota-utadhoz hasonló legyen! Jézusom, engedd, hogy nemzetünk bűne, keresztem súlya legyen vállamon! Ha összeroskadok is, ne emelj fel, engedd, hogy szenvedjek, csak a lelkemet erősítsd, hogy el ne csüggedjek!
    Mária! Neked adom magamat, életemet, munkámat, szenvedéseimet, szívem minden dobbanását, engesztelő áldozatként. Ajánld fel az Úr Jézusnak Szent Szíve szándékára, a Te szándékodra, Lelkiatyám szándékára, minden testvérem szándékára, akik velem jót tesznek, s szerény imámba ajánlották magukat.
    Rendelkezzél mindennel, amivel csak bírok, mert ezt Te adtad nekem, hogy Általad az Úr Jézusnak ajánlhassam az Ő szent szándékai megvalósításáért, szent Nevének dicsőségére és az én szegény kis lelkem javára, most és mindörökké. Ámen


Imák, gondolatok Galgóczy Erzsébettől

A Szeretetláng üzenete és az Isteni Irgalmasság

A Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Szeretetlángja lelkiségi mozgalom bemutatása -

    
(Az idézetek utáni római/arab számok - az egyházilag jóváhagyott -, a Szent István Társulatnál megjelent Szeretetláng Lelki Naplóra hivatkoznak!)

   
Kibontakozása és jóváhagyása
Szeretetláng a neve annak a Lelkiségi Mozgalomnak, mely egy hatgyermekes magyar édesanya, Kindelmann Károlyné Erzsébet asszony (1913-85) magánkinyilatkoztatása nyomán terjedt el az egész világon és több országban főpásztori jóváhagyással, jelentős evangelizációs tényezővé vált. Hitelességét nem csupán evangéliumhű tanítása és hagyományos engesztelő gyakorlatai igazolják, hanem azok a szembetűnő lelki megújulások is, melyek egyéneket, családokat, egész közösségeket késztetnek rendszeres imára és irányítanak vissza a Katolikus Egyház liturgikus életébe. De külön figyelmet érdemelnek a lelkipásztori és exorcista tapasztalatok is!

Erzsébet asszony 1961-től un. „benső hallás” útján kapta Jézustól és Máriától azokat az üzeneteket, melyet az Úr kérésére naplójában jegyzett le. Személyéről idézzük egyik lelkivezetőjét Dr. Antalóczi Lajos prelátust: ,,Évekre szóló személyes ismeretség után elmondhatom, hogy Erzsébet egyszerű de szívós, sokat szenvedett, kitartó egyéniség volt, akit az élet terhe, a keresztek nem törtek meg, hanem acélossá formáltak. Erős asszony volt, akinek életében természetes volt az erények gyakorlása, a rendkívüli kemény böjt, a sok imádság és a porig való alázkodás.”
(Jelenések, üzenetek és a jövő, Kisboldogasszony Plébánia Eger 2000, 172-173. o. Továbbiakban JÜ.)


A 60-as, 70-es évek nehéz időszak volt Erzsébet asszony számára, mert nem csak teljes szívvel kívánt eleget tenni anyai és nagyanyai kötelességeinek (beteg fiát és három unokáját gondozva), hanem felelősséggel akarta teljesíteni égi megbízatását, küzdelmes, gyötrő kétségei közt is (IV/25). A legkevésbé sem fogadta könnyelműen benső indíttatásait! Ezzel magyarázható, hogy gyóntatók tanácsát kereste és kérte, ugyanis semmiképp sem akart „megtévesztett vagy másokat megtévesztő” (III/190) lenni.

Az Úr külön figyelmeztette kiválasztottját: Rejtve maradni, és üzenetet közvetíteni. (I/57) – Érthető, ha ezt nehéz volt teljesítenie! Az adott kor Magyarországán egy lélekújító mozgalmat, még az ügyet támogató klérusnak sem lett volt lehetősége érdemben kivizsgálni, még kevésbé publikálni. A Szeretetláng lelkisége mégis – a Szent Szűz ígérete szerinti módon – szívről-szívre (I/39, III/140) futótűzként (I/59) terjedt el az egész világon (I/85)!

A Mozgalom kiállta az idők próbáját, nem tekinthető tehát „időszakos fellángolásnak”! Ezt igazolja egy ekvádori egyházmegye, 20 éves időközű két jóváhagyása is. Elsőként lássuk Bernardino Echeverria Ruiz guayaquili érseknek a Szeretetláng Lelkinapló 1988-as kiadásához írt ajánlását (részlet): „Szeretetláng – ez az új neve annak a mérhetetlen és örök szeretetnek, mely Mária Lelkében él minden ember iránt (…) Láng ez, mely megvilágít, láng, mely melegít, láng, mely tűztengert képes fellobbantani. Láng, mely Mária Szívében ég, s égni akar gyermekei szívében is. (…) A Szeretetlángnak égnie kell minden keresztény megmentésére,hogy megmentse a családokat..., hogy segítse a papok megszentelődését. (...) A Szeretetláng kell, hogy megvilágítsa a keresztény ember életének minden pillanatát...” (fordítás mint lent, P. Róna G. SJ)

Részlet, Antonio Arregui Yarza guayaquili érsek Prot. 445/2008. számú jóváhagyásából: „...Mária Szeplőtelen Szíve Mozgalmának jellemző vonása tagjainak igaz keresztény lelkisége. Hálát adunk Istennek a gyümölcsökért, melyeket a plébániákon megalakult imacenákulumok teremnek, valamint azon fáradozásukért, amellyel a családi közös imádkozást előmozdítják. Fő apostolitevékenységük az evangelizálás, az imádság, a szentségekhez való gyakori járulás, a testvéri szeretet és készség, amellyel részt vállalnak Egyházunk tevékenységében, a hitoktatásban (...) Mária Szeplőtelen Szíve Szeretetlángja Mozgalom csodálatos módonelterjedt a világ különböző országában, a mi országunkban is.”

erdopeter_X.talHazánkban Erdő Péter bíboros érsek hagyta jóvá a mozgalmat 2009. június 5-én, melyet másnap a X. Orsz. Szeretetláng Találkozón hirdetett ki: „...Jelen soraimmal a Krisztushívők jogi személyiséggel rendelkező egyházi magántársulásaként az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében megalapítom a Mária Szeplőtelen Szívének Szeretetlángja Mozgalom Társulást. Egyben jóváhagyom a főegyházmegye területére nézve is a társulás 2008. augusztus 15-én, a brazíliai Sao Paulóban elfogadott és 2008. december 11-én a mexikói Hermosillói Főegyházmegyében jóváhagyott szabályzatát. A társulás életére és munkájára Isten bőséges áldását kérem. Szolgáljon működésük hazánk lelki megújulására!” (494-1/09 sz. Jóváhagyási Dekrétum).2010-ben Nihil obstat - és Imprimaturral a Szent István Társulatnál megjelenhetett a teljes Lelki Napló kritikai kiadása.


A Szeplőtelen Szívű Édesanya „válságterve”

A boldogságos Szűz üdvtörténeti hivatásának értelmét a gyermekei örök boldogságáért folytatott küzdelem adja. A Szentírás egyes helyei arra utalnak, hogy a sátán az utolsó időkben igyekszik minden erejét bevetni az Isten ellen (1 Tim 4,1; 2 Tessz 2,3-4), és teljes hatalmával pusztít a lelkekben. Történelmünk utolsó századában a sátáni erők minden tekintetben példátlan rombolást végeztek, mely mostanra már az egyes lelkekért folytatott leplezetlen harccá fajult, a technika minden eszközével, éjjel és nappal! Az idők jeleiből úgy tűnik, az Üdvözítő nem hagyott magunkra most sem, és elküldte Anyját, hogy a bűn végzetes pusztításával szemben rendkívüli módon és rendkívüli eszközökkel is segítségünkre legyen, erősítse gyermekeit a hitben és győzelmes harcra, nagy megtisztulásra készítse elő a világot. (vö JÜ 23-24)

„A föld gyalázatossá lett lakói alatt, mert áthágták a törvényeket, megszegték a rendelkezéseket, felbontották az örök szövetséget. Ezért (...) megbűnhődnek lakói. (…) Inogva inog a föld, mint a részeg, mint a kunyhó, ránehezedik a vétke.” (Iz 24,5-6 és 20). Megfigyelhető, hogy ez a jövendölés nem az emberi környezet fertőzöttségéről beszél – amiről annyi szó esik manapság –, hanem az ember fertőzöttségéről, a szívek Istentől való elhidegüléséről, az önzésről, mértéktelenségről, szeretetlenségről, árulásról, hazugságról és az erkölcstelenségről (vö Tim 3,2-4), amit Máté rövidebben jellemez: „Mivel megsokasodik a törvényszegés, sokakban kihűl a szeretet.” (24,12)

mother-loveA Szűzanya Szívének Lángjával erre a „donboscói viharos időkre” kívánja tudatos egységre hívni és a Krisztus iránti hűségben megerősíteni gyermekeit. Ismeretes Bosco Szent János látomása a viharos tengerről, melyben egyedül az Egyház hajója és a pápára figyelő kisebb hajók jutnak biztos révbe. Don Bosco ehhez az álmához hozzáfűzte: „Annyi veszély között két eszközzel lehet megmenteni az Egyházat: a buzgó Mária-tisztelettel és a gyakori szentáldozással.”* (* Lukács István: A fiúk apostola. Eisenstadt, 1983. 208-209) (ld még III/159-160!)
A 'Csodásérem' üzenetével a „Hajnal Szép Sugaraként” (II/100) ragyogott fel a végveszélybe sodródó emberiség reménycsillaga. Az 1830-ban elkezdődött Mária-korszakot követően, az Istenanya valamennyi jelenésében felismerhető Isten kegyelmi stratégiája, az elhatalmasodó bűnre adandó édesanyai elgondolás és ennek kibontakozó pedagógiája.
Az Istenanya La Salette-i próféciájában (1846) az emberiség jövőjének szörnyű lehetőségét mutatta be, melynek végső elkerüléséhez Fatimában (1917) kínált megoldást.
Lourdesban (1858) kinyilvánította, hogy Szeplőtelen. Fatimában (1917) hangsúlyozta, hogy az Ő Szeplőtelen Szíve menedék. Végül a Szűz Mária Szeplőtelen Szívének Szeretetlángja (1961) üzenetében teljesedett ki a sátán elleni harc új kegyelmi fogalma, az engesztelés „globális fegyvereként”.
Míg Lourdesban az Istenanya szavai a bűnbánatra és imádságra szólítottak fel, Fatimában már fájdalmasan adta tudtunkra, hogy „sok lélek a pokolba kerül, mert nincs aki imádkozzon és áldozatot hozzon értük!” (1917.VIII.19) Ezt követően a világméretűvé vált bűn megfékezésére és gyermekei vesztének megakadályozására, az imádságon és bűnbánaton túl már lánglelkű engesztelést is kér, melyhez Szíve Szeretetlángját kínálja fel „tömegesen és egyénenként” (III/130) is − ígérete szerint −, eddig még soha nem látott (ld I/84; II/18; III/129)kegyelmi hatásként!

Szűzanya: »Azt akarom, hogy egyetlen lélek se kárhozzon el! Akarjátok ti is Velem együtt! Azért adom kezetekbe a fénycsóvát, mely Szívem Szeretetlángja. (III/144) Eddig még soha nem látott csodákkal segítem munkátokat, mely észrevétlenül szelíden, csendben fog terjedni Szent Fiam engesztelésére! (I/85) Nem kell feltűnést csinálni. (...) Ott dobog az a szívek mélyén, és átterjed a mások lelkére is. (…) Azt akarom, hogy ne csak nevemet ismerjék, hanem anyai Szívem Szeretetlángját /is/, mely értetek lángol, és ennek a lángoló szeretetnek elterjedését /rád bíztam/. (I/116) Tüzet tűzzel fogunk oltani: a gyűlölet tüzét a Szeretet Tüzével. A sátán gyűlöletének tüze már oly magasra csap, hogy azt hiszi győzedelme sikerrel jár, /de/ az Én Szeretetlángom megvakítja a sátánt. (…) Ehhez kell nekem az áldozat, a te /és/ a ti áldozatotok, hogy a pokol gyűlöletétől égő elmék és szívek, Szeretetlángom szelíd fényét átvegyék. Szeretetlángom el nem képzelhető fényességgel és jótékony melegséggel fogja elárasztani a földkerekséget.« (III/203)

pentecostÚr Jézus: »Ez szinte olyan lesz mint az Első Pünkösd, mely a földet elárasztja Szent Lelkével, Szent Lelkének erejével. Ez lesz a nagy csoda, melyre felfigyel az egész emberiség! (II/93) Mindannyiótokat meghívtalak megváltó munkámhoz. Az apákat, anyákat művelteket és tudatlanokat, egészségeseket és betegeket! Értem mindenki dolgozhat a szabad ember és a rabságban sínylődő, mert a lélek készsége a fontos. (II/102) Azt amit tesztek, égjen mint az égő csipkebokor mely ég, de el nem ég! Ilyen áldozat kell Nekem, melynek szeretettől égő tüze Hozzám ér!« (II/108-109)

Ezzel összecseng Lukács 12,49: Azért jöttem, hogy tüzet bocsássak a földre. Mi mást akarnék, minthogy lángra lobbanjon?


