csütörtök

Élmények ÚtjánAndocsi kápolna és szentkút

Baja-Máriakönnye-Vodica

Bajót-Péliföldszentkereszt

Bodajki Szentkút

Búcsúszentlászlói Szentkút

Budapest-Máriaremete Szentkút

Csatka-Szentkúti kápolna

Csobánkai Szentkút

Gencsapáti Szentkút

Gödöllő-Máriabesnyői Kegytemplom

Hőgyész-Csicsó Szentkútja

Jásdi Szentkút

Jászberényi Szentkút

Máriakálnoki Szentkút

Mátraszentimre-Fallóskút

Mátraverebélyi Szentkút

Pécs-Mecsekszentkút

Petőfiszállási Szentkút

Pilisszentkereszti Szentkút

Segesdi Szentkút

Siklós-Máriagyüdi Szentkút

Tétszentkút

Vác-Hétkápolna

Vasvári Szentkút

kedd


2006-2011. december Posadas Argentína
 

hétfő

A teljes szentmise a siket és nagyothalló testvéreknek

Karácsony másnapján, Szent Család vasárnapján zsúfolásig megtöltötték a budapesti piarista gimnázium II. emeleti kápolnáját a siket és nagyothalló hívek, valamint családtagjaik. A nem mindennapi szentmisét Erdő Péter bíboros mutatta be, melyet jelnyelven Erdődi Ferenc, a hallássérült pasztoráció vezetője tolmácsolt.

hétfő

2011. december 18. 15:00 Villa Alta en Iguazú Argentína
 

szombat

2011. december Tucuman 
 

csütörtök

Egyre több szobor, kép vérzik világszerte...

  


Könnyező szentképekről és szobrokról bővebben itt olvashat

hétfő

A mi időnkre vonatkozó próféciák

2000. Tél. Fatima Crusader 62 p 8.

A mi időnkre vonatkozó próféciák
Our Lady of Good Success és a Fatimai Miasszonyunk
Marian Therèse Horvat, Ph.D.
 Our Lady of Good Success
A XVI. század végén a Miasszonyunk megjelent egy koncepcionista nővérnek az akkoriban a Spanyol Koronához tartozó Quito-ban, Ecuadorban az Our Lady of Good Success (a Jószerencse Asszonya) névvel, és azt parancsolta, hogy készítsenek egy szobrot. Azért kérte ezt, hogy jót tegyen nemcsak a konventnek és az ecuadori népnek, hanem az egész Nyugatnak, sőt az egész világnak. Azért kérte ezt, mivel a Konvent az Ő különleges védelme híján állt a gyarmat azon korai napjaiban, de azért is, mivel közben akart járni az Egyház és a társadalom nagy krízise idején, amely be fog következni a XX. században.
Az Our Lady of Good Success szobra a királynői megjelenésével, méltóságteljes fenségével és természetfeletti levegőjével nem egy szokásos szobor. A szobor csodálatos végső befejezése Mihály, Gábriel és Rafael arkangyalok műve volt az 1611-es évben. Azok az olvasók, akik követték az eseményeket a Catholic Family News-ban, már ismerik a gyönyörű történetet, míg mások megtalálhatják azt a könyvemben, melynek címe: Our Lady of Good Success, próféciák a mi időnk számára.
Ez a kis könyv elbeszéli Mariana de Jesus Torres anya (1563-1635) csodálatos történetét, aki felajánlotta a szenvedéseit és az életét az Egyházban a XX. században megjelenő krízisekért, melyeket előrelátni megadatott neki. Mariana anya egy koncepcionista nővér volt, aki Spanyolországból az Új Világba utazott 13 éves korában azért, hogy segítsen megalapítani Quitóban a ferences rendhez tartozó Szeplőtelen Fogantatás Királyi Zárdáját. Sok különleges keggyel tüntette ki az Ég őt, ugyanis ennek a kiválasztott léleknek megadatott megismerni sok jövőbeli eseményt, különösen az Egyház mi időnkbeni helyzetét. Ez nem az a hely, ahol elmesélhetem az ő különleges életét, a sok megpróbáltatást és szenvedést, melyen átment. Amit itt meg akarok tenni az inkább az, hogy elmondjak néhány próféciát, melyet az Égtől kapott, melyek a mi időnkre vonatkoznak, és megmutatják, hogy hogyan csengenek egybe tökéletesen a jólismert próféciákkal, melyeket a Miasszonyunk közölt velünk Fatimában, 1917-ben.
A Miasszonyunk közölte Mariana anyával, hogy a mi siralmas időnkben eretnekségek fognak elszaporodni, az erkölcsök és szokások romlása csaknem teljes lesz, és a hit világossága majdnem eltűnik. Vezekelni a sok istenkáromlásért és gyalázkodásért, és siettetni a diadalmas újjáépítés napjait, ez a XVII. századi vallásos lélek erre lett felkérve, mint egy vezeklő áldozat a mi időnk számára. Így, egy különleges módon, Mariana anya elhivatottsága összeköti őt az egyházi és a társadalmi krízissel, amit kevesen tagadhatnak, amelyet manapság láthatunk.
Több mint tíz évvel ezelőtt elmentem egy zarándoklatra, hogy megnézzem az Our Lady of Good Success csodálatos szobrát, és ráakadtam Mariana anya 500 oldalas életrajzára, amelyet 100 évvel a halála után írt a ferences tartományfőnök, Manuel Souza Pereira atya, aki ugyancsak a szentség hírében halt meg. A zárda archívumában található dokumentumok alapján írta meg a történetet, azon önéletrajz alapján, melyet maga Mariana anya írt le Quito [10] püspökének, Főtisztelendő Pedro de Oviedo jóváhagyásával, és a ferences tartományfőnök Louis Catena atya életrajza alapján, aki leírta az életét rövidesen az után, hogy az Anya 1635-ben meghalt.
Lefordítottam Pereira atya munkáját angolra. Ahogy előrehaladtam a munkával, ámulatba ejtett az, hogy a Miasszonyunk egy 300-éves, egyházilag jóváhagyott jelenésében a mi saját időnk problémáiról beszélt. Abszolút nem szokásos, hogy egy spanyol hívőnek az 1600-as években bármilyen elképzelése lehetett volna arról, ami a mi évszázadunkban előfordulhat. Azonban itt ez történt: a Miasszonyunk elmondta Mariana anyának, hogy a szentségekkel rosszul fognak bánni és félreteszik, a hivatások el fognak veszni a katolikus iskolákban és a monostorokban történő szegényes jellemalakítás és nevelés miatt, s ez az erkölcstelenség el fogja árasztani az utcákat, mint egy szennyes óceán úgy, hogy „úgyszólván nem lesznek szűzi lelkek”.
Azonban van egy sokkal alapvetőbb kapcsolat is a fatimai üzenetekhez. A Miasszonyunk azt mondta Marina anyának, hogy az ő neve csak a XX. század vége felé lesz ismert. A fatimai Harmadik Titok nyilvánosságra hozatala 1960-ra volt eltervezve. Titokzatos okból ez nem történt meg. 1960-ban XXIII. János pápa ezt az érthetetlen üzenetet adta, direkt ellentmondásban az Istenanya parancsával szemben: „Ez a dolog nem a mi időnkre vonatkozik”. „Az Egyház javára és az emberiség boldogulására” a három pápa, akik utána következtek, inkább az ő példáját követték, mint az Égi Királynő parancsát.
A quitói Miasszonyunk üzenete ismételten figyelmeztet az Egyház, és a világi és a szerzetes papság teljes krízisére. Ez lehet az 1917-es üzenet harmadik része is, melyet máig nem hoztak még nyilvánosságra: hittagadás a klérusban, a hit világának általános kiölése, összeesküvés az Egyház ellen, a Sátán uralma? Az én szememben Fatima és Quito, amint azt Atila Sinke Guimarães írta a könyvem előszavában, „ugyanazon gótikus boltív két oldala. Ezek a világ Királynőjének a katolikusok számára adott üzenetei, amelyek a mi jelen időnkbeni összetalálkoznak.”