Az Úr panasza

Jézus szavai a Szeretetláng Lelki Naplóban: »Ha valahol, bármerre is tűz támad, hogy összefuttok, és mentek segíteni, hogy a tűz minél kevesebb kárt okozzon. A sátán tüzét mégsem oltjátok, engeditek, hogy pusztítson a pokol lángja. De jaj nektek, kik gyáván nézitek, kik felelősek vagytok! Eltakarjátok szemeiteket és engeditek tovább a lelkek elkárhozását. Ismerhettek, tudjátok ti választott lelkek, türelmem és jóságom határtalan, de ismeritek szigoromat is, mely el fog hangzani felettetek:
jesus-devilTávozzatok Tőlem az örök tűzre! Kezetek nem gyűjt Velem, csak szétszór. (…) Szálljatok magatokba, és térjetek már Hozzám! Van még idő. Ne engedjétek magatokon úrrá lenni a jóra való restséget! Ez minden bajnak a gyökere, mely lelketekbe férkőzik. Koptassátok le magatokról legalább ti minél hamarabb ezt a szörnyen kétségbeejtő bűnt, melyről nem akartok tudomást szerezni. A sátán úgy eltorlaszolta lelketekben az isteni fény útját, hogy az be ne hatoljon, és ennek a fénynek éltető világossága nélkül a restség sötét nyomása alatt szenvedtek és kínlódtok. Jöjjetek Hozzám, kik a jóra való restséggel terheltek vagytok, Én leveszem vállatokról és megkönnyítlek benneteket! Az Én Testemnek vétele segíthet csak ki ebből a gonosz által oly gondosan eltorlaszolt sötétségből. Csak engedjétek át magatokat Nekem! (…) Vegyétek észre, hogy a sok zűrzavaros dolog a sátántól való, az ő műve a sok rossz. A sátán műve csak addig tart, ameddig Én engedem. (…) Térjetek hozzám, és áldozzátok fel magatokat az elvonultság és belső mártíromság szent oltárán! (...) Ezt a belső mártíromságot a sátán nem tudja megakadályozni. Ez a harc a lelkek mélyén, mint Értem hozott mártíromság, bőséges gyümölcsöt hoz. Imádkozzatok, virrasszatok, jöjjetek össze ketten-hárman, és vegyétek fel a harcot a sötétség pusztító erejével. Ne tétlenkedjetek! Úgy tesztek, mintha nem volna Mennyei Atyátok az égben, ki figyel reátok. Vágyaitokkal öleljétek át a földet! Áldozataitokkal, melyek a tiszta szeretettől izzanak, perzseljétek fel a bűnt.« (I/89-91)

»Én koldulok étlen-szomjan. Járok utcáról-utcára, házról-házra, faluból-városba, hideg télben, tikkasztó nyárban, süvítő szélben, zuhogó esőben. Nem kérdezi meg senki Tőlem, hogy hová megyek ilyen szánalmas állapotban. Hajam vértől csapzott, lábaim összerepedeztek az utánatok való sok gyaloglástól. Kezem állandó segélykérésre kinyújtva. Szívről-szívre járok, és alig kapok egy kis alamizsnát. Utána gyorsan becsukják szívük ajtaját, alig tudok bepillantani oda. Vissza kell húzódnom szerényen, és kegyelmeim halmozva vannak Szívemben. (…) Sok lelket felszólítottam az Én különös követésemre, de csak nagyon kevesen értik meg, hogy mit óhajtok tőlük. Imáidba szünet nélkül foglald be őket, és hozz áldozatot értük, hogy engesztelő táborom, melyet így próbálok gyűjteni, ellensúlyozza igazságos haragomat. Édesanyám kérlel, Ő tartotta vissza eddig is igazságos haragomat.« (I/51) Aki nem gyűjt Velem, az szétszór (I/73-74)

A Szent Szűz kérése, a családi engesztelés

A Szűzanya arra biztat; hogy minden ember, minden család és közösség, aki hallja szavát és válaszolni kíván felhívására, az minden feltűnés nélkül, csendben álljon be engesztelő táborába. Fogadja be szívébe az Isten- és emberszeretet tüzét és működjék együtt lélekmentő édesanyai vágyával, hogy egyetlen lélek se kárhozzon el! A Lelki Naplóban kért heti engesztelő szentóra megtartása közösségben, a családi közös ima szorgalmazása, a böjt, az áldozat és az imádság ajánlása képezik azt az eszköztárat, amit a Szent Szűz ajánl azoknak, akik figyelnek rá. ( JÜ 176 nyomán) Csak így és csakis így valósulhat meg az a béke, melyet az emberiség annyira vár! Erre más Fatimában is útmutatást kaptunk. Jácinta kórházba menetele előtt így szólt Lúciához: Ha eljön az idő, hogy erről szólj, akkor ne bújj el! Mondd meg mindenkinek, hogy Isten a kegyelmeket Mária Szeplőtelen Szívén keresztül adja nekünk. Az embereknek általa kell kérniök ezeket. Jézus Szíve azt akarja, hogy Vele együtt égi Anyánk Szívét is tiszteljék. A békét égi Anyánktól kell kérni, mert Isten rá bízta ezt. Bárcsak minden szívnek átadhatnám azt a lángot, amely a szívemben ég, amellyel Jézus és Mária Szívét annyira szeretem!** (* FATIMÁRÓL BESZÉL LÚCIA NŐVÉR, P-2496-908 Fátima – Portugália, IV. kiadás 2006 . 127-128. A továbbiakban: LN)
Ahhoz pedig, hogy a társadalmi mentalitás formálódjon, javulásnak induljon, a legkisebb egységében kell a változásnak elindulnia!

praying-family»Nagy bánatom van országom felett. A családok, ó a magyar családok szétszórva, mintha lelkük nem volna halhatatlan úgy élnek. Én Szeretetlángommal fel akarom melegíteni a családi tűzhelyeket, össze akarom tartani a szétszórt családokat. Legyetek minél többen, hogy terjedjen mint a futótűz. Legyetek áldozatosak, mert ezáltal soksok lélek fog csatlakozni Szeretetlángomhoz. Rajtatok múlik, segítsetek Nekem, hogy a Láng kigyúljon már! A magyar családok imádságos lélekkel könyörögjenek, hogy Szent Fiam büntető kezét közös erővel vissza tarthassuk! (I/92) A csütörtököt és pénteket tekintsétek kegyelmi napoknak. Akik ezeken a napokon engesztelik Szent Fiamat, nagy kegyelmekben részesülnek, mert az engesztelő órák idején a sátán hatalma oly arányban gyengül, amilyen arányban az engesztelők könyörögnek a bűnösökért.(I/116) Ha olyankor hallgattok szentmisét, mikor az nem kötelező és a kegyelem állapotában vagytok, Szívem Szeretetlángjának kegyelmi hatását úgy árasztom ki, hogy ezen idő alatt is megvakítom a sátánt, és ezáltal kegyelmeim bőségesen áradnak azokra, akikért felajánljátok. (vö II/33) Az Engem tisztelő imába, az Üdvözlégybe foglaljátok bele a kérést: Áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre.« (vö IV/36)
Az Úr szavai: »A nagy lelki szárazság idején elmondott egyetlen Miatyánk vagy Üdvözlégy sokkal gyümölcsözőbb, mint a kegyelmektől duzzadó lélek áradozása.« (I/53-54)

Begyik Tibor


Az Égiek biztatása

A Szent Szűz: »Oly sok bűn van az országban. Segíts Nekem, mentsük meg. Én fénycsóvát adok a kezedbe. Ez Szívem Szeretetlángja lesz. Az Én Szívem Szeretetlángjához add a te szeretetedet is, és add tovább! (...) Én jóságos, megértő Édesanyátok vagyok, és veletek összefogva megmentelek benneteket. Szent István Nekem ajánlotta (országotokat), és Én ígéretemmel biztosítottam, hogy szívemen viselem az Ő és a Magyar Szentek kérését. Egy új eszközt szeretnék kezetekbe adni. Nagyon kérlek, fogadjátok megértéssel, mert Szívem bánkódva néz le országomra. (I/37) A Föld most (...) olyan, mint a tűzhányó, amely ha kirobban, pokoli füstjével, visszahulló lávájával fojtogat, öl, vakít (...) Forr a gyűlölet krátere, gyilkos, kénes hamuja szürkévé, színtelenné akarja tenni a Mennyei Atya által Isten képére és hasonlatosságára teremtett lelkeket. (...)
immaculata-globe
Én, a Hajnal Szép Sugara megvakítom a sátánt, (…) (aki) még a választottak hitét és bizalmát is el akarja pusztítani. De a most készülő rettenetes viharban érezni fogják Szeretetlángom fel-felvillanó és eget-földet bevilágító fényességét (vö I/100), soha nem látott csodákkal segítem munkátokat, mely észrevétlenül szelíden, csendben fog terjedni Szent Fiam engesztelésére. (I/58) Az induláshoz csodálatos erővel és kegyelmekkel árasztalak el /benneteket/ tömegesen és egyénenként is. A felelősség nagy, de munkátok eredménye nem lesz meddő. Az összefogó munkából egyetlen lélek se maradjon ki. Szeretetlángom szelíd fénye gyújtani, gyulladni fog az egész földkerekségen és a sátán megalázottan és tehetetlenül hatalmát veszti. Csak ezt a vajúdást ne akarjátok meghosszabbítani. (III/130) Ezt csak a tiszta, Istent szerető lelkek bölcsessége fogja fel. Mert ők bírni fogják Istent és az Ő végtelen titkait. (III/203)
Bármily nehézséggel kell is megküzdened, ne add fel a harcot. Szeretetlángom (által), melyet most bocsátok a Földre, a kegyelmi idők eddig még soha nem ismert idejét fogjátok élni. Légy hű segítőtársam! (II/107)

Mondom, ilyen még nem volt, ez a legnagyobb csodám, melyet most teszek veletek! (...) Szavaim tiszták és értelmesek, csak ti ki ne forgassátok, félre ne magyarázzátok. Mert nagy felelősséggel tartoztok ezért. Álljatok munkába, ne tétlenkedjetek! Én csodával határos módon segítek nektek, melyet érezni fogtok minduntalan. Bízzatok Bennem és cselekedjetek sürgősen!« (II/18)
 
Jézus: »Az Isten ügyét nem tudja semmi keresztülhúzni! Az igaz, hogy megváltó munkámhoz szükségem van a ti erőtökre is, hisz értetek kell megtennem. Egyet sem akarok elveszíteni közületek. A sátán olyan harcot indít az emberek felé, amilyen még nem volt soha.« (I/95) »Imádkozzatok, virrasszatok, jöjjetek össze ketten-hárman és vegyétek fel a harcot a sötétség pusztító erejével. Ne tétlenkedjetek! Úgy tesztek, mintha nem volna Mennyei Atyátok az égben, aki figyel reátok. Vágyaitokkal öleljétek át a földet! Áldozataitokkal, melyek a tiszta szeretettől izzanak, perzseljétek fel a bűnt. Ne higgyétek, hogy ez lehetetlen! Csak bízzatok Bennem!« (I/90)
− Hasonló a biztatást olvashatunk Lukácsnál is: „Vessétek hát le a sötétség tetteit, és öltsétek fel a világosság fegyvereit.” (16,8) −
Az önmaga és embertársai üdvösségéért felelős ember tennivalóit világosabban már nem lehet megfogalmazni, mint ahogyan Jézus nyilatkozott: »Akarjatok részt venni az Én megváltó munkámban! Ez legyen életetek legfőbb célja, mely az egyetlen érték, amit Elém hozhattok. Ragadjatok meg minden alkalmat és módot a lelkek megmentésére! Ezért fáradozzatok!« (III/144) A Szeretetláng lelkiségnek ez a „mozgósítás” a célja! (vö JÜ. 176-177)

Két jellemző példázat a Szeretetláng Lelki Naplóból, a jézusi tanítás egyszerűségére

 bread_wine»Ha a szülő új ruhát vesz gyermekének, megköszönteti vele és lelkére köti, hogy vigyázzon rá, mert nehezen tudta megszerezni. Mennyei Atyám is új ruhát adott a szent Keresztségben, a megszentelő kegyelem csodás szépségű ruháját. És ti mégsem vigyáztok rá! Van-e szülő, aki többet szenvedett, mint Én? Azért, hogy a megszentelő kegyelem ruhája újra tisztítható legyen, rendeltem a szentgyónást, és ti mégsem veszitek igénybe. Azért izzadtam vért. Azért koronáztak tövissel. Önként feküdtem szent keresztem áldott fájára. A kínok kínját szenvedtem, és utána elrejtőztem jelentéktelen /külső alá/, szerénységgel, hogy megközelíthető legyek számotokra, és hogy ne féljetek Tőlem. Mint fehér pólyába takart kisgyermek, úgy rejtőztem a Szentostyába. És ha szívetekbe térek, vigyázzatok, ne legyen azon semmi szenny, sem szakadás, sem folt, mert van-e szülő, aki többet szenved gyermeke új ruhája megszerzéséért, és sokan még meg sem köszönik illendően. Mindennap ugyanazokat a közömbös szavakat érzés nélkül mondják csak el. Oda sem figyelnek, gondolatuk máshol kószál, és csak jönnek mindennap, és így megy ez évről-évre. Nem gondolnak arra, hogy Én az emberi természetet is magamra vettem, és úgy kell Hozzám szólni, csak egyszerű, emberi szavakkal. Nem kell a két lépés illemszabályt betartani, hisz a szívükbe fogadtak. Tehát ne hagyjatok ott egyedül! Szívem szeretetre és bizalomra vágyik. Én kérlek, hogy legyetek szívesek és szóljatok Hozzám, hogy alkalmam legyen szavaitokat kegyelmeim teljességével megválaszolni. Leánykám, ahol csak teheted, hozd a lelkeket közelebb Hozzám!« (I/72-73)
»Úgy vártalak! Mondtam már máskor is, merülj el Bennem, mint vízcsepp a borban. Én vagyok a bor, te a víz. Ha Velem így egyesülsz, te szinte megsemmisülsz, csak Én uralkodom benned. Az Én Testem és Vérem erőt, életet ad nektek. Mily boldogságom lesz, ha éltető erőmet mind többen igénybe veszitek! Gyűjts Velem!« (II/13)
»Légy te az Én kis napraforgóm, és fordítsd Felém olajos magvaidat, melyek az isteni Nap sugarában megérnek. (...) Fogadj el minden áldozatot, melyet felkínálok, mert olajos magvaid csakis így lehetnek hasznosak. Akarod-e, hogy olajos magvaidat kisajtoljam? (…) Ezt csakis a meghozott áldozatok árán érhetjük el. (…) A szenvedések által kisajtolt olajcseppek a lelkek üres mécsesébe hullva Anyám Szeretetlángjától kigyúlnak és ennek fényénél látni fogják a Hozzám vezető utat. Ez az olajcsepp, melyet szenvedéseid árán kisajtoltam, az Én érdemeimmel egyesítve ráhull még azokra a lelkekre is, akiknek nincsen mécsesük. Ők keresni fogják ennek okát, és megtalálják az üdvösségre vezető utat.« (II/23-24)

Engesztelő eszközök, búcsúk, kegyelmek és ígéretek

„A Lelki Naplóban igen hiteles buzdításokat találunk a keresztény életszentségre: az Úr erényes életre neveli Erzsébet asszonyt és a Napló olvasóit. Ennek konkrét megnyilvánulásai: ima az Egyház hagyományai szerint (keresztút, rózsafüzér; vö. I/33, I/114); lelkiismeretvizsgálat, bűnbánat (vö. I/33); böjt, áldozathozatal, virrasztás (vö. I/33); helyes és az Úr akarata szerinti időbeosztás (vö. I/33); feltétlen bizalom Isten iránt (vö. I/42); a szeretet gyakorlása (vö. I/43)“*
(* KOVÁCS Z. − SZERETETLÁNG LELKI NAPLÓ, Szent István Társulat Bp 2010. 438)


Jézus: »Áldozat! Imádság! Ez a ti eszközötök. A cél a megváltó munka sikeres érvényre jutása. Bárcsak felérnétek óhajtásaitokkal az Örök Atya mennyei trónjához! Akkor az eredmény is bőséges lenne.« (II/106)
»Aki a hétfői napot megtartja szigorú böjttel, az minden alkalommal egy papi lelket szabadít ki a szenvedés helyéről. (…) Ez Édesanyánk kérése is, Ő Szeretetlángjára hivatkozva lekötelez Engem erre. (I/34)
Kedd (...) a családodért felajánlott nap legyen. Végezz helyettük annyi lelki áldozást, ahányan vannak. Ajánld fel őket egyenként Édesanyánknak, Ő védelmébe veszi őket. Ezen az éjjelen a virrasztó imát is értük ajánld (fel). (I/34)
Szerda (...) a papi hivatások napja. Kérj tőlem sok buzgó lelkű ifjút. Amennyit csak kérsz, annyit kapsz, mert sok ifjú lelkében ott él a vágy, csak nincs, aki kisegítse belőlük, hogy felszínre jusson lelkük vágyának teljesülése. Ne légy kislelkű, a virrasztás imádsága által bőséges kegyelmet eszközölhetsz ki számukra.« (I/35)
mary.son.sacramentCsütörtök az Oltáriszentség engesztelésére szenteld, és aznap négy órát tölts szent színem előtt. Különösen nagy áhítattal imádj és engesztelj az Engem ért sok megbántásért. A szigorú böjtöt ajánld fel a tizenkét papi lélekért. Az éjszakai virrasztást is értük ajánld fel. Merülj el kínos haláltusám vérrel verejtékező szenvedéseibe. Sok lelki erőt fogsz ebből meríteni. (I/35)
Péntek. Szíved egész szeretetével merülj el kínszenvedéseimben. A reggeli ébredésnél gondold át, hogy a borzalmas éjszakai kínok után mi várt Rám egész nap. Munkád közben is szemléld végig az egész keresztutat, melyen nem volt megállás egy percre sem, a végletekig kimerülve hajtottak a Kálvária hegyére. (…) A végletekig mentem értetek. Azért mondom, semmit sem vihetsz túlzásba Értem. 12-től 3 óráig imádd szent Sebeimet. A böjtöt lehetőleg így tartsd meg szent Testem keresztről levétele idejéig. Ezen a napon is a virrasztó imádságot a tizenkét papi személyért ajánld fel. (I/35-36)
Szombat, a mi Édesanyánk napja. E napon különösen tiszteld meg Őt. (…) Ő a kegyelmek Anyja. Óhajtsd, hogy a földön is úgy tiszteljék, mint a mennyben az angyalok és a szentek sokasága és kérd a haldokló papi lelkek számára a jó halál kegyelmét. Erre ajánld fel a napodnak minden pillanatát. (...) Az égben a papi lelkek könyörögni fognak érted, és a Szent Szűz is várja lelkedet halálod óráján. Az éjszakai virrasztást is erre a célra ajánld fel.« (I/36)
Szent Szűz: »A csütörtököt és pénteket nagy kegyelmi napoknak kell tekintenetek. Akik ezeken a napokon engesztelik Szent Fiamat, nagy kegyelmekben részesülnek, mert az engesztelő órák idején a sátán hatalma oly arányban gyengül, amilyen arányban az engesztelők könyörögnek a bűnösökért.« (I/116) (ld még a 14. oldalon!)
»A (...) szigorú böjt megtartása által a szenvedő papi lelkek a haláluk utáni nyolcad alatt kiszabadulnak a tisztítótűzből.« (I/115)
Jézus: »Add át az illetékeseknek. Azok a családok, akik a csütörtök vagy a pénteki napon a családjukban az engesztelő imádási órát megtartják, ha a családjukban meghal valaki, egyetlen szigorú böjti nap után a család halottja kiszabadul a tisztítóhelyről.« (III/121)
A „lábunk együtt járjon” imához fűzött ígéret: »Ez (...) is eszköz kezetekben, mert aki így együttműködik Velem, ezáltal is a sátán megvakul, s világtalansága a lelkeket felszabadítja a bűntől.«(I/63)
eucharist3
Szűzanya: »Aki engesztelő szentségimádást vagy szentséglátogatást végez, annak időtartama alatt az egyházközségben a sátánnak, mint világtalannak, a hatalma megszűnik a lelkek felett uralkodni! (II/22) Ha olyankor hallgattok szentmisét, mikor az nem kötelező és a kegyelem állapotában vagytok, Szívem Szeretetlángjának kegyelmi hatását úgy árasztom ki, hogy ezen idő alatt is megvakítom a sátánt, és ezáltal kegyelmeim bőségesen áradnak azokra, akikért felajánljátok. A világtalan sátán ugyanis hatalmától megfosztottan nem tud semmit cselekedni. A szentmiseáldozaton való részvétel a legnagyobb mértékben fokozza a sátán megvakítását. A sátán borzalmas bosszútól lihegő gyötréseivel még ádázabb küzdelmet folytat a lelkekért, mióta érzi megvakítását. (II/33)


Kislányom, megkérlek újra, hogy a virrasztás módját, melyet eddig még nem adtál át gyóntatódnak, most add át. Az Én kérésem, hogy az éjszakai szent virrasztást, mely által a haldoklók lelkét akarom megmenteni, úgy szervezzék meg, hogy minden egyházközségben egyetlen perc se maradjon virrasztó imádság nélkül. Ez az eszköz, melyet kezetekbe adok. (III/236) Virrasztásotok ideje alatt az egész világ haldoklóira kiterjesztem a nagy kegyelmet, és a sátán megvakítása által a haldoklókra kiárasztom Szeretetlángom kegyelmi hatásait. A kegyelemmel teljes szelíd láng megmenti őket. (I/110) Ha Szeretetlángom kegyelmi hatása kiárad a haldoklókra, a sátán megvakul, és a ti virrasztó imátok segítsége által megszűnik a haldoklók kegyetlen küzdelme a sátánnal. (II/118)

Napközben is ajánljátok fel munkátokat Isten dicsőségére! Ez a kegyelem állapotában történő felajánlás is a sátán megvakítását fokozza. Éljetek tehát kegyelmeim szerint, hogy egyre jobban és egyre nagyobb területre terjedjen ki a sátán megvakulása. A sok kegyelmet, melyet nektek nyújtok, egyre jobban használjátok fel, mert ez a lelkek tömeges megjavulását fogja maga után vonni.« (II/36)

Az Üdvözlégybe foglaljátok bele ezt a kérést: Áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre! (IV/36)

Megadom azt a kegyelmet, hogy bármikor Szeretetlángomra hivatkoztok és három Üdvözlégyet elimádkoztok tiszteletemre, egy lélek szabadul ki a tisztítótűzből. A halottak hónapjában pedig egy-egy Üdvözlégy elimádkozása által a lelkek tömegesen szabadulnak ki a tisztítótűzből. A szenvedő lelkeknek is érezniük kell anyai Szívem Szeretetlángjának kegyelmi kiáradását.« (II/15-16)*

(* Az Egyház gyakorlatában is jelen van a kegyelemnyerés Halottak hónapjában való fokozásának lehetősége a tisztuló lelkek számára! Azt azonban hangsúlyozni kell, hogy ezek a kijelentések a zsinati határozatok kihirdetése előtt hangzottak el! A hiba így is csupán formai, hiszen lényegileg a lélekmentésről van szó!)

Mi a Szeretetláng?

Ha az elmúlt 180 év hiteles Mária-jelenései sorában szemléljük a Szeretetláng üzenetét (miként fentebb tárgyaltuk!), igazolódik Montforti Grignon Szent Lajos „végső időkre” (2Tim 1-5) vonatkozó próféciája: „Mivel Szűz Mária a hajnalpír, mely megelőzte az igazság napjának, Jézus Krisztusnak megjelenését, kell, hogy (...) általa megismertessék és kinyílváníttassék Jézus Krisztus is.”* (* Tökéletes Mária-tisztelet. 50/c) Erzsébet asszony kérdésére, hogy mi a Szeretetláng, a Szent Szűz (aki a Hajnal Szép Sugaraként nevezte meg magát) így válaszolt: Szeplőtelen Szívem Szeretetlángja, maga Jézus Krisztus! (I/107, IV/12). Párhuzam olvasható Lúcia nővér könyvében. A gyermekek „átható Fényről” beszélnek: „Mindez szívünkbe és lelkünk mélyére hatolt és magában a jó Istenben láttuk magunkat, aki maga volt ez a fény.” (LN 169) „Én vagyok a világ világossága.” (Jn 8,12) – mondja Jézus. Nem ellentmondás tehát, ha az Istenanya Szívéből „áradó” Láng, Fénysugár vagy Erő, jézusivá formálja a lelkeket!
Antalóczi atya megfogalmazásában: „A Szeretetláng kegyelmi adomány. Mégpedig erő, amely átjárja a szívet és az akaratot. Erő, amely helyreállítja bennünk az értékrendet; erő, amely átformál, szeretni tanít, készségessé tesz bennünket Jézussal együtt és Jézussal teljesen azonosulva hatékonyan és kitartóan részt vállalni a lélekmentő munkában. A szeretetláng segít megérteni a Szent Szűz szándékát. Segít tárgyilagosan felismerni valós helyzetünket. Másként fogalmazva: a Szeretetláng az a kegyelmi adomány, eszköz, amely hozzásegít bennünket a Boldogasszony tevékenységének értelmezéséhez, és erőt ad kérésének, az engesztelésnek következetes megvalósításához, és az apostolkodáshoz. Ennek pedig kizárólagos célja, hogy egyetlen lélek se kárhozzék el. A Szeretetláng a bennünk és általunk szabadon működő Jézus Krisztus.” (JÜ 175)

immaculate-heartA Szeretetláng nem ismer határokat: kiterjed minden népre és nemzetre, még a meg nem kereszteltekre is.
Szűzanya: »Nem csak az anyaszentegyházban élőkre, hanem mindazokra a lelkekre is, kik Szent Fiam áldott keresztjének jelével megjelöltettek. (II/120) Mondom neked, leánykám, ilyen hatalmas kegyelmi erőt még nem bocsátottam a rendelkezésetekre, mint most, Szívem szeretetének izzó lángját. Mióta az Ige testté lett, ily nagy megmozdulás nem történt részemről, mely így tört volna felétek. (...) Ilyen még nem volt, mely a sátánt így megvakítsa. És rajtatok múlik, hogy vissza ne utasítsátok, mert ez nagy pusztulást vonna maga után. (I/84) Közel az idő, mikor Szeretetlángom ki fog gyúlni, és abban a pillanatban is vakká lesz a sátán, melyet éreztetni fogok veletek, hogy bizalmatokat fokozzam. S ez nagy erőt ad nektek. Ezt az erőt mindenki fogja érezni, akihez csak eljut, mert nemcsak a Nekem ajánlott országban, hanem az egész földkerekségen ki fog gyúlni, és az egész világon el fog terjedni, még a legmegközelíthetetlenebb helyeken is, mert a sátán előtt sincs megközelíthetetlenség. (I/85) Ahogy nevem ismert az egész világon, úgy ismerjék meg Szívem Szeretetlángját is, mely csodákat tesz a szívek mélyén. (II/18) Merítsetek erőt és bizalmat. Én eddig még soha nem látott csodákkal segítem munkátokat, mely észrevétlenül, szelíden, csendben fog terjedni Szent Fiam engesztelésére. Kérem a Szentatyát, hogy Szívem Szeretetlángjának ünnepét Gyertyaszentelő Boldogasszony napján, február 2-án tartsátok!« (I/85)
A szívekben gyúló kegyelmi láng jézusi voltát megvilágítja az Úr Főpapi Imája: „Én Igaz Atyám! (…) Megismertettem velük nevedet és ezután is megismertetem, hogy a szeretet, amellyel szeretsz, bennük legyen, s én őbennük legyek.” (Jn 17,25-26) A Naplóban Jézus mondja: : »Én vagyok az, aki feléjük közeledem. S ők csak mereven tovább járják a sötétség útját. Azért kérte Anyám a Szeretetláng kigyúlását a földre, mely a lelkekbe világít bele, és ehhez kéri Ő a te, a ti áldozatos olajcseppjeiteket.« (III/218)

Miben áll a kegyelmi kiáradás vagy kegyelmi hatás?