A Fatimával való párhuzamosság három pontban.
1. Vezeklő áldozat szükségessége: a Kereszt szeretete
Lassan elérjük a XX. század végét, és a század embere, aki megragadott minden élvezetet, elfogadta a 60-as évek forradalmának életelvét: „Csak a tiltottat tiltani”. Világos, hogy Fatima és Quito ahhoz az emberhez beszél, aki híjával van a vezeklő áldozatnak és a Kereszt szeretetének.
A legelső megjelenésekor a Fatimai Miasszonyunk 1917 májusában megkérdezi a gyerekeket, hogy „Fel akarjátok-e ajánlani magatokat az Istennek, hogy elviseltek minden szenvedést, melyet kiválaszt és elküld, mint az olyan bűnökért való elégtételt, melyekkel megsértették Őt, és amely könyörgés a bűnösök megtéréséért?”
A Szűz ezt az embereknek az isteni tervben való együttműködéséért kérte, és a gyerekek ezt megígérték. „Igen, megtesszük.” „Akkor sokat fogtok szenvedni, de Isten kegyelme lesz a ti vigasztalásotok,” mondta nekik. Hasonlóképpen, Quitóban a Miasszonyunk kérte Mariana anya együttműködését az Ő nagy küldetésében, mely összekapcsolódik a mi időnkkel. 1582-ben, amikor Mariana anya imádkozott az Oltáriszentség előtt, legelőszöris megadatott neki, hogy lássa az eretnekséget, az istenkáromlást és az erkölcstelenséget, amely el fogja árasztani a világot, mint büntetés a XX. században. Miasszonyunk megkérdezte az anyát: „Leányom, felajánlod magadat a majd akkor élő emberekért?” Mariana anya azt válaszolta: „Akarom.” A mi időnk szörnyűségei előrelátása miatti sokk erőssége miatt Mariana anya holtan esett össze.
Történelmi és dokumentált bizonyíték van arra, hogy ez a szentéletű hívő valóban meghalt 1582-ben, és két nappal később feltámadt. Az isteni ítélőszék előtt fel lett ajánlva neki, hogy vagy maradhat a mennyben, vagy visszatér szenvedni a földre. Követve a Miasszonyunk példáját, aki elhagyta az égi dicsőséget, hogy megvédje a gyermekeit a születő Egyház első nehéz éveiben, Mariana anya a földi életbe való visszatérést választotta a mi időnk nagy bűnei levezeklésére.
Úgy látszik, az is egy különleges üzenet számunkra, ahogyan a fatimai gyerekek és Mariana anya elfogadták és átölelték a Keresztet. Az Ég nem követeli az embertől az együttműködést, hanem csak kéri a beleegyezését, hogy szenvedni fog az isteni harag lecsendesítésére. A Kereszt misztériuma egy nagyon különleges kegyelem, amelyet az Örök Bölcsesség csak az Ő legjobb barátainak adományoz. Keresztes Szent János írja: „Nagyobb boldogság Szent Péter számára, hogy Jézus Krisztusért van a börtönben, mint a Tábor hegyen Vele lenni az Ő dicsőségében, és nagyobb dicsőség számára a bilincseket viselni, mit a kezeiben tartani a Paradicsom kulcsait”.
Az Örök Bölcsesség mondja nekünk, hogy a bolondok száma végtelen. „Ez azért van” mondja Montforti Szent Lajos, „mivel azoknak a száma, akik nem ismerik a Kereszt értékét, az végtelen, és mégis viselniük kell azt, ennek dacára. Meg kellene borzonganod a boldogságtól”, mondja, „mivel a Kereszt, amelyet viselsz, egy olyan drága ajándék, amely felébresztené a szentek irigységét, ha azok tudnának irigykedni” (Az Örök Bölcsesség szeretete, 97. oldal).
2. A pokol létezése
Az első fatimai titok összetöri azt a mítoszt, a XX. század azon hazugságát, hogy a Pokol nem létezik. 1917. július 13-án a Miasszonyunk azt mondta a három gyermeknek, akik 10, 8 és 7 évesek voltak akkor, hogy „Imádkozzatok, imádkozzatok nagyon sokat, mivel nagyon sok lélek megy a Pokolba”. Akkor kitárta kezeit, és mutatott a három gyermeknek egy üreget a földben, egy helyet. Ez az üreg, mondta Lúcia, „olyan volt, mint egy tűztenger, amelyben emberi alakú lelkeket láttunk, férfiakat és nőket, égni, kiabálni és sírni kétségbeesésükben”. A Szűzanya azt mondta a gyermekeknek: „A Poklot láttátok, ahová a bűnösök mennek, akik nem bánják meg bűneiket”. Római Katolikus dogma: Létezik a Pokol.
Élete folyamán Mariana anya arra kérte a Mi Urunkat, hogy a zárda egyik engedetlen nővérének mentse meg a lelkét. Az Úr egyetértett avval, hogy az ellenszegülő nővért meg kell menteni, ámbár a világ végezetéig a Tisztítótűzben kell maradnia. Ellentételként Mariana anyának öt évig kell elszenvednie a Pokol kínjait a földön. Öt éven keresztül szenvedte el az érzékek minden kínját, melyek abban a rettenetes helyben érik a lelkeket, és a sokkal nagyobb szenvedést az Isten elvesztése miatt.
Nagyon világosan látszik, hogy a Miasszonyunk azt kívánta a XX. század emberétől, a von Balthasar hirdetett univerzális megváltás hamis „elméletével” szemben – aki igen nagy befolyással rendelkezett a zsinat-utáni pápákra és a mi mostani II. János Pál pápánkra is –, hogy a Pokol létezik, és nem üres.
3. Az erkölcsök és a szokások csaknem teljes összeomlása.
Mialatt Jácinta 1920-ban, Lisszabonban, a Miasszonyunk Csodái nevű árvaházban élt, a Miasszonyunk azt mondta neki: „Azok a bűnök, melyek sok lelket visznek a Pokolba, a test bűnei”. Más próféciákat is adott a kisleánynak: „Divatok jönnek majd, melyek nagyon sérteni fogják a Mi Urunkat. Azok a személyek, akik Istent szolgálják, nem szabad, hogy kövessék ezeket. Az Egyháznak nem lehetnek divatjai. A Mi Uruk mindig ugyanaz”.
A Miasszonyunk azt mondta, hogy a tisztátalanság bűnei olyan nagyok lesznek, hogy alig lesznek szűzi lelkek.
A Miasszonyunk azt mondta, hogy sok házasság nem jó, hogy a Mi Urunknak ezek nem tetszenek, és nem az Istentől valóak.
Végezetül, Jácinta folyamatosan ismételte Lúciának és Godinho anyának, hogy „Imádkozzunk sokat a papokért és a hívőkért. A papoknak tisztáknak kell lenniük, nagyon tisztának!”
Háromszáz évvel előtte, Quitóban, Ecuadorban, 1610. január 20-án a Miasszonyunk megjelent Mariana anyának, jobb kezében pásztorbottal, és balkezében az Ő Isteni Fiával úgy, hogy „mindenki tudni fogja, irgalmas és megértő vagyok. Hadd jöjjenek az emberek hozzám, mivel én Jézushoz vezetem őket”. Azt mondta Mariana anyának, hogy a XX. században „a szenvedélyek el fognak hatalmasodni, és az erkölcsök teljes romlása fog bekövetkezni, mivel a Sátán fog uralkodni majdnem teljesen a szabadkőműves szekták segítségével. Különös figyelmet fognak fordítani a gyerekekre, hogy az általános romlásukat érjék el. Jaj azoknak a gyerekeknek, akik majd akkor élnek”. Miasszonyunk nyíltan beszél a szekuláris humanizmus forradalmáról, amelyről olyan sokat írtak, hogy az teljesen megszállja a mi időnk szekuláris és vallásos intézményeit.
A Miasszonyunk azzal folytatta, hogy leírta azokat a visszaéléseket, melyek minden szentséget meg fognak támadni: „Jaj azon idők gyermekeinek, mivel nehezen fognak hozzájutni a keresztség és a bérmálás szentségéhez.” Figyelmeztetett, hogy az ördög kitartóan fogja megpróbálni elpusztítani a gyónás szentségét és az Oltáriszentséget is. Megsiratta a sok szentségtörést és a szentségek meggyalázását, melyek meg fognak történni. Az utolsó kenet szentségét kevéssé fogják megbecsülni, és sok ember fog meghalni anélkül, hogy megkapná. Így visszautasítják azt a segítséget, amely „az örökkévalóságba való nagy ugráshoz” szükséges.
A pappászentelés szentségét nevetségessé teszik, elnyomják és megvetik. A démon szüntelenül azon dolgozik, hogy megrontsa a papságot, és hogy sokan kövessék őt közülük. És ezek „a megrontott papok, amelyek megbotránkoztatják a keresztény népet, ösztönözni fogják a rossz keresztények és a római katolikus Egyház ellenségeinek gyűlöletét, hogy megtámadjanak minden papot. A Sátán ezen látszólagos győzelme nagyon nagy fájdalmat fog okozni az Egyház  jó pásztorainak”.
A házasság szentségével kapcsolatban, mely Krisztus és az Ő Egyháznak egységét szimbolizálja, ezt mondta:
„A szabadkőművesség, amely hatalomban lesz akkor, gonosz törvényeket fog törvénybe iktatni azzal a céllal, hogy megszüntesse ezeket a szentségeket, könnyűvé tenni mindenki számára, hogy bűnben éljen… A keresztény szellem gyorsan hanyatlani fog, kioltva a hit értékes lángját, amíg eléri azt a pontot, amely az erkölcsök csaknem teljes és általános megromlása következik be.”
„Azokban a boldogtalan időkben féktelen fényűzés terjed el, mely rabságba ejt számtalan könnyelmű lelket, melyek el fognak veszni. Az ártatlanságot többé már alig lehet megtalálni a gyerekekben, és szerénységet a nőknél. Az Egyház súlyos helyzetének ebben a legfontosabb pillanatában azok, akiknek beszélni kellene, hallgatni fognak.”
Ezek a figyelmeztetések hangosan visszhangzanak azoknak a fülében, akik figyelemmel kísérték a Fatimai Jelenéseket: „Az Egyház szükséghelyzetének ezen legfontosabb pillanataiban azok, akiknek beszélni kellene, hallgatnak.” Lehetetlen nem megkérdezni: Miért nem hozták nyilvánosságra 1960-ban a fatimai Harmadik Titkot az Ég Királynőjének megbízása szerint? Mért maradtak csendben a zsinati és a Zsinat utáni pápák az Ég parancsával szemben? Továbbá, oly sok istenkáromlás és otromba gyalázás ellenére miért maradtak csendben azok, akik a hatalom birtokában voltak? Hol van az egészséges reakció a tradícó, a Magisterium, sőt még az alapvető józanész elleni sértések miatt?