Hasonlatként (vagy azonosságként) említhetjük a visitáció evangéliumi eseményét, amikor „Erzsébet hallván Mária köszöntését, felujjongott méhében a magzat, és Erzsébet eltelt Szentlélekkel.” (Lk 1,41) Ez esetben tehát a Szűzanyából egy kegyelmi kiáradás történt, átsugárzott a Kegyelmi Hatás: Jézus! Érdemes megismételni a Szent Szűz kijelentését: Szeplőtelen Szívem Szeretetlángja maga Jézus Krisztus! Ez a „jézusi” hatotta át az emmauszi tanítványokat is: „Hát nem lángolt a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton?” (Lk 24,32)
MaryFatima
Idézetek Lúcia nővér könyvéből: „Az Üdvözítőt láttam abban a fényben, amelyet a Szűzanya sugárzott a szívünkbe. (LN 139) Égtünk abban a fényben, amely Isten, és mégsem égtünk el. (LN 142) A fényben felismertük, hogy ki az Isten, mennyire szeret bennünket és azt akarja, hogy viszont szeressük.” (LN 165)
Ezt az átható „kegyelmi hatást” kérjük a Szent Szűz által kért általános fohászban: »Áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre!« (IV/36) A hatás átformáló voltát megvilágítja az az ima, melyet Jézus íratott le Erzsébet asszonnyal:
A mi lábunk együtt járjon.
A kezünk együtt gyűjtsön.
Szívünk együtt dobbanjon.
A bensőnk együtt érezzen.
Az elménk gondolata egy legyen.
Fülünk együtt figyeljen a csöndességre.
A mi szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon.
Az ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért. (I/63)
Akinél ez megvalósul, arra érvényes Szent Pál kijelentése: ,,Élek ugyan, de nem én, hanem Krisztus él bennem” (Gal 2,20). Az ilyen ember krisztusivá formálódik, teljesen azonosul Vele, s ez gondolatvilágára, szándékaira és cselekedeteire is egyaránt kihat. Ennek az átformáló szívlángolásnak (vö Lk 24.32), ennek a „kegyelmi hatásnak” kell kiáradnia a világra, mert ez fogja átformálni az emberiséget! Lúcia nővér könyvéből (Jácinta szavai): „Bárcsak minden szívnek átadhatnám azt a lángot, amely a szívemben ég, amellyel Jézus és Mária Szívét annyira szeretem!” (LN 128) A Szeretetláng Mozgalom ezt a szeretetLÁNGOT (Lk 12,49) kívánja szívről-szívre árasztani az emberiség felé! »Cél, a megváltó munka sikeres érvényre juttatása.« (II/106) – Hogyan? – A Szeretetláng kiáradásáért könyörögve (a fohásszal), a Szűzanya fatimai szándéka szerinti engeszteléssel, mintegy a Nagy Ígéret teljesülésének a Szeplőtelen Szív végső győzelmének (vö LN 204) olthatatlan vágyával!

Mit értsünk az „egész emberiség” alatt?

mary_worldSzűz Mária Szeplőtelen Szívének Szeretetlángja, nem egy közösséget, nem csak Magyarország népét, de az egész emberiséget kívánja szívében megérinteni! A Lelki Napló egyenesen 'üdvtörténetinek', sőt 'kozmikus' nagyságrendűnek sejteti az Istenanya lélekmentő stratégiai tervét: »veletek összefogva szeretetem tüze kiégeti lelketekből a bűnt« (III/139) Kozmikus azért, mert az emberiség alatt a Küzdő-, a Szenvedő- és a Megdicsőült Egyházat érti − mi több −, ezek együttműködésére alapoz! Üdvtörténeti nagyságrendű pedig azért, mert maga az Üdvözítő és Édesanyja jelenti ki: »Ilyen még nem volt mióta az Ige testté lett!« (II/94)
A Lelki Naplóban több helyütt szerepel a tisztítótűzből való kiszabadulás lehetősége a szeretetláng által. Az áldozathozatal azon „kölcsönösségen” alapul, miszerint a purgatóriumból kiszabadult lelkek visszasegítenek bennünket. És ezt az összefogás-programot, az Égiek a legérintettebb stratégiai pontra, a társadalom legkisebb egységeire a családokra és a szent papokra kívánják irányítani, hogy alapjaiban változzon meg a világ! Jézus: »Az emberiség lelkében a hitetlenség által elhomályosuló Föld nagy megrázkódtatáson megy keresztül. Utána hinni fognak, és ez a megrázkódtatás a hit erejének értelme által új világot teremt. A Szent Szűz Szeretetlángja által a hitből fakadó bizalom gyökeret ver a lelkekben, és újra megújul a Föld színe. Mert ilyen még nem volt, mióta az Ige testté lett. A szenvedésekkel elárasztott Föld megújhodása a Szent Szűzanya közbenjáró hatalmának ereje által történik.« (II/93-94)

A Szeretetláng üzenete és az Isteni Irgalmasság

Felmerül a kérdés, hogy ha a Szeretetláng ilyen üdvtörténeti nagyságrendet sejtet, akkor mennyiben hasonlítható össze az Isteni Irgalmasság hasonló végcélú üzenetével? E kérdésre a választ Antalóczi Lajos prelátus, a magyarországi Irgalmasság és a Szeretetláng apostola, egy magánbeszélgetés során − halála előtt egy hónappal − így fogalmazta meg: Az irgalmasság, a szeretet legmagasabb fokú megnyilvánulása! Ha az Isteni Irgalmasság kiárad a világra, ez fogja megvalósítani az Istenanya azon vágyát, hogy minden ember szívében fellángoljon az Isten- és emberszeretet Tüze. Sőt! Titokzatos módon egyike, vagy másika teheti alkalmassá a bűntől fagyos lelkeket, egyik, vagy másik kegyelem befogadására! A két üzenet tehát annyiban különbözik és annyiban egy, amennyiben a Két Szentséges Szív egy! De lássuk a két Forrást!

isteni.irgalomA Szeretetláng Lelki Naplóból az Üdvözítő szavai: Leánykám, téged választalak ki, hogy isteni Irgalmasságomnak közvetítője légy. Te magad is töltekezz isteni Irgalmam bőségével, és ha ajkadat szóra nyitod, hirdesd Szívem Irgalmát, mely majd elég a bűnösök utáni vágyakozástól. A te egész életed is vágyakozás legyen, az áldozat, az imádság és megváltó munkámban való segíteni vágyás. (I/60)
Szent Fausztina is hasonlókat írt Naplójában. Jézus: Égetnek az irgalom lángjai. Szeretetném kiárasztani őket az emberekre (1074).
Fausztina: Örök szeretet, tiszta láng, égj szüntelenül szívemben és istenítsd meg egész lényemet örök tetszésed szerint, mely által életre és örök boldogságba hívtál...(1523). Urunknak kimondhatatlan irgalmassága, a könyörület és minden öröm forrása, (...) mert ő a végtelen Szeretet Élő Lángja. (1748) Átéltem Isten szeretetlángját, s megértettem, hogy Isten szava élő (1104). Teremtményi szeretetemnek tüze egyesült az Ő örök szeretetének izzásával. Ennek a kegyelemnek a nagysága felülmúl minden más kegyelmet! (1056) Legédesebb Jézus! Gyújtsd lángra szeretetemet Irántad! Formálj magadhoz hasonlóvá, isteníts meg, hogy cselekedeteim kedvesek legyenek előtted!”(1289)!* (* Szent Faustyna Kowalska NAPLÓ, Kisboldogasszony Plébánia – Főegyházmegyei Könyvtár Eger, 2000)
A fentiek szellemében, elmondhatjuk tehát, hogy míg az Isteni Irgalmasság: a bűnös ember felé forduló Isten szerető szánalmának megnyilvánulása, addig a Szeretetláng: az Isten felé forduló ember benső késztetése! Ezt az Isten és emberszeretetre való 'benső késztetést', ígéri Isten Szentséges Anyja, ha együttműködünk édesanyai vágyával, az egész emberiség megmentésében!
Nem maradt más, mint Égi Anyánk figyelmeztető szavaira hallgatni, követni Szent Fia tanítását; apostolkodnunk és Isten Irgalmasságában bízva engesztelnünk! Mindezt annak világos tudatában, hogy bőrünkön érezhető, hogy most már kozmikus harc folyik minden egyes lélekért! Erősen bizakodnunk kell tehát, hogy még időben megvalósul Égi Anyánk emberiségmentő vágya: Szeplőtelen Szívének nagy ígérete Szeretetlángjának kiáradása.

Az Úr külön áldása

»Juttasd el kérésemet a Szentatyához, aki által kiosztani kívánom a nagy kegyelmekkel járó áldásomat, melyet azokra a szülőkre adok, akik a teremtés e nagy munkájában isteni tetszésemet és akaratomat elfogadják. (Rájuk) minden alkalommal különös áldást adjanak. Ez az áldás egyedülálló, s csak a szülők részére adható meg. Minden gyermek születésénél rendkívüli nagy kegyelmeimet árasztom a családokra. (III/155)
Te és minden családanya, kik az Én Szívem szerint cselekedtek, munkátok értéke nem kisebb még a legnagyobb papi méltóságra emelt személyek tevékenységénél sem. Értsétek meg ti, édesanyák, azt a fenséges hivatást, melyet rátok bíztam. Ti vagytok hívatva benépesíteni az Én Országomat és betölteni a bukott angyalok helyét. Szívetekből, öletekből indul el Anyaszentegyházam minden lépése! Országom úgy növekszik, ahogy ti, édesanyák, munkálkodtok a teremtett lelkek között. Nektek van a legnagyobb és mindenek fölött a legfelelősségteljesebb munkátok. Legyetek annak teljes tudatában, hogy a ti kezetekbe adtam annak munkáját, hogy a lelkek sokaságát üdvösségre vezessétek.« (III/155)
A Szeretetláng Lelki Mozgalom

virgin.priestAz Evangéliumon, az Egyház tanításán és Erzsébet asszony lelkinaplója alapján áll, mindenkor szem előtt tartva az egyházi hierarchia útmutatását és döntését! Célja: a megváltás jézusi művének Mária Szeplőtelen Szíve szerinti segítése a lelkiélet hagyományos eszközeivel; (áldozat, imádság, böjt, virrasztás, szentségimádás, szentmise, életfelajánlás, apostolkodás). Az áldozat egyik jellemző motívációja a tisztítótűzben szenvedő lelkekkel való együttműködés, a lélekmentés, a családok és a papok megszentelődése érdekében! Jézus evangéliumi ígérete szerint is „Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön és úgy kérik, megkapják mennyei Atyámtól.” (Mt 18,19) Ebben a fontos ígéretében minden más evangelizációs közösség is garanciát láthat imádságának meghallgatására. Tekintve azonban, hogy az idők jelei világosak, nincs helye a vitatkozásnak, a kifogásnak, húzódozásnak vagy elutasításnak. Ha jövőt akarunk, meg kell fogadnunk mindazt, amit az Irgalmasság Anyja kér tőlünk: az evangéliumi útra kell térnünk, és másokat is segíteni kell ebben! (vö JÜ. 205)

A mozgalom az Egyházon belül jött létre és ott terjed, alávetve az Egyház elöljáróinak. Ez olyannyira természete, hogy például az édesanyáknak adandó áldás, a Szentatyára van bízva (lásd kiadványunk 22. oldalán!) Hasonlóképp a Szeretetláng ünnepének meghatározását, illetve a „Szeretetláng átadását” február 2-ára, a Gyertyaszentelő Boldogasszony liturgiája keretében kéri (lásd: I/40-41).
Mi mást tehetünk, mint Égi Anyánk figyelmeztető szavait megszívleljük, követjük Szent Fia tanítását; apostolkodnunk és Isten Irgalmasságában bízva engesztelnünk a világ jobbá válásáért!
Az Úr szavai: »Leánykám, meg kell neked mondanom, hogy ily nagy tisztelete még nem volt Anyámnak, mióta az Ige testté lett, mint most, amit Szeretetlángjának kigyúlásával áraszt az emberi szívekbe-lelkekbe. Minden fohász és ima, melyet bárhol bárki intézett hozzá az egész világon, Szeretetlángjának kigyúlása napján mint eggyé olvadt segélykérés lesz, s így fog az emberiség leborulni istenanyai lábaihoz, és ad hálát az Ő határtalan anyai szeretetéért.« (II/109) „Megújul a föld színe és Anyám mosolya beragyogja a földet!” (szóbeli feljegyzés 1971. VII. 26) Elgondolkodtató!

Begyik Tibor

A Szeretetláng lényege

Mi a Szeretetláng?

szuzanyaA Szeretetláng Isten túláradó kegyelme, amit Szűz Mária által ad az emberiségnek a túláradó bűnnel szemben. E kegyelmi kiáradást Szt. Pál szavaival magyarázhatjuk: „Amikor elhatalmasodott a bűn, túláradt a kegyelem.” (Róm. 5,20) A Szeretetlángban a Szentháromság szeretete egyesül Szűz Mária anyai szeretetével, melyet Szeplőtelen Szíve által közvetít felénk.
A Szűzanya szavai szerint „Ilyen hatalmas kegyelmi erőt még nem bocsátottam rendelkezésetekre, mint most: Szívem szeretetének lobogó Lángját. Amióta az Ige Testté lett, ily nagy megmozdulás még nem történt részemről, mely így tört volna felétek, mint Szívem szeretetének Lángja.” (Szeretetláng Lelki Napló, 19632. aug.1.) Az Úr Jézus ígérete szerint ez a lángoló szeretet fogja megújítani a föld színét:
„Ez szinte olyan lesz, mint az első Pünkösd, mely elárasztja a Szeretet Lelkével, a Szentlélek erejével a Földet. Ez a nagy csoda, melyre felfigyel az egész emberiség, ez mind a Szent Szűzanya Szeretetlángja kegyelmi hatásának kiáradása. A Szent Szűz Szeretetlángja által a hitből fakadó bizalom gyökeret ver a lelkekben, és újra megújul a Föld színe. A szenvedésekkel elárasztott Föld megújhodása a Szent Szűzanya közbenjáró hatalmának ereje által történik.” (Szl. LN,1963. márc. 24.)
A Szeretetláng kiáradását Jézus Szent Sebeire, szenvedésének érdemeire hivatkozva esdette ki számunkra a Szűzanya a Mennyei Atyától a lelkek megmentésére és megszentelésére.
A Szeretetlángról szóló üzeneteket elsőként Kindelmann Ká-rolyné, Szántó Erzsébet, világban élő, harmadrendi karmelita édesanya kapta 1961-1983-ig Jézustól és Szűz Máriától, me-lyeket az Úr Jézus kérésére lelki naplójában jegyzett le.
E Szeretetláng Lelki Naplót már sok nyelvre lefordították, melynek nyomán világszerte imádságos, engesztelő lelkiségi mozgalom bontakozott ki. Dr. Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek 2009. április 5-én egyházi jóváhagyást adott a Szeretetláng Lelki Napló kiadásához, és egyházmegyéjében, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében megalapította a Szűz Mária Szeplőtelen Szívének Szeretetlángja Mozgalmat.
Első üzenetében így szólt a Szűzanya Erzsébet asszonyhoz: „Szent István király nekem ajánlotta országotokat, és én ígéretemmel biztosítottam, hogy szívemen viselem az ő és a magyar szentek kérését. Egy új eszközt szeretnék a kezetekbe adni. Nagyon kérlek benneteket, fogadjátok megértéssel, mert Szívem bánkódva néz országomra. Leányom, vedd e Lángot, melyet neked nyújtok először. Ez Szívem Szeretetlángja. Gyújtsd meg vele a tiédet és add tovább.” (Szl. LN, 1962. ápr. 13.)
Később azt is hozzáfűzte a Szűzanya, hogy hazánkból kiindulva akarja Szeplőtelen Szívének Szeretetlángját az egész világon elterjeszteni, minden népre és nemzetre kiárasztani.
A Szeretetláng így elsősorban nekünk, magyaroknak adott kegyelmi ajándék, de egyben feladat és felelősség is.
„Azt akarom – mondta a Szűzanya – , ahogy nevemet ismerik a világon, úgy ismerjék meg Szívem Szeretetlángját, mely csodákat tesz a szívek mélyén.” (Szl. LN, 1962. okt.19.)
Továbbá: „Szeretetlángom által, melyet most bocsátok a földre, a kegyelmi idők eddig még soha nem ismert korszaka kezdődik.” (Szl. LN, 1963. júl. 16.)
„Tüzet tűzzel fogunk oltani: a gyűlölet tüzét a szeretet tüzével. A Sátán gyűlöletének tüze oly magasra csap, hogy azt hiszi, győzelme biztos már, de Szeretetlángom megvakítja a Sátánt.” (Szl. LN, 1964. dec. 6.)
„Ilyen hatalmas kegyelmi erőt még nem bocsátottam rendelkezésetekre, mint most: Szívem szeretetének lobogó Lángját. Ilyen még nem volt, mely a Sátánt így megvakítaná.” (Szl. LN, 1962. aug. 1.)
Hogy a Sátán megvakítása, tehetetlenné tétele a Szeretetláng kiáradása által milyen konkrét valóság, azt több ördögűző bizonyította tapasztalatai alapján. (Pl. a Római Egyházmegye egyik exorcistája, a Szeretetláng Lelki Napló eddigi olasz nyelvű kiadását jól ismerő don Roberto Liani arról számolt be, hogy addigi gyakorlata során az ördögűzések alkalmával valahányszor a Szűzanya Szeplőtelen Szíve Szeretetlángjának kiáradását kérte, a megszállott egyén szabadulása feltűnően hamar és könnyen megtörtént.)
Hogy a Sátán megvakítását, tehetetlenné tételét mielőbb az egész világra kiterjeszthesse a Szűzanya, azt kérte:
„Az engem tisztelő imába, az Üdvözlégybe foglaljátok bele ezt a kérést ily módon: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes… Imádkozzál érettünk, bűnösökért, áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre most és halálunk óráján. Amen.” (Szl. LN, 1962.okt.)
A Szeretetláng kegyelmi hatása, hogy megvilágítja szá-munkra
Krisztus követésének útját, s lángra gyújtja szívünket, hogy Isten akarata szerint akarjunk és tudjunk élni.
Az Úr Jézus így fogalmazta meg küldetését: „Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön, mi mást akarnék, mint hogy már lángra lobbanjon.” (Lk 12,49) Az Isten- és emberszeretetnek ezt a tüzét szeretné a Szűzanya lángra lobbantani a szívekben. Azt kéri, legyünk ebben segítőtársai imáink, áldozataink, engesztelő életünk által.
„Imádság, áldozat: ez a ti eszközötök. A cél a megváltó munka érvényre jutása.” (Szűzanya, Szl. LN, 1963. júl.23.)
Engesztelés a Szeretláng szellemében

A Szűzanya szavai szerint a Szeretetláng által az engesztelés leghatékonyabb módját ismertette meg velünk.
Kérése szerint Jézus engesztelő áldozatához kapcsolódva igyekszünk engesztelést nyújtani Istennek saját és embertársaink bűneiért. Mivel tudjuk, hogy felajánlott imáinknak, áldozatainknak annál nagyobb az engesztelő ereje és értéke, minél bensőségesebben egyesülünk Jézussal, törekszünk az általa adott imádság szellemében élni. Erről az imáról így ír Erzsébet asszony Lelki Naplójában.:
„Az Úr megtanított engem egy kis imára és megkért, hogy adjam tovább, mert ezt is hatásos eszköznek tartja a Sátán megvakítására. Kért, hogy tegyük magunkévá az Ő örök gondolatait, óhajtásait, minden erőnkkel és egész elménkkel:
„Lábunk együtt járjon,
Kezünk együtt gyűjtsön,
Szívünk együtt dobbanjon,
Bensőnk együtt érezzen,
Elménk gondolata egy legyen,
Fülünk együtt figyeljen a csöndességre,
Szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon,
Ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért! Amen.
Igen, mert ha valaki együtt működik Velem, ezáltal is megva-kul a Sátán, és világtalansága által a lelkek felszabadulnak a bűntől.” (Jézus, Szl. LN,1962. máj. 4.)
Ez az egyszerű ima hűen fejezi ki Jézus örök óhaját, hogy a mindennapi életben állandóan Vele egyesülten éljünk. Ez földi előíze annak a tökéletes egyesülésnek, amely a mennyben vár reánk. A szeretetnek ugyanis az a sajátossága, hogy egyesülésre vágyik, és addig nem nyugszik, amíg azt el nem érte. Ez a vágy Isten és a lélek között kölcsönös. Az emberi léleknek is beléoltott örök vágya, hogy az isteni szeretetet birtokolja, mert csak ez teszi igazán boldoggá. Ebben az imában rejlik a Szeretetláng lényege és célja: ezt a benső egyesülést Isten és a lélek között egyre jobban elmélyíteni és kibontakoztatni.
A lelkek megszentelése mellett a Szeretetláng másik fő célja a lelkek megmentése.
Az Úr Jézus így szól erről: „Vegyetek részt mindnyájan meg-váltó munkámban! Ez legyen életetek legfőbb célja, legfőbb értéke, melyet Elém hozhattok. Ragadjatok meg minden alkalmat a lelkek megmentésére! Ezért fáradozzatok!”
Majd a Szűzanya fűzi hozzá: „Én azt akarom, hogy egyetlen lélek se kárhozzék el. Akarjátok ti is Velem együtt! Azért adom kezetekbe a Fénycsóvát, mely Szívem Szeretetlángja. (Szl. LN, 1964. jan. 15.)
Adjunk hálát a jó Istennek és a Szűzanyának a Szeretetláng nagy kegyelmi ajándékáért, s éljünk vele a magunk és ember-társaink javára, hiszen felelősek vagyunk egymásért, egymás örök sorsáért is!

( Szeplőtelen Szív Alapítvány
1029 Budapest, Álmos vezér u. 22.)
www.szeretetlang.hu
1995-ben, Mexikóban pályázatot hirdettek meg a Szeretetláng-embléma megtervezésére és kivitelezésére. 25 résztvevő közül Morales Mária-Lujza festőnő nyerte el kompozíciójával az első helyet. Ő már évek óta hűségesen szolgálja az Úr ügyét.


A MENNYEI ATYA karjait kitárja az emberiség felé
Szűzanya: "E kegyelemmel teljes Lánggal, melyet Szívemből adtam nektek…, melyet Szent Fiam Sebeinek érdemei által eszközöltem ki a mennyei Atyától, gyújtsátok meg mindenkiét az egész országban." (1962. ápr. 13. Szeretetláng Napló 40. old)
Az Úr Jézus: "Ha erős támogatásra van szükséged, menj és mondd: Atyám, erős atyai támogatásodra van szükségem! Ő feléd nyújtja erős atyai karját, csak kapaszkodj bele, de ne csak egyedül, hanem mindazokkal a lelkekkel, akiket reád bíztam." (1962. aug. 8. SZLNapló 67. old.)

A SZENTLÉLEK
"Közben, míg ezeket mondta, kegyelmeinek hatalmas áradata tört be a lelkembe. Az Úr Jézus megkérdezte tőlem: "Érted-e ezt?" Ő felvilágosító szavaiban a Szentlélek Úristen, az Erősség Lelkének csodálatos kegyelmeit árasztotta rám. A hit és a bizalom csodálatos erejű kegyelmét adta most nekem - mondta az Úr Jézus. E kettő nélkül semmi erény nem gyökeresedik meg bensőmben, sem mások lelkében. Ez az alappillére annak a nagy, szent ügynek, melyet csakis így lehet megindítani." (1963. jan. 4. SZLNapló 125. old.)

A KÉT SZENT SZÍV - előtérben az Úr Jézusé, kicsivel mögötte a Szűzanyáé
Jézus Szent Szíve:
"Szívem túláradó szeretete nem kap viszonzást a lelkektől. Leánykám, szeress te még jobban: ölelj szívedre még szorosabban. Légy áldozatos lélekkel Irántam, és csak Engem szolgálj mélységes meghódolással azok helyett is, akik ezt nem teszik meg, pedig Nekem szentelt lelkek. Meg kellett az írást szakítanom, mert Szívének fájdalmát ismét lelkembe árasztotta." (61. old.)
Az Úr Jézus Szívének szándékai:
- "Az Isten országának eljövetele legyen életed fő célja." (1962. aug. 16. SZLNapló 69. old.)
- "Egész életed minden erejével és áldozatával óhajtsd szüntelenül az Én Országom eljövetelét, hogy Édesanyám Szeretetlángja gyulladjon, terjedjen a szeretet szikrái által." (1962. ápr. 17. SZLNapló 41. old.)
- A vágy fontossága: "A vágy csodálatos, érzékeny eszköz, mely még a legtehetetlenebb embernek is birtokában van, és mint csodás eszközt használhatja fel a lelkek megmentésére. A fontos az, hogy a vágyát egyesítse az Én oldalamból kifolyó Szent Véremmel. Leánykám, fokozd vágyaidat minden erőddel, mert ez sok lelket ment meg!" (1962. aug. 6. SZLNapló 65. old.)
Az Úr Jézus Szent Szívéből kifolyó Vér
- "Én vagyok a nagy Véradó. Isteni Véremtől megistenülhettek… Szent Vérem bemelegíti, mozgásba hozza a lelketek fagyos, megbénult erejét. Én átöm-lesztem és átömleszteném az egész világon minden emberbe, csak adjátok át magatokat isteni Kezem szent kezelésébe. Engedjétek lelketekben működni! … Akarjatok megistenülni, hogy gyönyörűségem teljék bennetek, veletek élni. Önmagamat adom. Tekintsetek lelketekbe a Szent Vér befogadása után, és vegyétek észre azt a pezsgést, melyet Szent Vérem ereje művel bennetek." (1964. jan. 16. SZLNapló 153. old.)
- "Ó, ha tudnád, mennyire kedvemben jársz, hogy Szent Véremről oly sok áhítattal elmélkedsz, engesztelsz és imádsz Engem!" (1964. jan. 19. SZLNapló 156. old.)
- "Boruljatok le szent Keresztem tövébe, és engedjétek, hogy hulljon reátok ez az áldott Szent Vér… Ki-ki azon legyen, hogy Szent Vérem váltságdíját mind gyakrabban igénybe vegye!" (1964. febr. 22. SZLNapló 161. old.)
- "Nem ontottam-e ki minden csepp Véremet érted, értetek? Az Én akaratom az, hogy üdvözítselek benneteket. Erzsébetem, akard te is minden erőddel, életed minden pillanatában!" (1965. aug. 13. SZLNapló 207. old.)
- "Én Szent Vérem árán bűneidet már megvásároltam tőled." (1966. ápr. 14. SZLNapló 219. old.)