Krízis az Egyházban: Kioltották a Tabernákulum fényét.
Egyike az Our Lady of Good Success Mariana anyának való legfontosabb megjelenéseinek1634-ben történt, egy évvel a halála előtt. Amint Mariana anya az Oltáriszentség előtt imádkozott február 2-án (a Megtisztulás és Urunk bemutatása a templomban ünnepén), látta, hogy a szentély lámpája önmagától elaludt, teljesen sötétben hagyva az oltárt.
Miasszonyunk ekkor elmagyarázta az öt jelentését a tabernákulum-lámpának, amelyet az anya szeme láttára Ő oltott ki.
Az első jelentése: A XIX. század végén és a XX. század elején különböző eretnekségeket fognak terjeszteni ebben az országban. … Amint ezek az eretnekségek elterjednek, és uralkodóvá válnak, a hit drága fényét kioltja a lelkekben az erkölcsök majdnem teljes megromlása. Ezen időszak alatt nagy fizikai és erkölcsi csapások lesznek a társadalomban és a magánéletben”.
Ámbár lesznek olyan lelkek, a Szűzanya ígérete szerint, akik hívők maradnak, és megőrzik a hit és az erények kincsesházát. De ezeknek el kell viselniük egy kegyetlen, elmondhatatlan és hosszantartó mártíromságot.
„Azért, hogy megszabaduljanak ezen eretnekek fogságából azok, akiket a Legszentebb Fiú kiválasztott, hogy végrehajtsák a helyreállítást, azoknak az akaratuk, az állhatatosságuk, a hősiességük és az Istenben való hitük nagyon erős kell, hogy legyen. Hogy ki legyen próbálva az igazak hite és a magabiztossága, lesznek olyan alkalmak, amikor úgy látszik, hogy minden elveszett és megbénult. Ez lesz akkor a teljes helyreállítás boldog kezdete.”
Ezek a kiválasztott lelkek, akik helyreállítják az Egyház egészségét, nagyon hasonlóak lesznek az utolsó idők apostolaihoz, ahogy ezt előre megmondta Monforti Szent Grignon.
A második jelentése: Szimbolizálja úgy a világi, mint a szerzetes papság krízisét. Sok hivatás el fog veszni, igazságtalanság és egyenetlenség tör be a konventekbe és a monostorokba a „hamis emberszeretet és a haraggal töltött lelkek” megjelenésével.” „A világi papság”, mondta a Szűz „sok kívánnivalót hagy maga után, mivel a papok gondatlanok lesznek a kötelességük teljesítésében. Az isteni irányítás hiányában letévednek az útról, melyet az Isten jelölt ki a papi szolgálatra, és az egészséghez és a gazdagsághoz tapadnak, melyet helytelenül igyekszenek megszerezni.”
„Hogy fog szenvedni az Egyház ezen sötét éjszakák alatt! … Főpapok és atyák hiányában vezetni őket atyai szeretettel, kedvességgel, erővel, bölcsességgel és körültekintéssel, sok pap veszti el lelkierejét, kitéve a lelkét nagy veszélynek.”
A harmadik jelentése: A tisztátalanság keresztülhatol az atmoszférán, és alig lesznek szűzi lelkek a világban. Ez ugyanaz a figyelmeztetés, mint amelyet a Fatimai Miasszonyunk adott Jácintának.
A negyedik jelentése: „Szabadkőműves szekták, melyek minden társadalmi osztályba beszivárogtak, finoman bevezetik majd a tanításukat a házi környezetbe azért, hogy elrontsák a gyerekeket,” figyelmeztetett a Szentszűz. Ez a szabadkőművesség szekuláris humanizmusának és a kommunizmus eltévelyedésinek az inváziója lesz. Azonban a Miasszonyunk megígérte, hogy lesznek „vallásos közösségek és személyek, akik bátran és önzetlen buzgósággal fognak dolgozni a lelkek megváltásáért. Ezek ellen az istentelenek kegyetlen háborúkat fognak viselni.”
Az ötödik jelentése:
„Az ötödik ok, hogy a lámpa ki lett oltva, a hanyagságnak és azoknak a közömbösségének köszönhető, akik birtokában vannak a nagy jólétnek, akik érdektelenül állva figyelik az Egyházat, amint elnyomják, üldözik az erényt és nézik a démon győzelmét, anélkül, hogy istenfélően használnák a vagyonukat a gonosz legyőzésére és a hit helyreállítására.” Az Ég Királynője ugyancsak megjegyezte, hogy a Tabernákulum lámpájának eloltása szintén azoknak az emberek a közömbösségének köszönhető, akik megengedik Isten nevének fokozatos kiirtását, és akik ragaszkodnak az ördögi szellemhez, szabadon kiszolgáltatva magukat a bűnöknek és a szenvedélyeknek.

A bizonyosság, hogy a Miasszonyunk le fogja győzni az ellenségeit.
Egy alkalmas pillanat látszik most az Our Lady of Good Success és Mariana de Jesus Torres anya történetében, hogy az angol nyelvű közönség jobban megértse. Ezért, amint Fatimában is tette, az Áldott Szűz imádságot és önfeláldozást kért, hogy kárpótlást adjunk a mi boldogtalan évszázadunk sok-sok gaztetteiért és visszaéléseiért. És ugyancsak Quitóban, amint Fatimában is tette, az Ég Királynője biztosított minket az ő kedvező közbelépéséről és a győzelméről.
Mert az Our Lady of Good Success üzenete, ahogy a Miasszonyunk Fatimai Üzenete is, a nagy remény üzenete. Megígérte a bizalommal teli bátor lelkek csapatát, akik segítenek megvalósítani a boldog Újjáépítést. Megígérte a közbeavatkozását a kellő pillanatban, amikor az ördög győztesnek látszik, és amikor a hatalom visszaél a hatalmával. Ez fogja jelezni, amint Ő mondta, „az én órám eljövetelét, amikor egy csodálatos módon, trónjáról letaszítom a gőgös és átkozott Sátánt, lábaim alá taposom, és lebilincselem őt a Pokol mélyében.” Ezek a szavak tökéleten összecsengenek a remény üzenetével, melyet a Miasszonyunk közölt a három gyermekkel Fatimában, 1917-ben: „A végén, az én Szeplőtelen Szívem győzni fog.”

A Success (a Szerencse) titka.
Ez a hithű katolikusok sikerének a titka: meg vagyunk győződve a győzelemről, melyet a Miasszonyunk megígért. Nem elég az, hogy csupán fenntartsuk a szenvedés határozott szándékát. Szükséges az, hogy legyen valamink, mely sokkal súlyosabb, ugyanakkor barátságosabb. Ez a fenntartása annak a meggyőződésnek, hogy a végén a dolgok sikeresen végződnek.
Hogy méltók legyünk a sikerre, a győzelemre, amelyet a Miasszonyunk megígért, szükségünk van természetfeletti meggyőződésre. Szükségünk van arra, hogy teljesen biztosak legyünk a győzelemben, melyet a Miasszonyunk 1917-ben, Fatimában megígért: „A végén a Szeplőtelen Szívem győzni fog.” Szükséges, hogy teljesen meg legyünk győződve a boldog Újjáépítésről. A Miasszonyunk mondta Quitóban, 1634-ben: „Hogy próbára legyen téve az igaz emberek hite és megbízhatósága, lesznek olyan alkalmak, amikor minden elveszni és megbénulni látszik. Ez lesz akkor a jele a teljes Újjáépítés boldog kezdetének.”
Egy utolsó megfontolás. Ha a fatimai Miasszonyunk arcára tekintünk, akkor a Büntetés Asszonyát is láthatjuk. Az Ő anyai tekintete nagy könyörülettel tekint le ránk, mélységes szomorúsággal a szenvedő emberiségre, egy haldokló emberiségre. Lúcia elmondja, hogy a harmadik jelenéskor kezdte el kinyilvánítani a Szűz a lelkében levő szomorúságot. Lúcia megjegyezte, hogy az utolsó jelenéskor az Áldott Anya arckifejezése még szomorúbb lett, amint ezt mondta: „Ne sértsék meg tovább a Mi Urunkat, mert már eddig is túl sokszor megsértették már.” Ebben az arcban látjuk már a Büntetés prófétáját.