Szűz Mária Szeplőtelen Szíve
- "Oly sok bűn van az országban! Segíts Nekem, mentsük meg! Én Fénycsóvát adok kezedbe, ez Szívem Szeretetlángja. Az Én Szívem Szeretetlángjához add a te szeretetedet is, és add tovább, kislányom!" (1962. aug. 13. SZLNapló 39. old.)
- "Én ígéretemmel biztosítottam Szent István királyt, hogy Szívemen viselem az ő és a magyar szentek kérését." (1962. aug. 13. SZLNapló 39. old.)
- "Egy új eszközt szeretnék a kezetekbe adni… Leányom, vedd e Lángot, melyet neked nyújtok először. Ez Szívem Szeretetlángja. Gyújtsd meg vele a tiédet és add tovább!" (1962. aug. 13. SZLNapló 39. old.)
- "Ne féljetek a Lángtól, mely észrevétlenül, szelíden fog kigyúlni, mint szelíd Fény. Senkiben sem kelt gyanút e szívetekben végbemenő csoda." (1964. máj. 4. SZLNapló 48. old.)
- "Ez lesz a csoda, mely tüzet fog, s amelynek fénye a Sátánt megvakítja." (1962. aug. 13. SZLNapló 40. old.)
- "Sajnos, a kevesek között is akadnak visszautasítók, és hogy fáj ez anyai Szívemnek!" (1964. máj. 4. SZLNapló 47. old.)
- "Ugye, tudod, milyen nagy bánat van Szívemben? A Sátán szédítő iramban viszi magával a lelkeket… Szükségem van a ti erőtökre. Emészti lelkemet a fájdalom, mert látnom kell a sok lélek elkárhozását. Segítsetek!!!" (1964. máj. 14. SZLNapló 50. old.)
- "Tudom, te megértesz Engem, ezért osztottam meg veled anyai Szívem érzését… Egy anya tud csak igazán együttérezni Velem. Én igazán Fájdalmas Anya vagyok, úgy szenvedek lelketek elvesztése miatt!" (1964. nov. 19. SZLNapló 96. old.)

Az Atyából és a Szentlélekből, Jézus és Szűz Mária Szívéből fénysugarak áradnak ki.
Ők árasztják ki az irgalom és a szeretet kegyelmeit az emberiségre, hogy annak hatása a szere-tet Istenéhez vezesse az embereket.
Ez a következők által történik:
- a szentmisén való részvétel
"A szentmise-áldozaton való részvétel a legnagyobb mértékben fokozza a Sátán megvakítását." (1964. nov. 22. SZLNapló 98. old.)
- a szentségek vétele
"Gyóntatód szava az Én szavam, s ennek el nem fogadása az ellenszegülés Istennek. Ezért kellett, hogy ily szigorú legyek hozzád. Szenvedéseidet most megváltoztatom, és nem a kételyek kínjait engedem rád. Most egyszer s mindenkorra életed végéig a Szeretet Tüze fog égetni, mely a lelkek után való sóvárgásban őrli fel tested erejét." (1965. júl. 17. SZL Napló 205. old.)
- éjszakai virrasztás
"Az éjszakai szent virrasztást, mely által a haldoklók lelkét akarom megmenteni, úgy szervezzék meg minden egyházközségben, hogy egyetlen perc se maradjon virrasztó imádság nélkül! Ez az eszköz, melyet kezetekbe adok. Ezáltal mentitek meg a haldoklók lelkét az örök kárhozattól. Az Én Szeretet-lángom fényétől megvakul a Sátán." (1965. júl. 9. SZLNapló 204. old.)
- engesztelő szentségimádás
"Ha valaki engesztelő szentségimádást tart, vagy szentséglátogatást végez, ezen időtartam alatt abban az egyházközségben a Sátán hatalmát veszti a lelkek felett. Mint világtalan megszűnik a lelkek felett uralkodni." (1962. nov.6. SZLNapló 93. old.)
- böjt
"Minden csütörtökön és pénteken kenyéren és vízen böjtölj, és ezt ajánld fel papi lelkekért. Mind a két napon négy-négy órát tölts el szent Színem előtt, és engesztelj az Engem ért sok bántalomért. A pénteki napon tizenkét órától három óráig imádd Szent Testemet és Szent Véremet, mely az egész világ bűneiért feláldoztatott. A pénteki böjtöt Szent Testemnek a keresztről való levétele idejéig tartsd meg. Ez egy különös kegyelmekkel járó áldozatvállalás." (1962. márc. 4-7. között SZLNapló 31. old.)
"Az Úr Jézus kérésére én a hétfői napon állandóan kenyéren és vízen böjtölök, és még ha ünnepre esik is a hétfői nap, ezt akkor sem hagyom el. Boldog vagyok, hogy megtarthatom ezt a szigorú böjtöt, hiszen azt ígérte, hogy min-den hétfői böjt után egy papi lélek jut színelátására." (1964. máj. 18. SZLNapló 174. old.)
"Az Általam kért (hétfői) böjt megtartása által a szenvedő papi lelkek a haláluk utáni nyolcad alatt kiszabadulnak a tisztítóhelyről. (A böjt módja: egy napon át csak kenyeret és vizet szabad fogyasztani.)" (1962. szept. 28. SZLNapló 79. old.)
- áldozathozatal
"Szívem Szeretetlángját szítsd áldozataiddal! Ne engedd, hogy Szeretetem Lángja, melyet reád árasztottam először, csak gyengén pislákoljon benned! A rendelkezésedre bocsátott időt jól használd ki, és fokozott vággyal hozd meg az áldozatot itt a földön." (1964. május 16. SZLNapló 174. old.)
- a Szeretetláng továbbadása által
"Leányom, a Szeretetláng továbbadása életed legfőbb célja legyen. Úgy kell ennek mennie, mint a vízfolyásnak. Útjába nem állhat senki és semmi. Ez a vízfolyás az Én kegyelmem, mely tisztít, ha kell rombol, vagy életet ment és ad, de ennek folynia kell, mert Isten akarja! Mondd ezt el lelkiatyádnak, ez az Én kérésem hozzá és mindazokhoz, kik hivatva vannak az ügyet elindítani." (1964. jún. 15. SZLNapló 175. old.)
- napi munka felajánlása által
"Napközben is ajánljátok fel munkátokat Isten dicsőségére! Ez a kegyelem állapotában történő felajánlás is a Sátán megvakítását fokozza. Éljetek tehát kegyelmeim szerint, hogy mind jobban és mind nagyobb területre terjedjen ki a Sátán megvakítása. A sok kegyelem, melyet nektek nyújtok, ha jól felhasználjátok, ez a lelkek tömeges megjavulását vonja maga után." (1962. nov. 30. SZLNapló 100. old.)

Az embléma alján látni lehet a Föld néhány országát:
A Szeretetlángnak az egész világra el kell jutnia!
- "egyetlen szál gyufa" - az Úr Jézus szavai
"…te is gyufaszál vagy. Az Én isteni kezemben meggyúltál, mert Én akartam, és gyújtani fogod az egész világot, mint egyetlen szál gyufa, mert ezt az Isten akarja. Kicsiny eszköz vagy te… Én mondom: egyetlen szál gyufával lángra lobbantom milliók lelkében Anyám Szeretetlángját, melyet a Sátán tüze nem tud eloltani, hiába készíti borzalmas gyűlölettől égő gonoszságait. Egyetlen szál gyufa, melyet Anyám gyújt, meg fogja vakítani a gonoszt, és te vagy az, akit Anyám erre eszközül használ." (1966. jan. 16. SZLNapló 215. old.)
- beragyogja majd az egész földkerekséget!
"Ezt az erőt mindenki érezni fogja, akihez csak eljut. Mert nemcsak a Nekem felajánlott országokban, hanem az egész földkerekségen ki fog gyúlni, és az egész világon el fog terjedni." (1962. aug. 1. SZLNapló 63. old.)
"Szeretetlángom el nem képzelhető fényességgel és jótékony melegséggel fogja elárasztani a földkerekséget (s az emberi szíveket)." (1964. dec. 6. SZLNapló 190. old.)
"Szeretetlángom olyan nagyon felhevült, hogy nemcsak fényességét, hanem annak melegségét is teljes erejével reátok óhajtom árasztani. Szeretetlángom oly nagy, nem tud megférni bennem, robbanó erővel tör felétek. Kiáradó szeretetem szétrobbantja a világot fertőző pokoli gyűlöletet, hogy minél több lélek megmeneküljön a kárhozattól. Mondom, ilyen még nem volt." (1962. okt. 19. SZLNapló 90. old.)
"Szívem Szeretetlángjának kegyelmi hatását minden népre és nemzetre kiterjesztem, nemcsak az Anyaszentegyházban élőkre, hanem mindazokra a lelkekre is, akik Szent Fiam áldott keresztjének jelével megjelöltettek. Utólagos naplóbejegyzés: a meg nem kereszteltekre is!" (1963. szept. 16. SZLNapló 142. old.)
"Minél több lesz az áldozatos és imában virrasztó lélek, annál nagyobb lesz Szeretetlángom ereje a földön. Tehát sorakozzatok fel szorosan egymás mellé, mert az áldozat és ima erejében megtörik a pokoli gyűlölettől égő láng,… a gonoszok gyűlölettől égő lángja kialszik, és Szeretetlángom fénye fogja betölteni a föld minden részét." (1964. dec. 6. SZLNapló 190. old.)
- felelősek vagyunk az egész emberiség sorsáért!
"Felelősek vagytok egymásért! Felelősek vagytok családotokért, hazátokért és az egész világért! Mindenki érezze magát felelősnek az egész emberiség sorsáért! (1975. júl. 11. SZLNapló 223. old.)
- futótűzként fog terjedni
"A Szent Szűz megígérte, hogy Ő velünk lesz, hogy a kis Láng elterjedjen, mint a futótűz." (1962. ápr. 13. SZLNapló 40. old.)

Az Úr Jézus meghív arra, hogy vegyünk részt megváltói munkájában:
"Akarjatok részt venni az Én megváltó munkámban! Ez legyen életetek legfőbb célja, és legfőbb értéke, amelyet Elém hozhattok. Ragadjatok meg minden alkalmat és módot a lelkek megmentésére! Ezért fáradozzatok!" (1964. január 15. SZLNapló 152. old.)
Ahhoz, hogy ezt megtehessük, állandóan Vele egyesülten kell élni.
"Arra kértelek, hogy mondj le önmagadról. Azért kértelek erre sokszor, mert megváltó munkámban csak úgy vehetsz részt, ha egészen és állandóan Velem egyesülve élsz minden pillanatban." (1965. dec. 1. SZLNapló 212. old.)

Jézus ehhez a következő imát tanította:

"Lábunk együtt járjon.
Kezünk együtt gyűjtsön.
Szívünk együtt dobbanjon.
Bensőnk együtt érezzen.
Elménk gondolata egy legyen.
Fülünk együtt figyeljen a csöndességre.
Szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon.
Ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért."

(1962. máj. 11. SZLNapló 50. o.)

Az embléma felirata:
Szűzanyánk, ments meg minket Szeplőtelen Szíved Szeretetlángja által!

kedd

Mi a Szeretetláng?

"Szeretetlángom maga Jézus Krisztus"
(A Szűzanya szavai 1962. aug. 31-én)

A Szeretetláng:
– Jézus Szent Szívének szeretet áradása, amit Szűz Mária közbenjárása és anyai Szívének szeretete által kapunk.
– Az isteni Szív és a Szűzanya Szíve szeretet-tüzének lobogása.
– Az isteni Szív és a Szűzanya Szíve a szeretet forrásának felénk áramló folyama.
– A Szeretetláng a Szentlélek lehelete.
– A Szeplőtelen Szűz Szívében kigyulladt tűz – vagyis a Szeretetláng – maga a földre szállt Isten Fia.
– Az összetartó szeretet ereje, hatalma és tüze.

A Szűzanya könyörögte ki a mennyei Atyától a Szeretetlángot isteni Fia öt Szent Sebének érdeméért e kegyelmi gyógyírt az emberiség lelki sebeire.

Szűzanya szavai Erzsébet asszonyhoz lelki naplója alapján:

"Leányom! Vedd e Lángot, melyet neked nyújtok először. Ez Szívem Szeretetlángja. Gyújtsd meg vele a tiédet és add tovább!
E kegyelemmel teljes Lánggal, melyet Szívemből adtam nektek szívről szívre járva, gyújtsátok meg mindenkiét s annak fénye megvakítja a Sátánt. Ez az összetartó szeretet tüze.
Veletek összefogva mentelek meg benneteket. Egy új eszközt szeretnék a kezetekbe adni. Nagyon kérlek benneteket, fogadjátok megértéssel..."

(1962. ápr. 13.)
"Azt akarom, hogy egyetlen lélek sem kárhozzék el. Akarjátok ti is Velem együtt! Azért adom kezetekbe a Fénycsóvát, mely Szívem Szeretetlángja."
(1964. jan. 15.)

A) A Szeretetláng a Szentírásban és az Egyházban

A Szeretetláng fogalma nem új keletű. A Szentírásban számos helyen akadunk a nyomára és már az Ószövetségben is, találkozunk vele. "Az Isten SZERETET." – mondja Szent János apostol (1. Jn. 4, 8). Ez az örök Szeretet a legérzékelhetőbb módon akkor nyilatkoztatta ki magát, amikor megjelent Mózesnek az égő csipkebokorban (Kiv. 3, 1-7). A Szeretet tehát lángoló TŰZ, mely soha ki nem alszik.