A Miasszonyunk győzelme.
Az Our Lady of Good Success nemcsak anyainak látszik, de győztesnek is. Ő Anya és Királynő. Az Ő tekintete biztosít minket Jézus és Mária Szeplőtelen Szíveinek végső győzelméről és diadaláról, a „boldog Újjáépítésről”, amikor mint Király és Királynő fognak uralkodni a lelki és világi szférában. Ő nyilvánvalóan Mária birodalmának a Királynője. Meggyőz minket a nagy győzelem megtörténéséről, a Büntetésről, az Ő győzelméről. Lelkesít minket, hogy bár a mi utunk nehéz, de korrekt út. Bíztat minket, hogy imádkozzunk és harcoljunk azért a meggyőződésért, hogy a győzelem, a béke megjön még a mi időnkben. Hív minket, hogy teljesítsük a prófétai szerepünket, bármilyen kicsi is az, amelyet Ő nekünk szánt a győzelem elérésében.
Maga a Miasszonyunk prófétálta, hogy ezek a több-évszázados próféciák és Mariana de Jesus Torres anya élete csak a XX. század végén lesznek ismertek. Az olvasó is érdekelt lesz abban, hogy megtudja, az Our Lady of Good Success megígérte „a vigasztalását és megőrzését azoknak a hívő lelkeknek”, akik elősegítik a XX. században az Ő tiszteletét. Mivel az Ő és az Isteni Fiának a kívánsága, hogy Ő ismert legyen ezen megnevezés alatt, mely oly tele van ígéretekkel: Our Lady of Good Success. Mindazok, akik menedéket találnak ez alatt a megnevezés alatt, hadd érezzék az Ő Anyai jóságát, és legyen „jó szerencséjük” minden jó törekvésükben és szükségükben. Ennek a tiszteletnek az ismeretében siettessék a napot, amikor Ő ismert és tisztelt lesz mindenütt mint az Ég és a Föld Királynője, amint azt Ő megjövendölte – Quitóban és Fatimában.

szerda

2011. november 29. Paraguay 

szombat

2011. november 25. Guatemala
 

péntek

Itt a kereszt az úr. Te tudod, hogy te cross és végezze azt. Bűnbánat, bűnbánat, itt az ideje, hogy mentse az összes bűnös, aki nem, mint Jézus. Audivi vocem a caelo dicentem én. Mondd el a papnak, hogy vesse fel itt a dicsőséges kereszt és kegyhely lábánál. Mind a bűnbánat és a béke és az öröm. Látni fogja, hogy a kereszt három alkalommal. Mondja a pap, hogy a dicső nagy kereszt ezen a ponton is hasonló Jeruzsálem. Lennél kedves ahhoz, hogy mondja meg a püspök, hogy a pap nem hagyja ott plébánia előtt befejezték az a feladatuk, hogy kérik. Keresse meg a három embert együtt és szaval a rózsafüzért a magassága a kereszt a dicső határain Dozule. Ne féljetek, én vagyok a Názáreti Jézus, az emberfia emelkedett. Have a jóság, hogy ismételje meg ezt: o így nupta Prospera Magdalena Annonciata virtute ejus, hogy a sötét vocavit a admirabilis lumen suum. Have a jóság, hogy a megközelítés eddig, mondjuk ezt hangosan: "Én vagyok az első és az utolsó és az élet-és mindazt, ami megtörtént. Én vagyok a szeretet, a béke, öröm, feltámadás és az élet. Megcsókolta az emberek, itt van a szerelem és a szeretet a következőre. Have a jóság, hogy ismételje meg ezt: attendite quod a aure praedicate auditálások szuper tecta. Magdalena civitas per te Dozule decorabitur. Per sanctam crucem aedificat és magasabb sanctuarium Domino ejus. Terribile az iste locus. Kiss a földre háromszor bűnbánat a méltánytalanság. Mondja ezt hangosan, hogy az emberek, akik azt mondják, a rózsafüzér van: Ön rohanás bejelenti, hogy a világ, amit látott és hallott az én nevemben. Adja meg, hogy az egyházmegye a announce my törvény emelni a kereszt és a dicső szentély megbékélés azon a helyen, ahol Madeleine látta hatszor és gyere, hogy mind a menet. Ha ez a nagy földön fogok én. Have a jóság, hogy itt minden első péntekén a hónap, úgy látogassa meg, amíg az okot a dicsőséges kereszt. Have a jóság, hogy ismételje meg ezt: misit Dominus és manus dixit mihi suam: Dominus spiritus docebit a quaecumque dixero Vobis; fog mondani a püspök a szó, hogy én is gerjesztett, és az Úr szolgája által beszélt nyelv a külföldi . Emlékezzen a szót: te tanúskodni, mert a nevem, és akkor nem kell gyakorolni, hogy mit mondjak, mert veled lesz. Készíts egy térdhajtás és köszönt: mondja ezt hangosan: Örülj akkor a Názáreti Jézus, az Emberfia felvetett elõttem körülvett fény, a keze és az arca ragyogott, mint a nap. Pillantása a szeretet és jóság. És itt van az, amit az első és az utolsó és az élet minden, akik tanúi: akkor örülni, ha örül az Úr, hogy az öröm is ismert, hogy minden embert. Érezd jól magad, mint az Úr szolgája ez túl sok az öröm, a fény tudomására. Légy alázatos, türelmes, karitatív, megcsókolta a földet háromszor bűnbánat a méltánytalanság. Én vagyok szomorú, mert hiányzik a hit a világ, mert mindazok, akik nem szeretik az apám. Mondja ezt hangosan: minden megy a menet, hogy a helyet, ahol az Úr szolgája látta a kereszt és a dicsőséges napra hívják ezt az alázatos ima követi egy tíz gyöngyök, mondjuk a rózsafüzért teljes mértékben, és az emberek akik azt mondják, hogy te jó ég Kár akik gyaláz meg, bocsáss meg nekik, hogy nem tudják, mit csinálnak, kár, az én Istenem a botrány a világ, mely a szellem a Sátán. Isten szánja, akik menekülnek meg, meg kell adni nekik egy íz a Szent Oltáriszentséget, kár, Istenem, akik a bűnbánatra lábánál a dicsőséges kereszt, a béke és az öröm Isten a Megváltó. Kár Istenem a Jöjjön el, de ez ment még időben, mert az idő rövid és itt jön, jön Jézus Ámen. Pater noster, qui es in caelis, santificétur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra. Panem nostrum da nobis hodie quotidianum és dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris et ne nos inducas a tentationem sed libera nos a malo.Amen. 10 X Ave Maria gratia plena, Dominus tecum, benecdicta tu in mulieribus et Benedictus fructus ventris TUI Jézus Sancta Maria, mater dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae Amen. Uram, öntsünk végre az egész világ kincseit, a végtelen irgalom. Have a jóság, hogy ismételje meg ezt: a amici mei estis si feceritis quae Vobis ego praecipio. Amikor az én tanúm nevében a jóság, hogy ismételje meg ezt. Mondd meg az emberek itt úgy, hogy imádkozunk veled, amit tanítanak majd egy tíz gyöngyök: Kár ... Kár ... Kár ... Aki nem fogja az apám, és aki ezt a kenyeret eszi örökké élni fog ennek fényében. Kár ... Kár ... Atyánk .... 10 X I salute you. Uram, öntsünk végre az egész világ kincseit, a végtelen irgalom. Mondja ezt hangosan: a dicsőséges kereszt összeállították a nagy halom kell lennie a város Jeruzsálem által vertikális dimenzió. Karja kell felállítani keletről nyugatra. Meg kell nagyon könnyű. Ez a jel az emberfia. Kérjük dig száz méterre attól a helytől, a dicsőséges kereszt felé a jobb karját, a víz jön ki. Gyere csak annyit mossa a jele tisztítás. Mindig legyen örömében. Nem panaszkodik az általános katasztrófa ez a nemzedék, mert az, hogy ez megtörténjen. De itt jelent meg az égen a jel az emberfia. És most itt az ideje, a nemzeteknek. Minden bewailed. Miután az evangelizáció a világ, akkor vissza fog térni a dicsőség. Dozule ma már a város és áldott szent. Élsz, amikor a legfőbb erőfeszítés a gonosz ellen, Krisztus. Sátán az loosed a másik börtönbe. Ez a teljes arcát a földön. GK és Magog szám kiszámíthatatlan. Bármi történik, ne aggódj, minden lesz bedobását a tűz örökre. Áldott, aki az csábultak a Legfelsőbb Istennel. Ez az üzenet az Ön számára. Áldott, aki az csábultak a Legfelsőbb Isten, mert az apám is, hogy jó. Ő megbocsát legnagyobb bűnös az utolsó pillanatban az életét. Bűnbánó haldokló azt mondani, hogy minél nagyobb a bűn nagyobb kegyelmem. Attól a pillanattól kezdve, a lelke elhagyja a testét, hogy ebben a csodálatos fény. Mondd meg nekik, szó Jézus. Miért félsz? Miért kétség? Itt vagyok. Mondd meg nekik, hogy minden ember a Földön a sötétség. Kiss a földre háromszor, a bűnbánat, hogy nincs hite. Megközelítés eddig, és üdvözölje. Have a jóság, hogy ismételje meg ezt: ecce Dominus noster cum virtute veniet és illuminabit óculos servorum suorum. Leatamini laetamini a cum Domino laetamini Magdalena. Paratum cor ejus: ut speravi Domino az egyszerűség prodit amabilis. Minden egyes alkalommal, amikor vissza a helyére minden úrvacsora hely bal be a szív és a jobb oldali átmenni. Have a jóság, hogy ismételje meg ezt: ecce imperti cujus nomen est a aeternum. Quae videt nekem videt et patrem meum. Magdalena annuntiate virtute ejus, hogy a sötét vocavit a admirabilis lumen suum. Nolita Deum Benedicite időzítő és kantáta illi. Én vagyok a világ világossága és a világosság ragyog a sötétben, és a sötétben pont nem érthető. Bűnbánat, bűnbánat, bűnbánat. Kiss a földre háromszor, a bűnbánat, hogy nincs hite a világban. Ma a Názáreti Jézus, az Emberfia emelkedik látogassa meg a nyolcadik alkalommal. A kezét az arca ragyog, mint a nap. A ruhája van fehérsége. Pillantása a szeretet és jóság. Szerelem a szomszéd, mint én szeretlek téged, hogy a szeretet és jóság tekintetében mindenkinek. Kiss egy személy a szeretet és a szeretet. Ez a gesztus annak a jele, a szeretet és a megbékélés a világ. Örülök, házas mondta Gábriel arkangyal a tervezéskor az emberfia. Bizony, mondom nektek ma is ugyanaz, akkor örülni, mert közel van az idő, vagy az Emberfia eljön ismét teljes pompájában. Örülj akkor örülni téged az Úr, hogy az öröm is ismert, hogy minden ember, mert a szavak, ha hallom, mert az én nevem. Hogy minden Önt a csend a szíve kérni Isten azt akarja, most meg kell adni. Mondd azt, hogy az egyház megújítja a béke üzenete a világ számára az óra komoly. Sátán szabályok a világ, ez felkeltette a fejében teszi őket képes az emberiség elpusztítása percben. Ha az emberiség nem emel kifogást, akkor hagyjuk jár, és ez lesz a katasztrófa, mivel nem volt, mivel az árvíz, és mielőtt a század végére. Mindazok, akik majd a bűnbánatra lábánál a dicsőséges kereszt lesz elmentve. Sátán lesz megsemmisült, hogy nem lesz béke és öröm. Béke veled. Mondja ezt hangosan, Jézus megkérdezte, hogy miért ez a zavar, ezek a gondolatok, miért áll meg? Még a papok, akik a terhet, amit kérek, könnyebb sírni, amikor láttam, hogy a csoda forrásvíz a hegyek hallani az Úr szolgája beszélni szóval ő nem tudja. Férfiak kevés a hit, emlékszem szó, azok, akik az én nevemben beszél nyelveket ismeretlen számukra. Nincs kétség. Emelek érjen a kezem. Nem több, mint valószínű, a lélek nincs test nem kezét. Mondd meg nekik ezt: nem kétséges, hogy emelkedett Jézus úgy látom, hogy ma a hetedik alkalommal. Csak megérinteni a kezét. A dicsőséges kereszt összeállították a nagy halom legközelebb a határa területén Dozule pontos helyét, a fa gyümölcsfa a bűn, mert a kereszt dicsőséges felelőssége minden bűntől. Karja kell felállítani keletről nyugatra. Minden karon kell száz huszonhárom méter és magassága hatszorosa. Ez egy száz huszonhárom méter helyett foglalta el a kereszt, hogy megfeleljen a száz métert, majd ásni a medence két méter egy méter-egy méter mély. Vegyünk egy toll, a víz jön ki. Ha a szív száraz lesz kevés vizet, és kevés lesz elmentve. Vos amici mei estis si feceritis quae ego praecipio dixit dominus Vobis. Írja be a bal oldali szívem, és ez jó. Mondja ezt hangosan: a pap nem hiba, ez a fa tekinthető a jelképe bűn. Húzza ki maga elé a gyümölcs-és rohanás fel a helyére a keresztet, mert a kereszt dicsőséges dicső felelőssége minden bűntől. Jaj, hogy az emberiség, mint egész, ha nincs víz a medencében ötven nappal azután, hogy a frissítést, mert megakadályozza, hogy a Sátán tisztítása sok. Ne feledje, a szavaimat, én nem hagyhatja el, mert hiányzik a hit. Mondd el a templomba, hogy üzeneteket küld a világ, és lelkes fel arra a helyre, amelyet a dicső, és gondolom, egy szentély. Mind a bűnbánat és a béke és az öröm. A dicsőséges vagy kereszt jele az emberfia a bejelentés a következő vissza a dicsőség az emelkedett Jézus. Ha ez a nagy földön fogok én. Find tizenegy ember ebben az áldott és szent városban lesz tanítványok, hogy könyörögjek a háztól-házig az én nevemben az emelkedés a dicsőséges kereszt. És ezek a parancsolatokat be kell tartani az egyes tanítványok dolgozik, hogy növelje a dicsőségét a kereszten. Légy alázatos, türelmes, karitatív, hogy ismerjük el a te vagy az én tanítványaim. Ne nézz személyes csak emelni a kereszt dicsőséges, mint bármely férfi, aki a bűnbánatra lesz elmentve. Mondja a pap, hogy látogassa meg a hetedik alkalommal, mert a dicsőséges kereszt is emelkedett Jézus. Én köszönni Önnek, én Mihály arkangyal az Isten, aki küldött. Látni fogja a rejtelmeinek a redemptive és kifejezések Megismételné minden egymás után, mint én diktálok neked. Per Mysterium Sanctae tuae Incarnationis, per nativitatem Tuam, per baptismum és jejunium szentély tuum, per crucem és passionem Tuam, per mortem Tuam sepulturam, per sanctam resurrectionem Tuam, én vagyok a Názáreti Jézus, az Emberfia emelkedett a meghalt, én figyeltem sebek, érintőképernyő, és a kezem, mondjuk ezt hangosan: Jézus azt