A háromszemélyű Isten, az örök Szeretet azonban meg akarja osztani szeretetét teremtményeivel. Ez a vágya teljesedett be, amikor a második isteni személy: JÉZUS KRISZTUS, a szeplőtelen Szent Szűzben emberi testet öltött.
"Úgy szerette Isten a világot, hogy Egyszülött Fiát adta oda érte..."(Jn. 3, 16)
Jézus Krisztus tehát az Isten szeretetének legkézzelfoghatóbb megnyilatkozása (= kinyilatkoztatása). Egész földi élete – születésétől a kereszten értünk vállalt engesztelő áldozatáig – az isteni Szeretet kiáradása volt. Ezt érezte meg Benne mindenki, aki Vele találkozott, érintkezett. Ezért volt nagy hatással az egyszerű népre. Ez vonzotta hozzá a bűnösöket és megbocsátó szeretete apostolokat, követőket formált belőlük. Mindenkihez volt vigasztaló, felemelő szava: "Hát nem lángolt a szívünk, mondták oly találóan az emmauszi tanítványok, mikor beszélt az úton és kifejtette nekünk az Írásokat?" (Lk. 24, 32)

Ebben állt Jézus Krisztus szeretet-programja:
"Tüzet jöttem bocsátani a földre, és mit akarok mást, mint hogy lángra lobbanjon." (Lk. 12, 49)

Egykor Salamon templomának szentelésekor tűz hullott az égből (2 Krón 7, 1), hogy ott áldozati tűzzé válva Isten dicsőségére égjen. Hasonlóképpen rejti most a Szentlélek Úristen a keresztségben a lélek templomába isteni szeretet-tüzének egy szikráját, hogy azt megszentelje és ott Isten dicsőségére égjen. Ez az Isten lelkében való részesedést jelenti. Ez az isteni élet tesz bennünket szentté, azért nevezzük megszentelő kegyelemnek.
"Nem tudjátok, hogy Isten temploma vagytok, és Isten lelke lakik bennetek?" (1. Kor. 3, 16)
A keresztség jogán Isten szemünk elé állítja magasztos célunkat és kötelességünket: önmegszentelésünket. Mintegy parancsként mondja:
"Legyetek szentek, mert én, az Úr, a ti Istenetek, szent vagyok!"(Lev. 19, 2)

A keresztségben, noha isteni életet kaptunk, nem változott meg emberi természetünk. A rosszra való öröklött hajlam nem hagyott el bennünket. Ott szunnyad az a lelkünk mélyén és közelebb áll énünkhöz, mint a jó. De az Istentől kapott szeretet-szikra is ég bennünk és az a törekvése, hogy a rosszat kiirtsa lelkünkből és a jót érvényre, juttassa bennünk. Ezért kell ennek a szikrának a kegyelmi élet által mindjobban erőre kapnia, növekedni, hogy végül lánggá teljesedve Isten dicsőségére égjen. Isten még többet vár el tőlünk. Azt akarja, hogy ez a láng sodró-tűzzé váljék, mely megsemmisít bennünk minden tökéletlenséget, azaz: szentté tegyen bennünket. S ha egy lélek a kegyelemnek nem támaszt akadályt, hanem készséggel közreműködik vele, akkor már itt a földön elérheti a tökéletesség beteljesülését: az Istennel való egyesülést. Hűségének jutalma ez, mert a szeretetben mindvégig állhatatos maradt. Isten akkor lakást vesz benne (Jn. 14-23) s a szeretete tetőfokán maga is élő szeretetlánggá válik.

Keresztes Szent János (1542-1591) volt az, aki először és behatóan foglalkozott a léleknek e lassú átalakulási folyamatával. Róla, mint a misztikus teológia egyedülálló egyháztanítójáról az Egyház tanítóhivatala azt vallotta, hogy "Isten Lelkétől vezettetve, mennyei bölcsességtől eltelve írt." Művének az "ÉLŐ SZERETETLÁNG" c. kötetében olyan lebilincselő módon ecseteli Isten leereszkedő jóságát minden egyes lélekhez, mint rajta kívül senki más. Mesterien és benső átérzéssel írja le az isteni Szeretetláng megvilágosító- és gyógyító-tisztító hatását a lelki élet különböző szakaszaiban, hogy végül előkészítse a vele való egyesülésre. Továbbá, miként növekszik ezzel párhuzamosan az isteni Szeretet szikrája, fokról fokra, egyre jobban, míg végül lobogó Szeretet Lánggá teljesedik ki. (Az "ÉLŐ SZERETETLÁNG" P. Szeghy Ernő OCD fordításában.)

Az isteni Szeretet jelképe a szív. A természetfeletti élet rendjében a szívet – mint a személyiség központját – a szeretet székhelyének tekintjük. Isten szeretete tehát Jézus Szívében nyilvánul meg a legfenségesebben, amelyet, ha a művészek érzékeltetni akarnak, az isteni Szívből kiáradó lángokkal ábrázolnak, s ennek nemcsak jelképes értelme van. A kegyelmi élet rendjében a Szent Szív túlcsordultságát jelenti, ama hő vágyát, hogy szeretetét velünk közölje, reánk árassza. Azért a láng az isteni Szívtől el nem választható.

Mi a SZERETETLÁNG?
Ha az isteni Szív a Szeretet túlcsordultsága, akkor a Szeretetláng annak kiáradása.
Ha az isteni Szív a Szeretet tüze, akkor a Szeretetláng annak lobogása.
Ha az isteni Szív a Szeretet forrása, akkor a Szeretetláng annak felénk áramló folyama.
Ha az isteni Szív a Szeretet Lelkének lakhelye, akkor a Szeretetláng a Szentlélek lehelete.
Ha az isteni Szív a Szentháromság hajléka, akkor a Szeplőtelen Szűz Szívében kigyulladt tűz maga a földre szállt Isten Fia.

Szent Ágoston püspök és egyháztanító (354-430) – akit az egyházi művészet lángoló szívvel szokott ábrázolni – így imádkozott:
"...Uram, add, hogy Szereteted Tüze bennem égjen és egyetlen lánggá növekedvén szüntelenül lobogjon szívem oltárán. Izzítsa át bensőmet és eméssze el, hogy életem utolsó napja egyszersmind a Veled való egyesülés napja legyen. Amen." (Szt. Grignion Lajos: "Das Goldene Buch" c. könyvének imarészéből idézve, 89. old.)

B) A Szeretetláng a magán-kinyilatkoztatásokban

A Jézus Szívéből kiáradó szeretet gyógyír volt a 17. század lelki sebeire. Tisztelete 1673-ban vette kezdetét, és az Egyháznak nagy megújulást, csodálatos hitbeli fellendülést hozott.

a) Alacoque Szent Margit vizitációs nővér által (1647-1690) nyilatkoztatta ki az Úr Szent Szívének titkát. 1673. dec. 27-én megjelent neki Paray le Monialban (Franciaország), kimondhatatlan fényességben, miközben ezt hallotta:
"Isteni Szívem oly szenvedélyes szeretettel van eltelve az emberek iránt, hogy szeretetének lángját nem képes magában tartani. A te közvetítéseddel áradjon az emberekre."
E szavak után szívemet kérte, folytatja a Szent Margit naplójában:
Kérleltem Őt, vegye, és el is vette, és saját imádásra méltó Szívébe süllyesztette, ahol engem, mint kis porszemecskét engedett meglátnom, mely e lángoló tűzben emésztődött. Aztán újból elővonta, mint Szív alakjában lobogó lángot, és azt mondta:
"Íme, kedvesem, ez szeretetem értékes záloga. Tüzes lángjának egy gyönge kis szikráját zártam kebledbe, hogy szívként szolgáljon neked és életed utolsó pillanatáig, emésszen. Oldalad sebét újból lezártam, de a szenvedés mindvégig megmarad." (W. Hünermann: "Der endlose Chor", 608. old.)
Ezzel az isteni Szeretet-szikrával, melyet Jézus Alacoque Szent Margit nővérnek adott, lángra lobbantotta a világot.

b) Menendez Jozefa nővér (1890-1923), a Jézus Szíve Leányai Társaságának egy tagja a mi századunkban kapta kinyilatkoztatásait, amikor az első világháború után Európa minden sebéből vérzett. 1921. febr. 9-én, hamvazószerdán, a szentmise folyamán megjelent neki az Úr és megmutatta neki nyitott Szívét: "Jöjj, mondta, lépj be és nyugodj meg, mert kimerült vagy!"
Jozefa nővér azt írja: "Minden szenvedésem eltűnt, Istenben voltam elmerülve." Most az Úr rábízta terveit: "Szeretetem a lelkek iránt – különösen irántad – oly nagy, hogy lobogó lángját nem tudom visszatartani. Méltatlanságod és nyomorúságod ellenére téged választalak ki, hogy szándékaimat megvalósítsam." Azután az Úr kéri tőle beleegyezésének látható jelét: "Akarod-e Nekem adni szívedet?" – kérdezte.
"Igen, Uram, még többet is, mint a szívemet!" Jézus átvette tőle és az Övé mellé, helyezte – írja Jozefa nővér. "Ó, mily kicsi volt az enyém az Övé mellett! Aztán, mint élő lángot visszaadta nekem. Azóta izzó tüzet érzek bennem, és nagyon kell uralkodnom magamon, hogy senki észre ne vegye." (H. Monier-Vinard: "Die Liebe ruft", 118-119. old.)

Hét hónappal a halála előtt, 1923. máj. 26-án történt:
"Szentáldozás után Jézus volt nálam. A koldus benyomását keltette, mint aki nem mer megszólalni. Miután megújítottam fogadalmamat, megkérdeztem, miért jelenik meg ilyen formában. Erre felém, nyújtotta kezét":
"Nem tudod, mit akarok?... A szívedet akarom, Jozefa!"
"De Uram, hiszen tudod, hogy egészen a Tied. Már régen Neked szenteltem és én nem akarok mást szeretni, csak egyedül Téged." Akkor közelebb hajolt hozzám, Szíve lángolt, és égő szeretettel mondta:
"Tudom, de el akarom ragadni tőled. Helyébe adom Szívemnek egy szikráját, mely szüntelenül emészteni és hevíteni fog. Igen, te szeretetből élsz és lelked lecsillapíthatatlan szomjúságtól, szenved, hogy Engem birtokolj, Engem dicsőíts meg, lelkeket nyerj Nekem! Szíved a szeretetlángban emésztődik fel. Íme, Jozefa, engedd, hogy elragadjam szívedet!"
Majd elragadta tőlem. Heves fájdalmat éreztem. Erre égő lángot vett Szívének tüzéből és bensőmbe ejtette. "Uram, már nem bírom tovább! ... Nem látod, hogy túl sok nekem?"
"Engedd, hogy cselekedjem! Ez a Szeretet! Szíved helyén most Szívem Lángja lesz benned. Nem gátol majd a szeretetben. Ellenkezőleg! Mentől erősebb a szeretet, annál bensőségesebb és gyengédebb. Rajta! Töltsük el a napot gyengéd szeretetben. Én teérted, te Énértem!"
Jézus elment és magával vitte a szívemet. E pillanat óta nagy tüzet érzek bensőmben, és úgy tűnik nekem, hogy szinte nem tudom elviselni. Szeretnék magamból kilépni, és sok lelket Szívéhez vonzani! Nagy vágy ég bennem, hogy Őt dicsőítsem, vele egyesüljek. Éhezem Utána! Számomra vértanúság, ha nem birtokolhatom, és Tőle távol kell lennem. Nem vagyok képes megmagyarázni, mi megy bennem végbe. Oly belső hév lángol bennem, Istenem utáni vágy, hogy szeressem és mások is nagyon szeressék!
Így írja le Jozefa nővér szívének szeretet cseréjét az Üdvözítő Szívének lángjával. Igen, így érez az a lélek, aki már maga is élő szeretetlánggá vált.


C) Jézus Szíve és a Szűzanya Szeplőtelen Szíve

Eudes Szent János (1601-1680) volt az első, aki Jézus Szíve mellett Szűz Mária Szeplőtelen Szívének tiszteletét is szorgalmazta. Ő rakta le annak az első templomnak az alapkövét (1652), amely mindkét Szent Szív tiszteletére épült. Coutances templomának harangjai a mai napig hirdetik:
"Éljen Jézus és Mária!"
Másfél század múlva (1830) égi megerősítést nyert a Két Szent Szív tisztelete. A Csodásérem hátlapján ugyanis a Két Szent Szív együtt van ábrázolva:
"E Két Szív összetartozik!" – mondta a belső hang Labouré Szent Katalin nővérnek. Az újszerű annak idején az volt az érem képén, hogy Mária Szeplőtelen Szívéből ugyanaz a szeretetláng tört elő, mint Jézus Szívéből. Ez a Szent Szűz Szívének első ábrázolása, s méghozzá mindjárt a Szeretetlánggal összefüggésben. Ne felejtsük, nem emberi találmány ez az ábrázolás, hanem mennyei eredetű, mely másfél század óta jelzi: Jézus azt akarja, hogy isteni Szívével együttesen Szeplőtelen Édesanyja Szíve is tiszteletet nyerjen. Vajon miért?
Mert valamennyi teremtmény közül Mária Szeplőtelen Szívében lobogott az isteni szeretet tüze a legnagyobb mértékben, és izzott a legbensőségesebben. Isten méltóvá tette Őt arra, hogy az örök Szeretetet hordozza, a Szeretetlángot, magát Jézus Krisztust.
A csodásérem hátlapján a két Szent Szív együttes ábrázolása is ezt a bensőséges szeretet-kapcsolatot érzékelteti velünk. Azonos Szeretetlángjuk benső érzületük egységéről beszél. Joggal várhatja el, tehát tőlünk Jézus, hogy Édesanyja és egyúttal a mi mennyei Anyánk fájdalmas és Szeplőtelen Szent Szívét is a legmélyebb hálával és az Őt megillető tisztelettel és szeretettel vegyük körül.
Fatimában ugyanezt hangsúlyozza a Szűzanya – mint az Úr kérését –, s ez alkotja üzenete lényegét.
Szent Brigittának (1303-1373) a Szűzanya egyszer fellebbentette ezt a titkát:
"Ő (Jézus) az isteni szeretet tüzében fogant bennem és a szeretet által jött és képződött Bennem; és nekem úgy tűnt, hogy Ő az én Szívem. Az Ige és a Szeretet alkotta Őt bennem." (Schmöger: Kath. Emmerich, 51. old.)
Szent Amadé lausannei püspök (1110-1159) pedig így énekli meg ezt az egybefonódó szeretetet: "Mélység a mélységnek kiállt, a két szerelem eggyé vált, a két Szeretetből egy Szeretet lett." (5. hom. Lelóczky Gy. cikke:13 "Szent Amadé homíliái" Ciszterci lelkiség 110. old.)