kéri, hogy bejelenti, hogy a világ az imádság, hogy tanított, ő kérte, hogy a kereszt és a dicső szentély magas a vége szent évben, mert ez lesz a végső szent évben. Hogy minden évben volt híres ünnepélyes ünnepnap vagy madeleine látta a kereszt az első alkalommal. Mindazok, akik a teljes bizalom jött a bűnbánatra lesz mentve ebben az életben, és az örökkévalóság. Sátán nagyobb hatalom rájuk. Bizony mondom nektek apám küldött, hogy megmentselek és adja meg a béke és az öröm. Tudod, hogy szeretem és részvéttel. Ez a vége my post. . Per admirabilem ascensionem Tuam. Május béke veled és mindazokkal, akik a megközelítés Önnek. Egy kaland spiritus sancti paracliti; Jésus most hagyjuk, az üzenet elkészült, de lesz. Per cujus imperti nome, a aeternum est ab omni malo libera nos Domine. Ez azt jelenti, hogy a név, amely az uralma örök, minden gonosz Lord minket. Mondja ezt hangosan: Isten vádolja papok lassú elvégzése során a feladatra, és hitetlenkedve. Isten kérte őket, hogy bejelentse a világ csodáit, akik úgynevezett madeleine a sötétség az ő csodálatos fényében ragyogó, mint a kereszt csinosít város Dozule. Egyáltalán pontot, ez a hiánya, a víz a medencében. Sok az aszály katasztrófa történik majd a világ. Ez a papok figyelmesen olvassa el az üzenetet, és szigorúan tiszteletben, amit kért. Kérje meg a személyt, hogy adja meg a gyertyát. Hely hogy az a hely, ahol Krisztus eljön, hogy távozzanak. Mindazok, akik jönnek be ebbe a kápolna meg utánozni. Már minden nap, hogy elmondja a pap, és az emberek, akik szeretnének megtudni az Ön számára. Emlékszel majd meglepetés a memóriát, hogy a pap is, aki elolvassa az üzenetet három alkalommal, és ismétlem, nem lesz képes. Írj, mit fog mondani otthon, akkor küldje el az, hogy a pap azt mondja, amikor azt mondta, megyek az egyházmegye héten a szent szíve. Novena tett, hogy a napon kezdődik, a szent a szív, ez Novena áll a rejtély naponta. A rejtélyek, hogy már nem tanított. Akkor nézd meg a püspök, azt mondod, hogy Isten küld Önnek. Add meg neki azt az üzenetet, hogy azt a tudás. Az ajtó kinyílt, középpontjában a püspök elolvad. Ez a Mihály arkangyal, figyelj rám, mondja a pap, hogy a címer három oldalán a medence, de nem az anyag, a negyedik arc irányából a szélessége végén készült kabátot dimenzió túl huszonöt centiméter akkor három lépésből áll. Ugyan minden menet és ne féljenek a mosás vízzel a port, mert tudja, hogy a por és a por akkor vissza fog térni, de az elméd majd tisztítják. A víz nem forrása. A víz, ami a földön. Boldog az, aki majd tisztítsuk meg anélkül getting piszkos. Én köszönni neked, nem hódol meg, hanem az, hogy szeretsz. Nem panaszkodik a szeme a kis David. Ha Isten úgy akarta, mert nem rendelkezik a csukott szemmel, de a szülei, akik a szemüket lezárták a hit fényében. Tedd a gyertyát a hely, ahol az Úr hagytam utoljára. Mondja ezt hangosan: dicite a nationibus, mondd el a nemzetet, hogy Isten beszélt a száját a szolgája, s kiderült, hogy a nagy megpróbáltatás volt a kezem, mert látta, hogy a megjelölés az emberfia, hogy része az "Kelet közvetlenül a nyugat. Ez jelzi, hogy az emberfia az Úr Cross. Azt mondom, hogy most van itt az ideje a világ megbánni, mint egy közeli egyetemes változás, hogy ott nem eleje óta a világ eddigi és soha többé. Ha a szárazság predicted csapás is történik a világban, csak a medence, hogy Isten nem DIG vizet tartalmaznak, nem a fogyasztás, hanem az Ön számára, hogy mossa a jele, tisztító, és bánd meg mind a lábfej dicsőségét a kereszten, Isten arra kéri fel a templomot. Tehát abban az időben, minden nép a föld lesz gyászolni, és ez a kereszt, hogy megtalálják a békét és az öröm. Miután ezek a napok a nélkülözést, akkor jelennek meg az égen, a fia az az ember maga is nagy méltósággal és nagy teljesítmény, hogy összegyűjtse a választ a négy sarkából a földet. Boldogok bűnbánó, mert az örök életet. Bizony mondom nektek, az ég és a föld fog átadni, de a szavaimat nem haladhatnak. Mondd meg nekik, hogy nem lesz más jelek arra utalnak, hogy a megjelölés Isten maga, az egyetlen látható jele a hozzáállása a szolgája, és a szavait azok a szavak, Isten és a szavak megcáfolhatatlan. Ha az ember nem több, én fog megjelenni, de nem lesz hosszabb. Mondja a pap, hogy van Isten neve, és hogy van prófétált. Majd hozza az üzenetet, hogy a felelősöket, hogy bizalommal és alázattal, mert olyan kevés az idő, hogy mit kérjen. Mondja a pap akarok fizetni az emberi szíveket kegyelmem, először azoknak, akik tudják az üzenetet, majd a világ. Hogy azok, akik feladata, hogy növelje a kereszt dicsőséges nem vak, mert nincs más bizonyíték, mint a próféta, amely felhívta a sötétben fény. Az igazság az, jeleket nem lesz tovább, mert ez a generáció a képmutató és rosszabb. Mondd el a papnak, hogy ez a város boldog és szent lesz védve a csapás különösen azt mondta, hogy minden otthon minden nap az imádság, hogy utána én tanítottam egy tucat gyöngyöket. Ez legfeljebb akkor azt mondom: legyen alázatos, de nem fogadja el a segítséget magad, akkor nincs mit várhatnak el a világ, de ez a hatalmas öröm lesz a többi. Madeleine kitartson az imádságban, az éhomi és az önmegtartóztatás, kitartson anélkül nevetségessé és pletyka, hogy álljon fel ellene, mert kevés a hit a szó, hogy jött ki a száját, de a pap is tanúskodnak, hogy az arcodon tükrözi a láthatatlan jelenlét. Miután ezek a korai nap, akkor a terheket a nehéz feladatot. Ha adok egy helyet betölteni, hogy tudja betölteni azt, cross Kezeket a mellkasát, mint megtudtam, indítása Novena holnap, hogy felkészüljenek a feladat, hogy meg fogja kérdezni. Ez Novena áll a rejtély naponta követi az imádság, amit tanított, és a tíz gyöngyöket. Mondd ki a tisztelet és alázat pénteken. Mondja ezt hangosan: "Miért sír a halál Jézus keresztre feszítették, mivel ma él köztetek. Ehelyett imádkozni, akik ma már több, mint valaha, hogy az üldöztetés. Három lépést hátra, akkor ismételje meg, hogy mit diktál a kereszt karját. Kár, Isten, aki gyaláz meg, bocsáss meg nekik, nem tudják, mit csinálnak, kár, istenem a botrány a világ, mely a szellem a Sátán, az Isten szánja, akik még mindig több, mint Tegnap üldözi Ön kifizeti az emberi szívek a kegyelem. Mondd meg nekik ezt: tudva, hogy a Názáreti Jézus nem diadalmaskodott "a halált, hogy az ő királyságát az örök, és legyőzte a világ és az időt. Ez a kereszt, hogy a dicsőséges madeleine céljából időpontot három évvel korábban, a dicsőséges kereszt, amely a jele az emberfia, hogy a világ lesz elmentve. Jézus abban a pillanatban, amely jelen van arra kérjük, hogy minden megy a menet, hogy az a hely, ahol a kereszt tűnt dicsőséges. Menj te bánd, lesz béke és az öröm. Jézus azt kéri, hogy minden évben van egy fesztivál ünnepélyes ünnepelte e napon. Notum fecit dominus egy Magdalena salutare suum. Írj, mit mondjak otthon. Ön már döntött, hogy madeleine kell tükrözik a szívem, hogy miért voltak izgatott. Miután ez a dicső nap, Legyen szíves csinál egy nagy munka? arról, hogy írjon három százhúsz alkalommal az imádság, amit tanított, és én apostol. Fogja mondani, minden háztartás a városban, amíg a határon, hogy a Názáreti Jézus diadalmaskodott a halál felett, hogy az ő királyságát az örök, és legyőzte a világ és az idő, mondom hangosan: az, amikor az élő vagy minden esetben annak a jele, az írott szó. Bárcsak minden nap azt mondják, az imádság, amelyet egy tucat gyöngyöket. Minden háztartásban fogják mondani, hogy igen nagy bizalom kell védeni a katasztrófát, majd öntsünk a szívét kegyelmem. Ha kérik, hogy küldjük el, akkor azt mondják, hogy a Názáreti Jézus, az emberfia emelkedik. Ne feledje, nem kell megijedni, a megalázás és nevetségessé pletyka, hogy emelkedik ellen. Ekkor a gyűlölt, mert a nevem, de kitartson végéig. Ha azt szeretné, ha egy személy. Már az idejét, hogy ezt a feladatot. Otthoni nem szenved, mert a végső szent év vége után emelkedik a kereszt dicsőséges, de azok, akik felelősek az emelését, mert az idő rohan közelében. A székhely, ha az ajtó zárva lesz, nem tér vissza. Mondja ezt hangosan: sin lépett a világ, mert az ember. Ezért kérik az embert, hogy emelje meg a dicsőséges kereszt. Mondd meg nekik, hogy miután visszatér a dicsőség, és látni fogja, mint a szolga lát. Mondja a pap: azt szeretném, hogy az egész világ tudja az üzenetet. Papok kell beszélni nyíltan és félelem nélkül, mert semmit nem lehet burkolózott, amit kell. Mondja a pap, hogy az idő több, vagy emelje meg a testület, de itt az ideje, ha meg kell emelni a szellemek. Azok, akik azt állítják, a mai világban feléled, és meggyógyítja a testet, a nevem nem méltó az apám a mennyben. Madeleine, én megyek, és hirdesse az üzenetet Dozule. A feladat, hogy én adtam el, hogy meg kell végrehajtani. Ne aggódj adok ereje erre. A város, az apám volt a szent és áldott, és minden, aki bűnbánatra lábánál a kereszt dicsőséges emelem a szellemében az apám. Ezek a béke és az öröm. Az első apáca, aki megadja a csók könyv az üzenet hitetlenkedett, hogy a szó jött ki a száját. Ön alábecsülnünk. Ne tartsa szigorú, a karitatív, azaz az apáca, aki nem él ebben a városban volt a szívességet, hogy itt van péntek, akkor munisse írni, amit a szájába fogok kommunikálni egy üzenetet. Mondja ezt hangosan: ez az, amit az apáca kell írni: ez a levél címzettjei a fejét a templomba. A Názáreti Jézus, hogy írják át a száját a szolgája. Azt mondta: Áldott van apám, aki megtalálta a béke és az öröm ezen a földön Dozule, hanem hogy mennyi lesz a világ, ha nagy lesz a bűnbánatra lábánál a dicsőséges kereszt, hogy kérjelek, hogy növeljék. Mivel már több alkalommal, vagy emelje meg a testület, hanem az elme. Érti ezt a napot, mielőtt az árvízi emberek, amíg a gyanútlan érkezés az árvízi hogy utolérte őket, de most Figyelmeztettelek élő vagy az idő Mondtam: nem lesz hogy a föld zavarai mindenféle: az igazságtalanság, ami miatt a nyomorúság és a család, a nemzet lesz a kínt, a jelenségek és a jelek az eget és a földet. Is tartsa készen állsz a nagy megpróbáltatás olyan szoros, hogy nincs olyan időszak kezdete óta a világ eddig, és soha nem lesz több. Én mondom neked ez a fiatal generáció nem fog átadni, mielőtt ez megtörténik. De ne aggódj, mert itt van, hogy emelkedik az égre a jele az emberfia, hogy madeleine sütött keletről nyugatra. Te fej egyházak bizony, mondom nektek, hogy ezen keresztül kereszt áll a világ nemzetek lesznek mentve. Atyám küldött engem megmenteni, és itt az ideje, mert az emberi szíveket pour kegyelmem. Azt üzenem nem alvás az árnyékban a fiókban, de azt kell, és az igazság fényében, hogy a világ. Ez a dicsőséges kereszt emelni kell, a végén a szent évben. Ez a szent évre kell folytatni, amíg az okot a dicsőséges kereszt. Ezt a következtetést vonja le, én az üzenetet, azt, hogy Önnek át kell adnia magát, hogy a fej a templom kísérnie a felettesének. Mondja a pap, a nővérek és a két ember, aki tudja az üzenetet, hogy itt tíz-harminc szeptemberben. Május béke veled. Hogy a megjelölés a kereszt. Atyám, a te akaratod legyen meg ezen a földön. Mondja ezt hangosan: A papok és nővérek feladata az üzenet nem teszik lehetővé, hogy az emberiség távon a