D) A Szeplőtelen Szív tisztelete az idők végén

1. Már Szent Amadé püspök is utal Máriával kapcsolatosan a végső időkre. A Szentséges Szűznek e trubadúrja a középkori ember szent csodálkozásával tekint fel Máriára, és miközben a Szeplőtelen Szívében égő isteni Szeretet tüzét szemléli, e gyönyörű hasonlatra ragadtatja el magát: "Égtél, mint a csipkebokor, amelyet egykor Mózes látott, égtél és nem égtél meg." Majd sebes tűzfolyamhoz, hasonlítja a Szívéből áradó szeretetet, mely: "a pokolnak rettenetes. " Egyedülálló Istenszeretetéért „rendkívüli szerep jut Neki a Sátán elleni küzdelemben, egészen az utolsó ítéleten való részvételéig."[1] (U. o. 115. old.)

2. A Jézus Szíve-tisztelet megindulásával egyidőben az Úrnak egy kiválasztottja Coutances-ban (Franciaország) már akkor azt a megbízatást kapta, hogy a végső időkben élő emberiség megtéréséért vezekeljen, engeszteljen. Marie des Vallées (1590-1653) volt a neve ennek a nagy engesztelőnek, aki Eudes Szent János lelki vezetése alatt állt és annak műveit mindenben támogatta. Neki is azt mondta egyszer a Szűzanya:
"Jézus Szíve az Én Szívem, tisztelete sok kegyelemmel jár." (Hausmann 1.: "Sühnopfer für die Zeit der grossen Bekehrung")
Felfogjuk-e, mit jelent ez az azonosítás és a kapcsolat: Jézus Szíve és a Szűzanya Szíve – és a végső idők! Mintegy azt akarja mondani, és előre jelezni, hogy az idők végén az Úr Maga helyett Édesanyját küldi megmentésünkre. Ő lesz számunkra az Isten könyörülő szeretetének hírnöke. Az Ő Szeplőtelen Szíve, mely tökéletes harmóniában, a benne égő isteni Szeretet-benn eggyé vált isteni Fia Szívével, lesz a menedékünk.

3. Grignon Szent Lajos (1673-1716), az utolsó idők e prófétai előfutára, is ezt erősíti meg: "Az idők végén JÉZUS KRISZTUS átadja minden hatalmát, amit az Atyától kapott, MÁRIÁNAK. Jézus Őáltala akar működni..." ("Mária által Jézushoz")

4. A Szentséges Szűz anyai küldetésében, Szent Fiától kapott elsőbbségi jogát gyakorolva megnyitotta az üdvösség történetében a máriás korszakot, amikor 1830. nov. 27-én megjelent Párizsban, és anyai szeretete zálogául a Csodásérmet adta. Ennek képén már meg is adja a máriás korszak programját: A Szeplőtelen, a bűn nélküli, akin a Sátán nem tudott sebet ejteni, eltiporja a kígyó fejét, hogy beteljesedjék Isten ígérete, amit büntetésképpen a kígyónak mondott a Paradicsomban. (Ter. 3, 15)

5. Ennek jegyében folyik a harc Isten és a Sátán között, mely napjainkban hatványozott méreteket öltve szemünk előtt játszódik le. E szellemi harc vezetését Isten a Szent Szűzre bízta, s melynek győzelmes kimenetelét Ő már 1917-ben, Fatimában megígérte: "A végén Szeplőtelen Szívem győzni fog!"
Amikor a Szűzanya a három Fatimai pásztor-gyermeknek 1917 júl. 13-án kinyilatkoztatta Szeplőtelen Szívét tövissel koszorúzva, melyből szeretete lángja lobogott, nem sejtették, hogy ez a Szeretetláng lesz az a "kegyelmi eszköz", mellyel ezt a végső harcot a Sátán ellen győzelemre viszi. Jelentősége ismeretlen maradt. Nekünk, a mi nemzedékünknek jutott osztályrészül a kegyelem, hogy Szíve Szeretetlángjának titkát feltárja előttünk.

E) Mit jelent a Szűzanya Szeretetlángja az Egyház és az emberiség életében?

1. Kegyelmi kiáradást.
Üdvösségünk kezdetén MÁRIA volt, aki nekünk a Szentlélek Isten ajándékát: JÉZUS KRISZTUST, az Isten Fiát hozta a földre. Most, az idők végén ugyancsak a Szeplőtelen Istenanya az, aki által hozzánk jön. Akkor emberi testben, most kegyelmi úton, szeretetének kiáradása által.
Már egyszer történt ilyen kegyelmi kiáradás az újszülött Egyházban, amikor az Istenanya jelenlétében a Szentlélek kiáradt az apostolokra az első pünkösd napján. XII. Piusz pápa pedig kifejezetten hangsúlyozza, hogy a Boldogságos Szűz Mária közbenjáró hatalma által nyerték el az apostolok és az első hívek a Szentlélek ajándékát. (Mystici corporis Christi, 1943) Így erősítette meg őket Krisztusban való hitükben és szeretetükben.
Napjainkban egy új pünkösd szükségességét emlegetik. Graber Rudolf püspök atya szavai szerint mélyen látók csak ezt a kiutat látják ebből a zavaros időből. De nagyon rászorulunk most is a Szent Szűz kegyelmi támogatására, hogy anyai Szíve lángjával szeretetre gyullassza az emberek szívét és így a föld színét, megújítsa! A Szeretetláng Lelki napló jegyzeteiből ennek beteljesülésére következtehetünk. Olyan kegyelmi áradatról van szó benne, amilyen még nem volt eddig az emberiség történetében. Már ebben az előkészületi időben is árasztja ránk szeretetének lángját a mi közreműködésünk arányában. Ezt az egyedülállóan nagy kegyelmet is a Szűzanya esdette ki nekünk Szent Fiánál.

2. A Sátán száműzetését.
E nagy kegyelmi kiáradás érvényre jutását a Sátán mindenképpen törekszik megakadályozni. Azért a Szűzanya a baj gyökerére teszi a fejszét és megindítja teljes legyőzésére a végső szellemi harcot, melyre bennünket is meghív. Kezünkbe adja a szellem fegyvereit: ima, áldozat stb., pajzsként pedig Szeretetlángját adja. A jelenben dúló szellemi harc végén a Szűzanya Szíve Szeretetlángjának fényével megvakítja a Sátánt. Ez azt jelenti, hogy a gonosz támadóképessége mintegy megbénul e láng fényétől, tehát tehetetlenné, ártalmatlanná válik számunkra. Itt nem testi szemről van szó. Átvitt értelemben nevezhetjük a szellemnek azt a bizonyos szervét szemnek, a lélek szemének, amellyel a világosságot vagy sötétséget érzékeli.
"A világosság bevilágít a sötétségbe, de a sötétség nem fogja fel." (Jn. 1,5)

3. Új korszak kezdetét is jelenti a Sátán megvakítása.
Fatima óta most már tudjuk, hogy a Szeplőtelen Szűz győzelme a Sátán felett Szívének Szeretetlángja által történik. Világrengető esemény lesz ez, mely új korszak kezdetét nyitja meg. A Sátán száműzetése utáni időről most még nem alkothatunk magunknak fogalmat, de akik ezt az eseményt Isten kegyelméből megérik, úgy tekintenek majd vissza jelen napjainkra, mint mi most "a kegyelem és igazság teljességéből" (Jn. 1, 14) az ószövetség idejére. Ezt a kegyelmi kiáradást csak Szent Pál szavaival magyarázhatjuk meg: "Amikor azonban elhatalmasodott a bűn, túláradt a kegyelem, hogy amint a bűn halált hozva uralkodott, úgy uralkodjék a kegyelem is a megigazulás által az örök életre, a mi Urunk, Jézus Krisztus által" (Róm. 5,20).

4. A Szeretetláng új égi üzenetet jelent Egyházunknak, t. i. azt, hogy a Szűzanya Szeplőtelen Szívéből kiáradó isteni szeretet, Isten tervei szerint a Sátán megvakítására hivatott, az ezen közlésekből derül ki. Ezért joggal nevezhetjük őket magán-kinyilatkoztatásnak, amelyet Isten egy kiválasztottja által közvetített nekünk. S ha ez tény, akkor ez az égi üzenet Egyházunk számára felbecsülhetetlen lelki gazdagodást jelent, amennyiben a vele járó kegyelmi kiáradás hitéletünk korszerű megújulását mozdítja elő, amely mellett nem haladhat el senki közömbösen. A Szentírásból ismert, de eddig figyelemre nem nagyon méltatott "Szeretetláng"-fogalom és annak természetfeletti valósága ez által új dimenziót nyert.
Meg kell azonban jegyeznünk, hogy fenti elnevezés csak az egész világot érintő égi közlésekre vonatkozik, melyeket a naplóban találunk. Nem érinti azonban azokat a tanulságos katekétikai oktatásokat, melyeket a kiválasztott lélek az Úr Jézus és a Szent Szűz iskolájában kapott lelki élete elmélyítésére.
Az itt közölt Szeretetláng-üzenet lényegét tekintve a Fatimai-üzenet folytatása, kifejtése, kiteljesedése, és méltán mondhatjuk: egyik misztikus koronája. Tárgyát tekintve ez az üzenet egészen egyedülálló a maga nemében, és mivel kihatásában az egész világ sorsát öleli fel, olyan nagy jelentőségű, hogy önmagában is teljes egészet alkot. Ennél fogva az Úr szavai szerint: nem szorul rá más, eddig ismert égi közlések támogatására.

F) A Szentséges Szűz szeretet-iskolájában
Szent Grignion Lajos azt mondta: "Távol áll Szűz Máriától, hogy egy lelket magánál tartson, hanem Istenhez vezeti, s mentől bensőségesebben kapcsolódik a lélek Máriához, annál tökéletesebben egyesíti őt Vele." Igen, mert a szeretet titkát ő ismeri a legjobban és anyai nevelése a legjobb garancia a lelki tökéletesség elnyerésére.

Ezt igazolja korunk egy nagy vértanúja: Isten Szolgája, P. Franz Reinisch élete is. (Született: 1903. febr. 1. keresztsége febr. 2!) A Schönstatt-Mozgalom formálta máriás lelkületét. Az "élő lelkiismeret" vértanúja lett, mert tudatosan vállalta inkább a halált, de nem tette le besorozása alkalmával Hitlerre a hűségesküt. Ezért három hónapi börtön után, 1942. aug. 21-én, Berlin-Brandenburg-ban lefejezték.
Habár akkor még nem tudhatott a Szeplőtelen Szív Szeretetlángjáról és annak hatásáról, de a Szűzanya nagyon megihlethette, mert pár nappal a halála előtt "hattyúdalát" Neki szentelte:

"Csillagkoszorús! A nagy Jel Te vagy:
napragyogásban tündöklő Fény!
Tündökölve átparázslik Rajtad
s árad ránk az istenszeretés!

Szeretnék, mint égő Szeretetláng
Mária, ó Szeplőtelen Szűz,
kis szentélyedben, Szíved oltárán
Általad kigyúlni, mint a Tűz!

Te, a Szenvedés ékes Rózsaszála,
némán ott állsz a kereszt alatt,
és igen-t suttogsz az áldozatra,
mert az Atya így akarja.

Ma is újra szólítja az Isten
hősei választott csapatát.
Ó. Anyám, mutass be Néki engem
Szeretetlángod áldozatát!

Ó, Égnek és Földnek Királynője!
Vess véget az idők dühének,
a sátáni fajzatot töröld el,
Te harcban mindig Győzedelmes!

Ó, add, hogy lehessek apostolod,
lovagod, ki készen állok itt
S Érted halni mosollyal akarok,
Te háromszor Csodálatos Anya "

1942. aug. 9.
(B. A. fordítása, München, 1984.)
alt
alt
alt

Szeplőtelen Szent Szűz! Anyai Szíved Szeretetlángjával gyullaszd lángra a mi szívünket is, vezess bennünket Szent Fiadhoz: Jézus Krisztushoz, hogy a Szentlélekben vele egyesülten dicsérhessük az Atyát örökkön örökké! Ámen.

[1] XII. Piusz pápa a "Munificentissimus Deus..." kezdetű bullájában, melyben Mária mennybevitelét jelentette ki, Szent Amadénak Máriáról szóló két idézetét közli.
http://www.szeretetlang.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=68&Itemid=28