veszteség. Mondtam, hogy fel a dicsőséges kereszt. Hát nem látod, hogy itt az ideje, mert az következik, hogy a jelenségek, mint idő múlásával, és a message marad a homályban. Ha igen hány mentett lesz kicsi, de nem hívja apám meg büntetés lesz. Mert ez a szám a megtakarított hogy meg kell ítélni. Ne, hogy a bölcsesség és a mérlegelés, hanem hallgatni a balgaság az üzenetet. Mert ezen az üzenetet, hogy tetszik Istennek megmenteni a világot. Ne legyetek olyanok, mint a zsidók, akik kérik a jeleket, de ez az egyedülálló és határozott üzenetet, amely azt mutatta, hogy Isten szolgája. A szavak, hogy jött ki a száján, nem emberi szavakkal, hanem az, amit megtanított arra, eljött az ideje, ahol fizetni kell az emberi szív, de a kegyelmet, hogy az illetékesek tudják, az üzenet is hogy megakadályozza az nekem, mert így a világ, hogy nem ismerte. Emlékszel a napra kell rövidíteni, mert a választ, de jaj azoknak, akik nem beszélik az Isten. Távolítsa el a cipőjét, és hagyja el a kápolna és tovább, amíg a lába érjen a földre. Akkor gyere vissza. Dozule e föld, hogy az apám is Boldog és szent, nem is érdemes betenni a lábát rajta. Én vagyok az Isten a jóság és szeretet. Kegyelmem végtelen. Ha a szavak ma nem kegyetlen ítéljék meg, hanem szeretnék menteni a világot az én-m felad. Mondd hangosan, hogy mit fog látni a lángok szívem éget engem. Több, mint valaha akarok fizetni minden van. Itt van, amire ígéretet tett arra, hogy az egész emberiség, ha üzenet jelenik meg, és ez a gyakorlatban: "Én enyhül a keserűség vagy Plungės a lelket a bűnös, én szorzáshoz kegyelem a lelkét papok és vallási mert ismerni kell azt, hogy az üzenetet. Mindig közel áll a szívemhez a jámbor és hívő lelkek ők nyugtatták meg a közúti szállításról a keresztúton. "Én fizetem a sugarak segítségével, ha tudod, én üzenetet a pogányok, és azokat, akik nem ismernek engem még. "Én felhívni az egységet a templom, a lelket az eretnekek és apostates. -Én továbbra is a szívemben a gyermekek és az alázatos lelkeket, hogy azok fenn egy különleges vonzalma atyánk a mennyben. "I támogatás bocsánat, hogy bármilyen, aki tudja a message kitartson a végéig. "Én enyhíti a lelkeket purgatórium véremben lesz eloltani a burns. Én utánégetés a kemény szíveket, lelkeket fagyasztva, leginkább mélyen fáj a szívem. Megígérem, hogy mindenkinek, aki a bűnbánatra lábánál a kereszt és dicsőséges mondjuk minden nap az imádság, amit tanított, hogy ez az élet, a Sátán nem lesz hatalma, és egy ideig piszok egy pillanat alatt válnak, és tiszta lesz az Isten Fia az örökkévalóságig. Apám, akinek végtelen jósága szeretné menteni az emberiség a szakadék szélére. Ezzel az utolsó üzenetet el kell készítenie. Ne feledje, hogy ha úgy gondolja, hogy majd jön az üzenet, mert tudod, sem a napot, sem az órát, vagy visszatér a dicsőség. Húsz napon belül meg kell kezdenie a Novena, hogy véget ér az első péntekén a hónapban. Azt állítja, hogy az ima, hogy minden nap jövök, hogy megtanít. Ez kiterjeszti az év Novena szent. Isten beszélt férfiak. Ez felelős az üzenetet az ő hangját hallottam. Mert a hit hiánya, a világ várható súlyos katasztrófa, amely megszakítja a négy sarkából a földet. Do you live abban a pillanatban, hogy a kezdetektől a bánatát. Az emberiség nem talál békét, amíg nem lesz az én üzenetet, és nem ültetik át a gyakorlatba. Szeretné, ha az égnek, hogy itt a nyolc napon belül. Azt mondod, hogy én egy Novena diktálni minden nap. Apám, akinek végtelen jósága szeretné, hogy a világ az üzenetet, hogy elkerüljék a katasztrófát. Több, mint valaha akarok fizetni folyó köszönetemet mindazon lelkeket is. És ez az, amit én megígérem, hogy minden egyes lelket, ha tudod, én az üzenetet, és azt a gyakorlatban. -Az első nap, keserű vagy j'adoucirai immerses magát a lelkét bűnösökért. Mondd velem: a mi Atyánk ... 3X én köszönt el ... Ön szomorú Passion Uram, irgalmazz nekünk és az egész világon. Dicsőség Istennek a legmagasabb mennyben, a béke és az öröm, hogy a földön, akit szeret. Azt mondja, hogy ez minden nap. -A második napon fogom megsokszorozni a kegyelem, a lélek a papok és apácák, mert ismerni kell azt, hogy az üzenetet. A mi Atyánk ... 3X én köszönt meg .. A szomorú a szenvedély .... Dicsőség az Istennek ... -A harmadik nap én is közel áll a szívemhez a jámbor és hívő lelkek ők nyugtatták meg a közúti szállításról a keresztúton. A mi Atyánk ... 3X én köszönt meg .. A szomorú a szenvedély .... Dicsőség az Istennek ... A negyedik nap, Én fizetem a sugarak segítségével, ha tudod, én üzenetet a pogányok, és azokat, akik nem ismernek engem még. A mi Atyánk ... 3X én köszönt meg .. A szomorú a szenvedély .... Dicsőség az Istennek ... legyen a jele a kereszt. -Az ötödik nap, hogy az egységet a templom, a lelket az eretnekek és apostates. A mi Atyánk ... 3X én köszönt meg .. A szomorú a szenvedély .... Dicsőség az Istennek ... -A hatodik nap kapok a saját szívem a gyermekek és az alázatos lelkeket, hogy azok fenn egy különleges vonzalma atyánk a mennyben. A mi Atyánk ... 3X én köszönt meg .. A szomorú a szenvedély .... Dicsőség az Istennek ... Hogy a megjelölés a kereszt. -A hetedik nap, a kegyelmeket, hogy bármilyen, aki tudja a message kitartson a végéig. A mi Atyánk ... 3X én köszönt meg .. A szomorú a szenvedély .... Dicsőség az Istennek ... A három nap alatt megmondja az ügyész az e városban, a Názáreti Jézus győzelme a halál, hogy az ő királyságát az örök, és legyőzte a világ és az időt. Ha kérjük, hogy küldjön neked mondani, hogy a Názáreti Jézus, az Emberfia emelkedett. Viseljen üzenet jelenik meg. Mondd meg neki, hogy Isten megbízott benne, hogy az egyház a föld, meg kell válnia a tulajdonos. Külseje durva lesz, de a szíve majd át, méltóság, nem jelennek meg. -A nyolcadik nap, majd menti a lelkeket purgatórium, a vér eloltani a burns. A mi Atyánk ... 3X én köszönt meg .. A szomorú a szenvedély .... Dicsőség az Istennek ... -A kilencedik nap meleg a kemény szíveket, lelkeket fagyasztva, leginkább mélyen fáj a szívem. A mi Atyánk ... 3X én köszönt meg .. A szomorú a szenvedély .... Dicsőség az Istennek ... Mondja ezt hangosan: Ígérem, hogy a lelkek, akik bűnbánatra lábánál a kereszt és dicsőséges mondjuk minden nap az imádság, amit tanított, hogy ez az élet, a Sátán nem lesz hatalma, és hogy egy időben a szennyeződés egy pillanat alatt válnak, és tiszta lesz az Isten Fia az örökkévalóságig. Apám, akinek végtelen jósága akarja menteni az emberiséget az a szakadék szélén, mert ez az utolsó üzenet, meg kell készítenie. Hogy a megjelölés a kereszt. Szó nélkül, meditálni a szívedben a szavakat, amit hallott. Annak ellenére, hogy időben el kell hagyni a hit rendületlen. Meleg lány kegyes szeretet, Isten hozott létre, az ő egyházi apostolok, próféták, orvosok és más akar. De te ebben a mai világban apostol és próféta, minden jogszabály szerint a szíve, a Vigasztaló fogja guide you. Isten nem tudom, mi fog történni holnap hajnalban tanúságot, hogy minden, amit láttam hallottam és megérintette Jézus Krisztus. De jaj, hogy a világ, mert elszánt küzdelem és a papok, akik megtagadják. Isten haragszik az engedelmesség megtagadása és a harag is kegyetlen. De az édes Jézus, a bölcs ember, aki a szeretet oly nagy, hogy a férfiak szeretnénk menteni, annak ellenére, mindent, mert ez a generáció a képmutató és rosszabb, hanem mert a papok és az inaktív, mert mi történt nap, vagy Isten kell megítélni a világot, s megadja a kegyelmet, hogy mindazok, akik hallgatni és hirdeti áldottak azok, akik hallani az üzenetet, és azt a gyakorlatban. De te madeleine amelyekben a terhet, hogy továbbítsa azt, hogy figyeljenek oda a pap, és megegyeznek vele. Maradj a béke, hogy Jézus nem adta magát. Elmélkedik a szív-és imádkozz imádkozni, mert Jézus sír felett romlása a templomba. Lennél kedves ahhoz, hogy elküldje a kéziratot, hogy a pap által kijelölt ember. Hogy a megjelölés a kereszt. Nevében, apám a mennyben, csak tedd érdekében. Sátán seduces Önnek. Miután a kilencedik napján az ígéreteket én az emberiség számára, hogy eljött az a baj, hogy mentse az én üzenetet. De figyelj, hogy ez: ha Isten, az Atya küldi a Boldogságos Michael, a fény mindig megelőzi ő jön, és ne feledje a szavaimat. Eljön a gonosz szellemek az én nevemben, ami elcsábít, és akkor még el otthonaikból angyalok fény. Nem hiszem el, de félrevezető. Legyen az Ön vagyonőr, te figyelmeztetett. Te élő vagy a Sátán van Unleashed teljes egészében hatályba. De az idő, és közel van túl a gonosz. Ön madeleine, ami az egyetlen látható jele az én üzenetem, akkor nem esik több hiba. Most, hogy te, hogy a kereszt jele, ha a fény jelenik meg. Ha a Sátán is abban a pillanatban, mindent el fog tűnni. Béke veled. Szeretné, ha a fajta elég hangosan mondani: Vigyázz, az összes, akik rejtett prófétai szavakat, hogy leszállították, a könyv, hogy én vagyok az én kezemben van az élet könyvében, hogy az apám adott nekem arra, hogy nyitott, és ez a szent hegy és a szent hely, ahol úgy döntött, hogy megújítja mindent. Itt látható a szent várost, az új Jeruzsálem, és íme, Isten lakik qu'apparaîtra köztetek. De aztán bewailed akik harcolni, és nem hallom a szavakat ezen alázatos szolga beszélt. Te, aki hívtam be, hogy én az üzenetet, akkor hagyta el a világ, hogy nem ismerte, hogy milyen gyorsan kell történnie. Ne támaszkodikvmire saját mérlegelés. Miért küzdelem, mert én adtam neked köszönetemet dogmatikus, kegyelemért könyörgöm. Szívem felelőssége a kegyelmet, hogy a pap, és mondd el mindenkinek megfelel, amit lát és hall. Emlékszel, minden nap. Hogy a megjelölés a kereszt. Imádkozzatok, és nem bűnbánat nélkül fárasztó. A harmadik alkalommal madeleine Kérdezhetek lesz a szószólója a feladat teljesítését már kérték. Nem kell megijedni, akkor utálta, mert nekem. De aztán a fia mennyiségű könnyű ebben a városban. Még most is látsz engem, de nem fogsz látni engem, és még én is látogasson el a testem, és a vér. De ha ez a kölcsönös nagy föld, nem lesz, mert abban az időben az egyházak én mutatják rejtelmeit, hogy meg van írva az élet könyvében, hogy a nemrég megnyílt. Mondd meg a püspök, amit lát és hall. Annak ellenére, hogy én jogalapokról, ne aggódj, ha a bölcsesség, hogy senki nem csinál itt, a nyugalom és a csend is látszik, szóval én ebben a világban, vagy a cselekvés és elszántság dominál. Legyen az arcát tükrözi a láthatatlan jelenlét. Azt mondom, engedelmeskedik a felettesének. Ő egyedül felelős a Földön, nem fog az apám, de jaj a világ veszélyeztetett, mert nem. Én köszönt Isten az ő jósága, hogy küldjenek nekem tanúskodnak, hogy az igazság. A kilencedik nap az ígéreteket tett az emberiség, a Sátán már csábultak ha én jön az első napon a hetedik hónapban. A crash hallottad Michel nekem jön le a mennyből az Istentől, hogy meghatározza a gonosz lélek, hogy haladást. Emiatt soha nem látta a fényt, hogy jelen volt. Saját utánzó rá a föld, hanem azért, mert az engedetlenség a papok, Jézus kinyilvánítja, hogy köszönet mindenkinek, aki hallja az üzenetet, mert a világ nem marad már a tudatlanság, hogy mi fog történni holnap a Aurora imádkozni, de nem bűnbánat, az idő a kéz vagy a hamisító a letaposott meg.

csütörtök

Hazai kitérő után, irány a 15254 lakosú Lourdes...

A franciaországi Lourdes a Pireneusok között, a Gave patak mentén húzódik meg a spanyol határ mentén, közel a Földközi tengerhez. A kegyhely a jelenések elõtt nyomorúságos kis település. Évente mintegy 6millióan zarándokolnak a város melletti Massabielle-barlanghoz.
http://3.bp.blogspot.com/_XAItmeDTees/TT8ghe5wYMI/AAAAAAAAEWg/1WVARFrLJSc/s1600/lourdes.jpg
Három gyermek, Bernadette és Maria Soubirous, a helyi szegény molnár lányai és Janka Abadie 1858. február 11-én fát szedegetnek a Massabielle szikla környékén. A malompatakon átgázolnak, de a 14 éves beteges Bernadett elmarad társaitól. Váratlanul erõs szélzúgásra lesz figyelmes, és feltekintve a patak túloldalán egy sziklahasadékban a Szent Szüzet pillantja meg.
 SZŰZ MÁRIA ÜNNEPEI

Istenanyaság ünnepe 01.01+
Gyertyaszentelő Boldogasszony 02.02+
Lourdes-i Boldogságos Szűz Mária 02.11
Gyümölcsoltó Boldogasszony 03.25+
Május, Szűzanya hónapja
Szűz Mária, keresztények segítsége 05.24*
Fatimai Boldogságos Szűz Mária 05.13
Sarlós Boldogasszony  07.02+
Kármel-hegyi Boldogasszony 07.16
Havas Boldogasszony  - 08.05*
Nagyboldogasszony  (Mennybevétele) 08.15+
Szűz Mária, a Világ Királynője - 08.22*
Kisboldogasszony (születésnapja) 09.08+
Szűz Mária Szent neve 09.12*
Fájdalmas Szűzanya 09.15*
Rózsafűzér Királynője 10.07*
Szűz Mária bemutatása a templomban 11.21*
Szeplőtelen fogantatása 12.08+
Guadalupei Szűz Mária 12.12
 http://www.ujhajtas.net.ua/new/images/stories/images11/01/450px-VirgendeLourdes.JPG

A jelenés asszonya fénytõl övezve gyönyörû fehér ruhában tûnik fel, lábai sarutlanok, egy vadrózsabokor ágait érintik, egy-egy aranyrózsával ékesítve, derekát, pedig kék öv fonja körül, fején dús fátyol. A Szûz imádságra kulcsolt kezében hófehér rózsafûzért tart, amelynek szemeit aranylánc fogja egybe.
Bernadett ijedtében rózsafûzére után kap, de félelmében még keresztet se tud vetni. A Hölgy ekkor bátorítólag rámosolyog, lassan keresztet vet, de nem szól semmit. Õ követi a Szüzet és térdre ereszkedve imádkozni kezdi a rózsafûzért. Amikor befejezi, a Szûz közelebb inti, de õ nem mer mozdulni, s ekkor a jelenés eltûnik.
A harmadik jelenés napján /február 18./ a Szûz elõször szól Bernadetthez, amikor a gyermek látnok arra kéri, írja fel nevét a magával hozott papirosra. A Szûz ellenben azt kéri, két héten át mindennap jöjjön el a jelenés helyére, mert sok embert szeretne látni.
A kilencedik jelenés / február 25. / napján, amikor már 350 ember jön el, a Szûz a következõket mondja:
„Igyál és mosdjál meg a forrásból és egyél a füvekbõl, melyek ott teremnek”.
A gyermek a patakhoz akar futni, de a Szûz megállítja:
„Ne menj oda! Én neked nem azt mondtam, hogy a Gave patakból igyál, hanem ebbõl a forrásból meríts.”

Bernadett a jelzett helyre megy, s kézzel kaparni kezdi a földet a barlang egyik száraz szögletében, s nemsokára víz jelenik meg. A negyedik próbálkozásra legyõzve undorát iszik a sáros vízbõl, megmosakszik s eszik a fûbõl is. A jelenlevõk bolondnak nézve õt megkérdezik miért tette ezt? Bernadett válasza
:
„A bûnösökért.”
Március 2-án a Szûz a következõt kéri:

„Menj és mondd meg a papoknak, hogy jöjjenek ide és építsenek itt kápolnát!”

A plébános bizonyosságot akarva a jelenés asszonyának neve után érdeklõdik, de Bernadett nem tud mit mondani. A plébános jelet akarva mondja a gyermeknek, hogy kérje meg a Hölgyet, hogy virágozzék ki a rózsabokor, és a kápolna felépül. A Szûz mosolyog a kérésen, s csupán ennyit mond:
„Bûnbánat, bûnbánat, bûnbánat.”

A forrás vize egyre bõségesebben árad, elhagyja a barlangot, s vize letisztul.
Az elsõ csodás gyógyulások már a jelenések napjaiban bekövetkeztek, ennek ellenére hadjárat indult Bernadett és a forrás ellen: rendõrségi eljárások, a barlang betömése, korlátok felállítása, tiltások következtek. A forrás és a csodás gyógyulások nem gyõzik meg az emberek nagy részét és a plébánost sem.
1858. március 25-i jelenés során a Hölgy megmondja a nevét:
„Én vagyok a Szeplõtelen Fogantatás.”

Az utolsó jelenésre a barlang elõtt április 7-én, Mária búcsúlátogatására pedig július 16-án kerül sor.
A lourdes-i jelenések üzenete:
Emeljenek kápolnát a jelenés helyén, vezessenek oda zarándoklatokat.
- Háromszor szólít fel bûnbánatra és bíztat a bûnösök megtéréséért végzett imára.

A lourdes-i jelenések történetében sokan játszottak szomorú szerepet, olyannyira, hogy 1869. szept. 4-én IX. Pius pápa levele vet csak véget a megnyilvánuló rosszindulatnak.

Bernadett 13 évig volt szerzetes és a megaláztatás és a testi szenvedések élete végéig elkísérték. 1844. január 7-én született Bolyban és 1879. április 16-án halt meg Neversben. 1925-ben boldoggá avatásakor exhumálták, és holttestét 46 év után épségben találták.
A következő kép nem jeleníthető meg, mert hibákat tartalmaz: „http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/43/MpaLurdesRosaryBasilica.jpg.jpg/270px-MpaLurdesRosaryBasilica.jpg.jpg”.http://www.keresztenymagyarorszag.hu/kepek/galeria/71/Lourdes_virrasztas.jpg

Az Egyház 1993-tól az elsõ lourdes-i jelenés napján február 11-én ünnepli a Betegek Világnapját.

IRODALOM: Antalóczi L.: Jelenések, üzenetek és a jövõ. Kisboldogasszony Plébánia. Eger, 2000.